Röstförklaring Margaretahemmet 151101

Röstförklaring Margaretahemmet 151101

Läs miljöpartiets synpunkter på exploatörens förlag av förändring av området kring Margaretahemmet.
Röstförklaring Detaljplan Margarthahemmet, Särsta 38:4

 

Vi ställer oss bakom en varsam utveckling av Margarthahemmet då det kan medföra att fler ges tillfälle att njuta, bo och verka i denna vackra miljö samt då det kan ge de ekonomiska förutsättningarna att värna områdets höga natur- och kulturmiljövärden för framtiden.

 

Vi hade dock gärna sett man i planförslaget kommenterat eller än hellre gett en förklaring till varför avsteg gjorts från de rekommendationer som ges i den antikvariska kulturmiljöutredning som ligger till grund för planen. Vi saknar även en analys av vilken inverkan den avverkning som skett i området ned mot Valloxen kan tänkas ha för de höga naturvärdena i området samt hur detta påverkar planarbetets ingångsvärden.

 

Skyddsbestämmelser

I kulturmiljöutredningen (Bruto, 2015) föreslås bl.a. att korridorsystem i de två institutionsbyggnaderna skall bevaras, att traditionella metoder och material skall användas vid renovering samt att parken framför inte skall bebyggas. Vi undrar varför lägre skyddskrav ställs i planförslaget än vad konsulterad byggnadsantikvarie föreslår?

 

I planförslaget placeras en del av skolan framför huvudbyggnaden och enligt plankartan kan orangeri och förråd byggas varsomhelst på skolgården. En ny väg och parkering för 65 bilar planeras även i parken framför husen. Detta kommer påverka landskapsbilden och borde tas upp under ”sammanfattning av förslagets konsekvenser” på sid 21 i planbeskrivningen.

 

Trädgård

Vi saknar en tydligare beskrivning i planhandlingen av hur delar av den äppelträdgård som finns framför husen är tänkta att tas tillvara när skolgården ska utformas. Trädgården har i sig ett kulturhistoriskt värde och här finns många värdefulla träd, bland annat ett ovanligt stort och ståtligt päronträd som vi skulle vilja föreslå gavs ett formellt skydd i planen.

 

Avverkning i värdefull biotop

I Knivstas översiktsplan (2006) beskrivs området ned mot Valloxen som extra känsligt då det tillhandahåller en viktig passage för djurlivet. Enligt en naturvårdsinventering som utfördes 2000 bedömdes området hålla mycket höga naturvärden (klass 2).

 

Detta planförslag innebär att strandskyddet delvis upphävs samt att ny bebyggelse tillåts i detta ekologiskt känsliga område. Det naturparti som nu avverkats ligger inom det som enligt en naturvårdsbedömning från 2013 (Andersson) angetts som delområde 2 och som särskilt lyfts fram då det fortfarande innehåller mycket höga naturvärden och är det område som är mest känsligt mot störningar. Enligt rapporten är detta område även anledningen till att delområde 1 får sin unika miljö vilket anges som ytterligare ett argument att värna om området och att så lite åtgärder som möjligt utförs här.

 

Vidare lyfts i rapporten att denna typ av biotop i regel fungerar ”som barnkammare för ett stort antal djur, som grodor, fisk och insekter. Lövsumpskogar med hög andel klibbal fungerar också som en naturlig vattenrenare på grund av klibbalens förmåga att binda och lagra kväve i sitt rotsystem. Därför kan den här biotopen minska risken för övergödning i den grunda viken av sjön. ”

 

Valloxen har otillfredsställande ekologisk status, främst på grund av höga halter av näringsämnen. Så sent som i nu i oktober kulminerade en kraftig blomning av cyanobakterier och hundägare rekommenderades att inte låta sina hundar bada eller dricka av vattnet. Vi anser att det är ett mycket starkt kommunalt intresse att vattenkvaliteten i Valloxens inte försämras utan förbättras så att Knivstaborna fortsatt kan bada och på andra sätt njuta av sjön.

 

Vi undrar därför hur stor inverkan den korridor som huggits ut har på de värden som lyfts i naturvårsvårdsbedömningen. Påverkar det områdets strategiska betydelse för den biologiska mångfalden, som passage för djurlivet och för friluftslivet i hela området? Om så är fallet har detta delvis ändrat förutsättningarna för planen inte minst grunderna till att bevilja strandskyddsdispens.

 

 

Sara Antell, ledamot i Samhällsutvecklingsnämnden för MP

 

 

 

Andersson, E. 2013. Naturvårdsbedömning vid Margarethahemmet, Knivsta kommun, 4 s.

Bruto, S. 2015. Antikvarisk kulturmiljöutredning, Margarthahemmet, Knivsta.

 Stockholms byggnadsantikvarier AB, 21 s.

 

Nyheter på Röstförklaring Margaretahemmet 151101

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter