Särskilt yttrande Lagga 4:12 170528

Särskilt yttrande Lagga 4:12 170528

Särskilt yttrande från Miljöpartiet de Gröna i Knivsta vad avser ärendet Lagga 4:12 om att ge positivt förhandsbesked för byggande av 3 bostadshus på fastigheten

MP-Knivsta anser att Bygg- och miljönämnden borde ha tagit ett helhets- perspektiv på utvecklingen av detta område, innan man fattade beslut om förhandsbesked för byggande av tre enskilda hus inom fastigheten Lagga 4:12.  Därför gav vi stöd åt oppositions yrkande om att återremittera ärendet till förvaltningen i syfte att detaljplanelägga området som helhet. Eftersom detta förslag blev nedröstat av Allianspartierna, valde vi att inlämna ett särskilt yttrande i ärendet. Detta så att både sökanden och berörda sakägare kan få ta del av några av våra argument för att yrka på återremiss av ärendet i nämnden.  

Vi anser att det aktuella området har en sådan belägenhet, med sin närhet till både kulturmiljön i Lagga kyrkby och naturvärden som Storåns dalgång, att förslag om bebyggelse här bör regleras genom en detaljplan. I arbetet med en sådan plan skulle även flera av de tekniska och andra frågor som grannar och olika sakägare i sina svar förtjänstfullt lyft fram kunnat utredas och därmed blivit bättre belysta.

Dessa synpunkter handlar bland annat om hur vatten och avloppsfrågorna bäst kan lösas ur ett hållbarhetsperspektiv. Detta särskilt som Lagga kyrkby har brister vad gäller tillgång till dricksvatten och sin hantering av avlopp. Andra frågor som kom upp i diskussionen handlade om kulturmiljö och estetiska värden som vikten av att ta hänsyn till siktlinjer i dalgångens öppna landskap, som skalan på de förslagna husen, deras utformning, färg och placering i denna riksintresseklassade miljö.

Som vi tidigare framhållit i andra plan- och byggärenden så anser MP att denna form av frimärksplanering är en styggelse. Detta särskilt i ett område som för mindre än ett år sedan var ytterst omtvistat och politiskt laddat. Fortsatta konflikter och överklaganden skulle ha kunnat undvikas om nämnden valt att lyssna på oppositionspartiernas förslag om att detaljplanelägga området.

Rolf Samuelsson (MP-Knivsta)   

 

 

Nyheter på Särskilt yttrande Lagga 4:12 170528

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter