Reservation Virkesladan

Reservation Virkesladan

MP vill att vi använder vår mest attraktiva och centrala på ett klokt sätt. Därför reserverar vi oss mot föreslagen detaljplan.
Reservation Uppdrag att upprätta ny detaljplan för kvarteret Virkesladan, Gredelby 7:85 Det skissförslag som presenteras i beslutsunderlaget kommer att innebär ett stort avsteg från rådande plan. Bland annat föreslås exploateringsgraden ökas genom att den i dag tillåtna maxhöjden på 5 våningar höjs till 12 våningar.   Den typ av bebyggelse som föreslås kommer att ha en stor inverkan på hur Knivsta kommer att upplevas, inte minst då tomten ligger precis vid kommunhuset och stationen. Ett så pass högt hus kommer bland annat påverka i vilken grad omkringliggande gator, torg och hus nås av solen. Detta torde ha en stor inverkan på hur dessa kommer att kunna nyttjas som trevliga mötesplatser och flaneringsstråk. Innan Bygg- och miljönämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta fram en sådan planförändring borde man rimligtvis ha begärt in en skuggstudie. Detta för att kunna fortsätta arbetet med att ta fram en så bra byggnad som möjligt för platsen. Att hålla ungefär samma höjd på fasaderna skapar vanligtvis harmoni i stadsbilden trots att husen sinsemellan skiljer i både uttryck och funktion. Högre hus som avviker kan vara okej men inte lägen där de riskerar att skugga de få allmänna platserna i en stadsdel. Tomten har under en längre tid gått under namnet Prestigetomten eller Kronjuvelen och hur den bebyggs kommer att ha ett stort allmänt intresse. Vi ser därför gärna att en utökad medborgardialog kring denna märkesbyggnad förs. Ett sätt att öka medborgarnas engagemang och delaktighet i centrums utformning skulle kunna vara att utlysa en arkitekttävling. Vi anser att vi inte har bråttom. Vi bör ta oss tid att fundera över hur den kanske mest betydande och en av de sista tomterna på Sågenområdet ska utvecklas för att pryda Knivsta och vara funktionellt och trevligt långt in i framtiden. Sara Antell (MP), ledamot i bygg- och miljönämnden i Knivsta kommun 

Nyheter på Reservation Virkesladan

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter