Svar på förslag till planprogram för Nydal 170317

Svar på förslag till planprogram för Nydal 170317

Miljöpartiet svarar på förslaget till planprogram för den nya stadsdelen Nydal.


Programmet är tänkt att beskriva en helt ny stadsdel i Knivsta. Underlag till uppdraget är en vision antagen av KF i februari 2016.

Vi anser inte att programhandlingen beskriver alla aspekter med denna exploatering på ett tillräckligt noggrant sätt med tanke på planens stora omfattning. Planen, inklusive plankarta, måste förtydligas då det gäller grönstruktur som parker, grönstråk och grönområden, även tänkta trafiklösningar bör redovisas tydligare.

Nedan redovisar sådant som vi anser bör förtydligas.

Miljökonsekvensbeskrivning

Vi ställer oss tveksamma till slutsatsen att planen inte antas innebära någon betydande miljöpåverkan., särskilt inte då Länsstyrelsens yttrande inte stödjer tanken på att avstå, utan menar att det inte går att ta ställning med den informations som kommunen tillhandahållit.

Stadsdelens täthet

Vi önskar att förslaget tydligare redovisar vilken täthet som avses. Särskilt med tanke på att medborgardialogen visar att medborgarna inte vill ha en för tät bebyggelse.

Under rubriken konsekvenser

Vi anser att det i planförslaget måste beskrivas de konsekvenser som följer av att Knivsta, även om alla boende i Nydal inte till vardags transporterar sig med bil, tillförs en betydande mängd trafik mot Uppsala och Stockholm. Hur kommer detta att påverka boendemiljöerna kring Gredelbyleden men framförallt längs Trunstavägen och Björkkällevägen där det idag inte går så mycket trafik och där oskyddade trafikanter på cykel och till fots inte har något skydd? En trafikplan bör tas fram.

Årummet

Årummet är på väg att bli kanske Knivsta viktigaste grönområde. Vi tycker att planen bör beskriva hur Årummetskvaliteter kan bevaras och förstärkas och att en större yta avsätts för detta i planen.

Hållbarhet:

Vi undrar var den hållbarhetsanalys som gjordes av Ekologigruppen i en tidigare del av arbetet med Nydal har tagit vägen och om det vägts in i detta program? Hållbarhetsfrågan behöver belysas tydligare.

För Miljöpartiet i Knivsta

Kerstin Umegård

Nyheter på Svar på förslag till planprogram för Nydal 170317

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter