Röstförklaring avtal om 4-spår mm KF 171213

Röstförklaring avtal om 4-spår mm KF 171213

Röstförklaring från MP Knivsta avseende ärendet avtal om större samlade exploateringar i Alsike och Nydal (Nya städer)
 Röstförklaring från MP Knivsta avseende ärendet avtal om större samlade exploateringar i Alsike och Nydal (Nya städer)

Miljöpartiet de Gröna i Knivsta ställer sig bakom förslaget till avtal med tillhörande PM men vill lägga följande yttrande till protokolletDe senaste åren har miljöpartiet i Knivsta varit mycket aktiva i olika frågor kring hållbar stadsutveckling för kommunens framtida gestaltning och anpassning till ett förändrat klimat. Vi har noga granskat de översikts- och detaljplaner, samt styrdokument som kommit fram för samråd och senare för beslut och framfört synpunkter och kritik då vi ansett att det behövts. En demokratifråga som vi ofta återkommit till i dessa sammanhang är medborgarnas inflytande och möjlighet att ta del av och påverka dessa utvecklingsplaner och därigenom hur vårt lokalsamhälle bör utvecklas.När nu detta, för Knivsta viktiga, avtal skulle förhandlas så är vi kritiska till hur den demokratiska aspekten hanterats. Dialogen mellan stat och kommun begränsades av en alltför kort utredningstid och påverkades negativt av att beslutet brådskade för att komma med i statens kommande plan för utbyggnad av infrastruktur. Eftersom förhandlingsdelegation inte fått diskutera innehållet i förhandlingen med utomstående fanns mycket liten möjlighet för allmänheten att vare sig ta del av eller ha synpunkter på innehållet i avtalet innan det presenterades för några veckor sedan. Att påverka det innehållsliga i avtalet har sedan inte heller varit en reell möjlighet utan det har endast handlat om att säga ja eller nej till avtalet med medföljande PM i sin helhet.Eftersom miljöpartiet under hela Översiktsplan för (ÖP) 2017-processen varit kritiska till att inga riktiga analyser av de ekonomiska förutsättningarna för en fortsatt hög demografisk tillväxttakt presenterats är vi naturligtvis missnöjda med att det inte heller i detta arbete presenterats något fördjupande material om detta.Inom miljöpartiet i Knivsta har invändningarna mot både processen och den fortsatta snabba utvecklingen mot en småstad varit flera och några av våra medlemmar tycker av dessa, eller andra, anledningar att vi borde ha sagt nej till avtalet.Att fullmäktigegruppen trots detta valt att ställa sig bakom förslaget är följande:Avtalet har en löptid på 40 år och har ett framtidsperspektiv som är anpassat till Sveriges åtagande enligt Agenda 2030 och klimatlagen. Det innebär en tidigareläggning av många viktiga satsningar på modern och ny infrastruktur i järnväg, nya stationslägen och gång- och cykelvägar som är helt nödvändiga för ett växande och hållbart Knivsta. Fokus ligger på för oss viktiga frågor som omställningen till hållbara transporter med kollektivtrafik och cykel och ett en stadsbyggnad som är socialt hållbar.Under förhandlingens gång har avtalet även styrts mot att stämma väl överens med den under året framtagna ÖP 2017, vilken tagits fram i en demokratisk process där dessutom ovanligt många Knivstabor valt att delta. En befolkningsutveckling motsvarande den vi har idag bedömer vi är möjlig, men kan komma att innebära ekonomiska utmaningar för kommunen i framtiden.Det planprogram för Nydal som också tagits fram i en omfattande demokratisk process kan fortfarande antas utan förändringar på grund av avtalet. Att redan antagna och långt komnaKF 20171213dokument som finns i kommunen, t.ex. grönstrukturplan, trafikplan och dagvattenplan fortsätter gälla är viktigt för oss.. Samtidigt inser vi att vissa dokument måste revideras bl.a. programmet för bostadsförsörjning och riktlinjer för markanvisningar och planeringar av kommunalägd mark. På det sättet kan vi få en ordnad planprocess där kommunen och, inte byggherrarna, styr över planeringen av byggandet i kommunen.Avtalet kommer också att ses över med hänsyn till faktorer vi idag inte känner till. Detta betyder att Knivsta inte tvingas hålla en hög byggtakt om vår ekonomi inte klarar av det.Var de planerade bostäderna kan tänkas ligg har presenterats, åtminstone på ett överskådligt sätt Avtalet möjliggör också för kommunen att planera för en mera blandad bebyggelse, där bl.a. ett ökat antal hyresrätter ska ingå. Detta tror vi kan leda till minskade sociala barriärer mellan både olika generationer och olika grupper.Till slut är det viktigt för oss i miljöpartiet att avtalet är kopplat till en promemoria i vilken Knivsta kommun förbinder sig till att exploatera Knivsta med ett långsiktigt ekologiskt hållbart perspektiv i fokus. Det helhetstänk som här presenteras är tankar som vi i vårt parti ofta saknat och efterfrågat vid samhällsplanering i Knivsta. Om denna PM följs har Knivsta möjlighet att börja ställa om till ett hållbart samhälle. Vi i miljöpartiet kommer inte att stödja planer som strider mot intentionerna i detta PM.Kerstin Umegård (MP) Mikaela Gönczi (MP)

Nyheter på Röstförklaring avtal om 4-spår mm KF 171213

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter