Reservation Sorteringsverket 150330

Reservation Sorteringsverket 150330

Miljöpartiet reserverar sig emot beslutet att skicka ut planförslaget för Sorteringsverket, Gredelby 7:72 på granskning då synpunkter som framkommit under samrådet inte besvarats. Vi har även en del fortsatta funderingar kring planen som vi inte fått svar på och tycker barnkonsekvensanalysen ska göras om.

Nya samrådsrutiner

Utan diskussion eller kommunicering har rutinerna kring samråd i Knivsta kommun ändrats. Detta är ett nytt sätt att se på medborgarna och deras möjlighet till medinflytande.  Det strider mot den syn på närdemokrati som var grunden till att Knivsta en gång bröt sig loss från Uppsala och blev en egen kommun.

 

Knivsta växer snabbt och planärendena har därför ökat i mängd.  Det är dock inget skäl för att sålla bort remissvar. I samrådshandlingen står, med en hänvisning till PBL 5 kap 11 §[1], att yttranden från privatpersoner, sammanslutningar, organisationer m.fl. som inte har ett väsentligt intresse i förslaget inte besvaras. Vi vill här hänvisa till nästa paragraf (PBL 5 kap 12 §): Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Hur vi som kommun ser på den frågan måste diskuteras grundligt.

 

Att utvecklingen av ett område som rör centrala Knivsta skulle sakna ett allmänt intresse är för oss obegripligt (se i övrigt vår reservation beträffande beslutet kring detaljplan för Murteglet, SUN 30 mars § 6). Denna plan innefattar dessutom parkmark och har stor inverkan på möjligheterna att utveckla ett tillgängligt årum för alla i Knivsta.

 

Ett politiskt partis synpunkter

 

Miljöpartiet samrådsyttrande har sorterats bort då vi bedömts sakna väsentligt intresse i planen. Detta vänder vi oss emot. Däremot tycke vi att många av de synpunkter som inkommit från andra organisationer och privatpersoner ändå besvarats och hanterats på ett relativt bra sätt.

 

Vi undrar dock fortfarande vad parken i bostadsområdets mitt ska fylla för funktion för andra än dem som bor i området. Kommunens resurser borde användas på ett bättre sätt och komma fler till del. Då Lertagsvägen ligger där den ligger inser vi att inte mycket mer mark mot ån kan fredas om de hus man planerat för nu ska byggas. Tyvärr resulterar detta i att remsan mot ån fortfarande är för smal. Hur man möter årummet blir därför mycket viktigt. Det är bra att planbestämmelsen om ett närmare 300 meter långt stängsel mot ån tagits bort men vi saknar något konkret för hur mötet med årummet ska ske, t.ex. något om att höga stängsel eller fula stödmurar inte får byggas och pekeringar ut i tomtgräns inte tillåts.  Vi undrar om dessa frågor av mer estetisk karaktär annars kan hanteras i bygglovsskedet.

 

Slutligen anser vi att både politiker och tjänstemän behöver få en utbildning om barnkonventionens innehåll och att vi måste arbeta fram tydliga riktlinjer för hur dess intentioner ska säkerställas. Vi måste grundligt gå igenom vilka frågor som ska beaktas när barnchecklistan ska fyllas i och hur vi i högre utsträckning kan inhämta synpunkter från barn och unga i frågor som berör dem.  Att som här, på frågan om barn och unga hörts i frågan, svara ”Ja” och motivera svaret med att ”Alla kommunmedborgare, oavsett ålder, har möjlighet att lämna synpunkter på planen vid samråd och granskning” känns inte seriöst.

 

Vi yrkar därför på att denna plan återremitteras för att alla inkomna samrådsyttranden ska beaktas samt att barnkonsekvensanalysen görs om.

 

Miljöpartiet det gröna genom Sara Antell

 


[1] PBL:s 5 kap 11 § :

 

I arbetet med att ta fram ett program enligt 10 § eller ett förslag till en detaljplan ska kommunen samråda med

1. länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och de kommuner som berörs,

2. de kända sakägarna och de kända bostadsrättshavare, hyresgäster och boende som berörs,

3. de kända organisationer av hyresgäster som har avtal om förhandlingsordning för en berörd fastighet eller, om någon förhandlingsordning inte gäller, som är anslutna till en riksorganisation inom vars verksamhetsområde en berörd fastighet är belägen, och

4. de myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av förslaget.

 

Kommunen behöver dock inte samråda med bostadsrättshavare, hyresgäster, boende eller organisationer av hyresgäster, om det är uppenbart att förslaget saknar betydelse för dem.

 

 

Nyheter på Reservation Sorteringsverket 150330

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter