Reservation Virkesladan KF 160309

Reservation Virkesladan KF 160309

Reservation mot Knivsta Kommunfullmäktiges beslut den 9/3- 2016 att anta
detaljplan för kvarteret Virkesladan, Gredelby 7:85
Denna detaljplan hanterar en av Knivstas mest centrala kvarter och gränsar till flera
platser av stort allmänt intresse såsom Sågverkstorget, resecentrum och kommunhuset.
Trots att planförslaget saknar stöd i den fördjupade översiktsplanen och innebär
startskottet för en helt ny skala för bebyggelsen i Knivsta, har varken markanvisningen
eller det därpå följande planuppdraget föranletts av någon diskussion om hur Knivstas
mest centrala tomt ska utformas. Ingen arkitekttävling har utlysts och inga alternativa
utformningar har presenterats. Vi anser att samrådsprocessen inte varit ändamålsenlig
och att planhandlingen innehåller svårtydda underlag vilket gör en bedömningen av
dess konsekvenser svår. Allt detta har Miljöpartiet påpekat och reserverat oss emot
under hela planprocessen; i Bygg- och miljönämnden, i Samhällsutvecklingsnämnden
och i Kommunstyrelsen. Vi reserverar oss därför mot kommunfullmäktiges beslut
att anta detaljplanen.

Planprocessen Vi vänder oss i första hand emot hur denna planprocess sett ut från det att markanvisningsavtal och plankostandsavtal tecknats till den utarbetade plan som nu antagits. MP anser att Knivstas arbetssätt med detaljplaner där plankostandsavtal med exploatörer tecknas måste utvärderas och kvalitetssäkras. Planprocessen är ett viktigt instrument för en hållbar samhällsutveckling och är inte att betrakta som en ren formalitet. Under samrådet höll kommunen inget offentligt samrådsmöte. Liksom i fallet för de nyligen antagna detaljplanerna för kvarteret Murteglet och Sorteringsverket skrevs även här en samrådsredogörelse där endast sakägares, dvs närmaste grannar, myndigheter och stora riksorganisationer, synpunkter besvarades. Detta trots att planen med sitt centrala läge och inverkan på offentliga platser berör långt fler människor. Detta går stick i stäv mot den praxis vi haft i Knivsta där samtliga synpunkter som haft relevans för planärendet besvarats, om än så redovisade i klump. Vi anser att flera relevanta synpunkter därför missats. Detta har MP också framfört vid flera tillfällen under planprocessen såsom i återremissyrkanden, reservationer och granskningsutlåtanden. Vi tycker att denna utveckling är allvarlig ur ett demokratiskt perspektiv. Just samrådsredogörelsen känns som en mycket konkret form av medborgardialog. Frågor eller synpunkter kan här bemötas med sakliga argument och kommunens ställningstagande och avvägningar redovisas på ett pedagogiskt sätt. Att resonemangen redovisas öppet är viktigt för beslutens trovärdighet. Enligt PBL 5 kap 12 § ska samrådet ”syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan”. Vi ställer oss tveksamma till om kommunen har levt upp till dessa principer i detta ärende. Fördjupad översiktsplan Vi anser att detaljplanen avviker från den gällande Fördjupade översiktsplanen (FÖP) från 2012. Det handlar inte bara om höjden på husen utan hela skalan på den föreslagna bebyggelsen. Rådande detaljplan förskriver exploateringstalet 1. Det nya planförslaget tillåter närmare fem gånger så hög exploatering. MP saknar en analys av hur denna exploateringshöjning påverkar stadsbilden, kringliggande grönytor, skuggning av offentliga platser och grannfastigheter vilket i sig inverkar på deras användbarhet. I FÖP:en beskrivs på sid 98-99 hur Knivsta kan utvecklas mot en modern småstad och hur stadsbilden bör utvecklas. Här beskrivs Knivstas kvaliteter och karaktärsdrag och hur staden kan utvecklas med nya byggnader och bebyggelsestrukturer för att åstadkomma en estetiskt tilltalande helhet och utan att förlora många av de värden som kännetecknar småstaden Knivsta. Där står bland annat att: ”Enstaka byggnader i speciella lägen, där detta fungerar med tanke på stadsbild, kan tillåtas i 5 våningar. Detaljplaner som tillåter 5 våningar bör föregås av noggranna studier av stadsbild, karaktär och ortens identitet.” MP saknar en analys av vad denna planändring ger för konsekvenser för Knivstas stadsbild, karaktär och ortens identitet. Brister i underlaget Solstudien Vi känner oss inte övertygade om att planen ”inte kommer att medföra några väsentliga försämringar av solförhållandena i närområdet” såsom planbeskrivningen gör gällande. Påståendet bygger på en jämförelse med rådande plan för Sågenområdet (2006). Det referensobjekt man valt att jämföra med har dock inte något stöd i rådande plan. Den ”referensbyggnad” man jämför med skulle, så vitt vi kan utläsa av bilden (se figur 1), täcka närmare 90 % av tomten och bestå av en rektangulär byggnad i fem plan och med ett smalt ljusschakt i mitten. Det skulle innebära ett exploateringstal på närmare 4, 5 (0,90 av ytan * 5 våningar = 4,5). Men Sågenplanen anger bara exploateringstalet 1 för denna tomt. Är detta då ett relevant referensobjekt? Trots att de förslagna byggnaderna påverkar ljusförhållandena på torg och grannfastigheter är de solstudier som presenteras knapphändiga. Vid liknande fall som vi studerat på andra håll i landet har betydligt fler tidpunkter på dagen och även Figur 1. Till vänster det presentade referensobjektet som skuggverkan av det nya planförslaget jämförs med. Till höger ett utsnitt av plankartan för Sågenområdet antagen 2006 där tomtens exploateringstal är satt till 1 och antalet våningar 2 – 5 . skuggeffekter under midvintersolståndet presenterats. Se t.ex. planen för förtätning invid Skanstorget i Göteborg (se ref. nedan). Då dessa solstudier tas fram med hjälp av ett dataprogram kan ett par knapptryck till inte inneburit mycket merarbete. Detta har vi påpekat vid ett flertal gånger på nämndmöten och genom våra återremissyrkanden och reservationer. Andra planillustrationer Planbeskrivningen innehåller även illustrationer som ger en felaktig bild av sakförhållandena. Miljöpartiet har påtalat detta många gånger och föreslagit att man tar bort inritade träd och kompletterar illustrationerna med fotomontage, eller ännu hellre en modell, som visar i vilken miljö detta nytillskott kommer tillstånd och dess bidrag i sammanhanget.

Förtydligande: Vi vill också beklaga att omröstningen i kommunfullmäktige i samband med antagande av planen blev rörig. Kerstin Umegård råkade av misstag trycka på knappen för att ärendet skulle avgöras på mötet istället för att ärendet skulle återremitteras. Det gavs heller inget tillfälle att tydligt yrka på avslag och begära votering.

För Miljöpartiet de gröna i Knivsta Kerstin Umegård och Sara Antell

Nyheter på Reservation Virkesladan KF 160309

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter