Röstförklaring vid antagande ÖP 171213

Röstförklaring vid antagande ÖP 171213

Röstförklaring över översiktsplan för Knivsta kommun från Miljöpartiet de gröna i Knivsta
Röstförklaring över översiktsplan för Knivsta kommun från Miljöpartiet de gröna i Knivsta 

Miljöpartiet ställer sig bakom Översiktsplan 2017, men vill göra följande medskick.

Genomförandetid och utblick

Planens långa genomförandetid, ett sikte på 2035 och med utblick mot 2050, gör med nödvändighet att planen blir väldigt allmänt hållen och rent av otydlig.

Eftersom denna ÖP dessutom är så allmänt hållen och är tänkt att ersätta FÖP anser vi även att det efter planens antagande måste startas upp ett arbete med en ny stadsplan/FÖP för Knivsta/Alsike, som på ett mer konkret sätt visar hur kommunen tänker sig att tätorten ska växa fram på 5 och 10 års sikt. Vi lägger också fram ett yrkande om detta i samband med antagandet i KF.

Långsiktigt hållbar utveckling

Avsnittet om hållbar utveckling och klimatförändringar anser vi fortfarande vara allt för kort och handlar bara om hur kommunen ska undvika problem med översvämningar, ras och skred. Här bör det också beskrivas effekter av långvariga värmeböljor och torka dels hur kommunen ska arbeta proaktivt för att dessa situationer inte ska uppkomma, t.ex. genom att undvika för mycket hårdgjorda ytor, och dels skriva om hur kommunen ska arbeta för att minska sin negativa påverkan på klimatet.

Natur och grönområden

Knivsta är känt för sin tillgång på stadsnära skog och naturmiljö i tätortsnära lägen och många olika skogs- och naturområden på landsbygden. Här finns flera sammanhängande skogsområden som Lunsen och Kölängen, vilka lämpar sig både för rekreation och friluftsaktiviteter av olika slag. Planer på att skydda några av dessa områden har ofta diskuterats, men sällan kunnat realiseras trots att kommunen ofta äger den mark som kan bli aktuell som kommunalt naturreservat. Ett undantag är det nyligen antagna beslutet att göra Gredelby hagar och Trunsta träsk till Knivstas första kommunala naturreservat.    

Medan dessa naturvärden får stor plats i vårt senast antagna styrdokument (FÖP), så anser Miljöpartiet att dessa frågor behandlas mer styvmoderligt i ÖP. Detta är märkligt då kommunen nyligen tagit fram och antagit en grönstrukturplan som kommer att vara en del av ÖP. Värdefulla skogsområdena i tätorten liksom de skogsdungar och s.k. kilar som finns här måste tas hänsyn till vid exploatering. När nu grönstrukturplanen blir en del av ÖP måste ÖP harmoniera med denna. Därför är det bra att nu hela Boängsskogen markeras som grönstråk i slutversionen.

Det är bra att man pekar ut viktiga grönstråk i kartmaterialet. Vi anser dock att det krävs en större detaljering av grönstrukturen närmast bebyggelse. För att bevara de gröna stråk som ännu finns i tätorten måste de gröna stråk som finns inom prioriterade utvecklingsområden definieras och beskrivas i översiktsplanen. Vid planläggning finns en uppenbar risk att grönområden/grönstråk försvinner eftersom det ofta är utveckling av bebyggelse som är drivkraften bakom en planläggning. Risken för att viktiga gröna länkar för rekreation, spridningsvägar för flora och fauna och andra ekosystemtjänster, förstörs är uppenbar För att behålla de gröna korridorerna behöver vi tänka på att skapa buffertzoner genom stödplanteringar som bidrar till stråk för djurlivets och den biologiska mångfaldens fortlevnad. Vi tycker därför även att det bör finnas ytterligare minst ett markerat grönstråk. Viktigast är ett stråk från Hammaren, via Nydal, till Ängbyskogen.

Befolkningsutveckling i kommunen

Miljöpartiet anser att det är positivt att kommunen växer och fler får möjligheten att bo i vår kommun. Ökad befolkning förbättrar också förutsättningar för gemensam infrastruktur och kommersiell service. Men den mycket snabba befolkningstillväxten innebär också påfrestningar för Knivsta kommun, bland annat då den ställer stora krav på investeringar i infrastruktur, barn- och äldreomsorg och skola. De gångna årens snabba befolkningstillväxt torde vara en viktig orsak till att den kommunala ekonomin försämrats – till exempel har kommunkoncernens låneskuld per invånare mer än fördubblats under de gångna fem åren medan koncernens soliditet försämrats kraftigt. Vi vill ta fram underlag för hur att en fortsatt hög befolkningstillväxt kan bli ekonomiskt hållbar och efterlyser en djupgående analys av de ekonomiska förutsättningarna för olika scenarier för kommunens befolkningsutveckling.

 

För miljöpartiet i Knivsta

 

Kerstin Umegård                        Mikaela Gönczi

 

Nyheter på Röstförklaring vid antagande ÖP 171213

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter