Samrådssvar Alsike Nord etapp 2 181114

Samrådssvar Alsike Nord etapp 2 181114


Allmänt om planen

Mot bakgrund av att en tågstation ska placeras i nära anslutning till planen är en tätare bebyggelse än det villasamhälle Alsike hittills byggt som försvarbarMiljöpartiet är nöjda med att planen har skapats över ett större område så att en helhetsbeskrivning kan göras. Vi är också nöjda med att många hållbarhetsaspekter är i fokus i planen, tex prioritering av olika trafikslag och beskrivning av gröna inslag och stråk. Vi är glada för att planen tydligt beskriver hur gestaltningen kan te sig och att höga arkitektoniska värden presenterasVi saknar dock viktiga delar framförallt om hur denna planska integreras i omgivande befintlig och planerad bebyggelse. Vi tror att vissa områden i planen bör minska sin täthet jämfört med förslaget ffa för att harmoniera med befintlig bebyggelse. Vi ser det också som märkligt med ett kvarter med avsevärt högre bebyggelse i norra delen av planen, det kvarteret borde framförallt harmoniera med kvartersstaden på andra sidan skolan

 

Viktiga ifrågasättanden

 

Björkkällevägen

Vilken status ska denna gata ha? Är det ens möjligt att behålla nuvarande sträckning utan att den blir en alltför tydlig barriär mellan den gamla och nya bebyggelsen? Detta gaturum måste beskrivas mycket tydligare. I tidigare förslag till plan har man föreslagit att vägen dras om och att en stadsgata genom det tillkommande området byggs medan den befintliga vägen blir en kvartersgata. Denna, nu slopade tanke skulle kunna göra att en bättre anpassning till den existerande bebyggelsen blir möjlig.  I dag föreslås femvåningshus på ena sidan bkv och villor med smala utfarter på andra sidan. Planen i sig kommer att leda till att trafikflödena ökar betydligt och den befintliga bebyggelsen skyddas inte alls mot detta i den nya versionen.Vi anser att planen bättre måste skapa både acceptabelt möte mellan befintlig och tillkommande bebyggelse och bullersituation för båda sidor av vägen. Om man tittar på ljudutredningen inser man att befintlig bebyggelse är utsatt, men inte behandlad i utredningen, vilket är konstigt.Trafikutredningen anser att en cirkulationsplats bör förbinda Björkkällevägen och Brunnbyvägen, men det syns inte i planförslaget, varför?

(Ut gestaltningsprogrammetTrädkantade boulevarderBjörkkällevägen och Brunnbyleden kommer att bli stadsdelensstörre boulevarder, 22 m breda, med cykelbanor och gångbanor  var sidaKörbanan blir 7 m bred och tillåterdubbelriktad kollektivtrafik samt biltrafik. Den exaktautformningen görs senare i samverkan med bl.a. VTI. Planteringszonerna skall vara 3 meter breda för att tillåtastörre trädDagvattenhanteringen i gata utreds separat i ensystemhandling som kopplar samman kapaciteteten iväxtbäddarträdgropar och bärlager med lokaltomhändertagande av dagvatten i parkstråket.)

 

2. VIK (Vrå idrott och kultur)

Planen som reglerar det tillkomande kultur och idrottshuset, beskrivs väldigt lite i denna plan trots att det huset ligger granne med denna plan. Denna byggnad är ju en ”märkesbyggnad” och bör beaktas vid angränsande planer Det är viktigt att centrala och viktiga byggnader också beskrivs i planhandlingen för att skapa en helhetsbild av det nya området. Samrådet för denna plan utlystes mycket undermåligt och få svar kom därför in. Därför är det viktigt att samspelet mellan denna plan och planen för Alsike Nord 2 tydligt visas i denna planhandling. Vi anser inte att de tidigas skisser över denna byggnad som presenteras passar ihop med vad som presenteras i denna plan.

 

 

3. Grön och blåstrukturer

Vi saknar inslag av vatten i dagen i parkstråket på plankartan, vilket varit tydligt i tidigare versioner. Vattenspeglar skapar trivsel i parkområden. Även områden lämpliga för odling bör finnas med i förslaget. I gestaltningsprogrammet beskrivs detta och vi vill att detta förverkligas.

Moralundsskiftet som nämns som rekreationsområde på s 20och 35 ligger 4 km bort, nås i princip endast med bil. Lunsen behöver tydligare och lätt nåbara entreeer för att fungera som rekreationsområde för planområdet.  I en bild på s 20 visas en befintlig väg väg till en befintlig jvgkorsnning men den befintliga väg som ska leda till befintlig korsning är felaktiginritad. Vägen leder till en stängd plankorsning. Den korsning där man kan ta sig till lunsen kräver bilåkning många km.  Degröna skogsområden dit även barn kan söka sig på egen handbör pekas ut. Många barriärer finns mot grönområden, bkvjvg och E4..

 

Trafik
Miljöpartiet vill särskilt framhålla följande stycke i trafikutformningen: 4.3.3. Pendling till Uppsala Enligtavtalet med staten ska det byggas en cykelbana längs spåretDetta kan bli en viktig sträcka för cykelpendling för de somarbetar i Uppsala. Mycket viktigt i denna satsning är att den håller hög nivå och ansluter till Uppsalas prioriteradehuvudcykelstråkEnligt avtalet med staten ska en ny station och ett nytt samhälle byggas i Nysala mellan Alsike och Bergsbrunna stationer. Denna cykelväg mellan Alsike och Uppsala kommer således att användas av boende i Alsike, NysalaBergsbrunna och södra Sävja.

Trafikutredningarna ser problem med torgområdet med tanke den täta trafik av de bilar och kollektivtrafik som ska köra därHur löses det problemet?

Det område i planens södra del som pekas ut som område för Bla parkering bör beskrivas tydligareEtt parkeringshus med manga våningar skapar inte attraktivitet för själva entréndessutom ligger detta  när torgområdet som bör verka för attvara attraktivt

En fråga som också måste hanteras är den lågaparkeringsnormen i förhållande till det bilägande som idag ären realitet. I framtiden när kollektivtrafiken är utbyggd och resande i enskilda bilar troligtvis minskat är p-normen troligen tillräcklig men i ett kort perspektiv behöver man överväga om normens p-platser behöver kompletteras tillfälligt i planen.

 

Nyheter på Samrådssvar Alsike Nord etapp 2 181114

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter