Samrådsyttrande Margaretahemmet 160401

Samrådsyttrande Margaretahemmet 160401

Miljöpartiet de gröna ställer sig bakom en varsam utveckling av Margarethahemmet. Det
kan medföra att fler ges tillfälle att bo och verka i denna vackra miljö och ge de
ekonomiska förutsättningar som krävs för att värna områdets höga natur- och
kulturmiljövärden. Förslaget innehåller många bra idéer.
Vi är dock tveksamma till omfattningen av den tänkta exploateringen. Vi anser bland
annat att den påbyggnad som föreslås på den del som idag sammanbinder de två
huvudbyggnaderna är olämplig. Placeringen av en stor parkering i den fina parkmiljön
framför Margarethahemmet känns också illa vald. Vi undrar varför man inte i högre grad
tagit fasta på de rekommendationer som ges i den antikvariska kulturmiljöutredningen
(Bruto, 2015). Den avverkning som olovligt skett i området är beklaglig och vi undrar
hur detta egentligen inverkar på planarbetets ingångsvärden.

Hög exploatering i ett känsligt område Enligt den antikvariska kulturmiljöutredningen kan ett fåtal väl utformade och placerade byggnader tillföras den känsliga miljön utan att dess kulturhistoriska värden påverkas negativt. Föreslagen exploatering är dock mycket hög. Fastigheten består även av ett strandskyddsområde med delvis mycket höga naturvärden och utgör en viktig passage för djur och för det rörliga friluftslivet. I den antikvariska kulturmiljöutredningen (sid 10) lyfts som första punkt under Kvaliteter att ta till vara: ” Byggnadsvolymen på de båda institutionsbyggnaderna samt annexet bevaras och bör inte byggas på eller till.” Vi anser att de föreslagna extra våningarna på den låga byggnad som idag sammanlänkar de två huvudbyggnaderna är olämplig. Den kommer att förvanska huvudbyggnadernas karaktär och arkitekturhistoriska värden. De gamla institutionsbyggnaderna utgör ett viktigt inslag i den fina entrén till Knivsta när man kommer med tåget söderifrån. Plankartan är också mycket otydlig just här. q-märkningen borde rimligtvis endast gälla de två huvudbyggnaderna och det borde framgå mer precist hur en påbyggnad är tänkt att utformas. De föreslagna byggnaderna är stora för platsen. Enligt plankartan kan ett av bostadshusen placeras mycket nära grannfastighetens hus. Detta femvåningshus, suterräng- och vindsvåning inräknade, kommer att upplevas som mycket högt. Även skolan är stor med sina tre våningar. Plankartan innehåller en k-märkning som föreskriver att kulören på de nya byggnadernas fasader inte får överensstämma med Margarethahemmets. Vi tolkar det som att dessa, genom att ges en avvikande färg, ska underordnas huvudbyggnaderna. Man skalan är minst lika viktig här. Skyddsbestämmelser I kulturmiljöutredningen (sid 12) föreslås bl.a. att korridorsystemet i de två institutionsbyggnaderna ska bevaras, att traditionella metoder och material ska användas vid renovering samt att parken framför inte ska bebyggas. Vi undrar varför lägre skyddskrav ställs i planförslaget än vad den byggnadsantikvariska utredningen föreslår? Miljöpartiet de gröna i Knivsta I planförslaget placeras en del av skolan framför huvudbyggnaden och enligt plankartan kan orangeri och förråd byggas varsomhelst på skolgården. En ny väg och parkering för 65 bilar planeras även i parken framför husen. Även detta kommer att påverka landskapsbilden och borde tas upp under ”sammanfattning av förslagets konsekvenser” på sid 21 i planbeskrivningen. Trädgård Vi saknar en tydlig beskrivning i planhandlingen av hur den äppelträdgård som finns framför husen är tänkt att tas tillvara när skolgård, väg och parkering ska anläggas. Trädgården har i sig ett kulturhistoriskt värde och här finns många värdefulla träd, bland annat ett ovanligt stort och ståtligt päronträd som borde ges ett formellt skydd i planen. Avverkning i värdefull biotop och strandskyddsdispens I Knivstas översiktsplan (2006) beskrivs området ned mot Valloxen som extra känsligt. Enligt en naturvårdsinventering som utfördes 2000 bedömdes området hålla mycket höga naturvärden (klass 2). Planförslaget innebär att det nuvarande strandskyddet delvis ska upphävas och ny bebyggelse tillåtas. Det naturparti som nyligen avverkats ligger inom det som enligt en naturvårdsbedömning från 2013 (Andersson) särskilt lyfts fram då det fortfarande innehåller mycket höga naturvärden och är det område som är mest känsligt mot störningar. I rapporten framhålls att denna typ av biotop i regel fungerar ”som barnkammare för ett stort antal djur, som grodor, fisk och insekter. Lövsumpskogar med hög andel klibbal fungerar också som en naturlig vattenrenare på grund av klibbalens förmåga att binda och lagra kväve i sitt rotsystem. Därför kan den här biotopen minska risken för övergödning i den grunda viken av sjön. ” Valloxen har otillfredsställande ekologisk status, främst på grund av höga halter av näringsämnen. Så sent som i oktober 2015 kulminerade en kraftig blomning av cyanobakterier och hundägare rekommenderades att inte låta sina hundar bada eller dricka av vattnet. Vi anser att det är ett mycket starkt kommunalt intresse att vattenkvaliteten i Valloxens inte försämras utan förbättras så att Knivstaborna fortsatt kan bada och på andra sätt njuta av sjön. Vi undrar därför hur stor inverkan den korridor som huggits ut har på de värden som lyfts i naturvårsvårdsbedömningen. Påverkar det ”områdets strategiska betydelse för den biologiska mångfalden, som passage för djurlivet och för friluftslivet i hela området”? Om så är fallet har detta delvis ändrat förutsättningarna för planen inte minst grunderna till att bevilja strandskyddsdispens.

Nyheter på Samrådsyttrande Margaretahemmet 160401

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter