Reservation utbyggnad Lagga

Reservation utbyggnad Lagga

Läs miljöpartiets reservation i planutskottet gällande utbyggnadsplanerna i Lagga. Vi måste lyssna på innevånarna i Lagga.
Reservation

 

avseende ärendet: Ansökan om planbesked för fastigheten Husby 1:23 och Lagga 1:1, 4:7, 5:1

 

Tjänsteskrivelsen i detta ärende är otydlig i flera avseenden, vilket var motiv för mitt förslag att återremittera ärendet för klargörande av ett antal frågor. Bland annat är det oklart hur många fastigheter som en utbyggnad av Lagga kyrkoby tål ur ett socialt och ekologiskt hållbarhetsperspektiv. I de dokument som hänvisas till, f.a. Översiktsplan och yttrandet från Roslagsvatten varierar områdets kapacitet för utbyggnad mellan 10 – 30, respektive 25 – 10 fastigheter.

 

Dessa siffror kan ställas mot det antal fastigheter – 16 hus – som byalaget i Lagga anför som en högsta nivå i en tidigare skrivelse i ärendet. Tjänsteskrivelsen nämner inte detta yttrande, vilket är anmärkningsvärt ur flera perspektiv, inte minst vikten av ha tillit till och att lyssna på de boende i området. Påpekas här kan att samtliga familjer i området stod bakom detta medborgarförslag.

 

En annan otydlighet i tjänsteskrivelsen är planområdets geografiska avgränsning. Enligt  bifogade kartor är det huvudsakligen Lagga kyrkby som avses. Men i skrivelsen finns även fastigheter omnämnda som ligger utanför detta område, bl.a Kasby och Örby. Tjänsteskrivelsen skulle vinna på att ha en tydlig definition av planområdet, särskilt som planbeskedet avser 6 olika områden för nybyggnad inom fyra fastigheter i kyrkbyn. 

 

I detta sammanhang skulle det också ha varit intressant att få information om hur minskningen av antalet exploatörer (från tidigare 3) påverkat ärendeberedningens slutsatser, både vad gäller synen på antalet fastigheter och områdets kapacitet vad gäller infrastruktur, särskilt VA och service. Hur möjliggör man placeringen av nya hus så att de på ett naturligt sätt ansluter till den unika bystrukturen?  

 

Avslutningsvis, anser jag att skrivelsens bedömning av områdets miljö- och kulturvärden borde ha getts betydligt större vikt.  Detta särskilt som utbyggnads-planerna kan komma som man säger ”att innebära ett markant tillskott i förhållande till befintlig bebyggelse”. Kyrkbyn och dess omgivande natur kan hävdas ha ett riksintresse, både kulturhistoriskt och miljömässigt. Om kommunen därför menar allvar med sitt mål om social hållbarhet så borde en varsamhetsanalys av vad ett byggande i ett sådant för Knivsta kommun viktigt område ha föregått planbeskedet.

 

Miljöpartiet de gröna i Knivsta anser att dessa frågor inte tillfredställande besvararats av förvaltningen och har därför lämnat denna reservation då vårt förslag på återremiss inte antagits av Planutskottet

 

Rolf Samuelsson (MP), ledamot i Planutskottet

Nyheter på Reservation utbyggnad Lagga

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter