Svar på samråd Centrala Ängby mfl 170505

Svar på samråd Centrala Ängby mfl 170505

Området som detaljplanen reglerar handlar om ett område som idag är ett grönområde och fotbollsplan. Grönområdet pekas ut som ett viktigt naturområde både i den antagna grönstrukturplanen och i hållbarhetprogrammet (ett tydligen bortglömt dokument) framtaget av ekologigruppen. I grönstrukturplanen nämns att grönstrukturen i Knivsta är känslig för ”avklippningar”, vilket man kan säga sker i och med denna detaljplan. Det är alltså av största vikt hur grönytor hanteras i denna plan. Om det inte vore för behovet av att producera bostäder och att dessa kan planeras så att kollektivtrafik enkelt kan utnyttjas borde detta område kanske inte exploateras, i alla fall inte i denna omfattning.

Miljöpartiet föreslår följande ändringar i planhandlingen

1.       Eftersom detta är ett högt beläget område som, när det dessutom bebyggs med höga byggnader kommer att påverka Knivsta silhuett på ett väldigt märkbart sett vill vi att handlingen kompletteras med bilder om hur Knivsta kommer att te sig från olika väderstreck med detta förslag till bebyggelse.

2.       Områdets karaktär gör att frågan om dagvattenhantering är särskilt viktig. Vi undrar hur dagvattenhanteringen, som är tänkt att hanteras av ett område som vetter mot järnvägen, påverkas av en framtida 4-spårutbyggnad? Det finns en stor risk här, som vi ser det.

3.Mellan planområdet och centrum finns idag gles villabebyggelse. Vi vet inte idag vilken ty av bebyggelse som finns där i framtiden. Det är troligt att även dessa områden kommer att förtätas. Vi vill därför försäkra oss om att en sammanhängande grönyta skapas genom att kommunen köper den norra delen av Ängby 1:11 av markägaren (som är intresserad av en försäljning) och att detta område läggs till i planområdet. På det sättet kan kommunen i framtiden förädla den grönytan till en attraktiv central park när samhället förtätas.

4.       Innergårdarna kommer att vara väldigt viktiga för de som bor i området, inte minst barnen. Vi vill att ovanjordsparkeringar på innergårdarna förbjuds i detaljplanen så att områdena kan få bli gröna oaser. Handikappparkeringar undantagna.

5.       Vi vill att den lilla park som idag finns placerad i ett hörn av ett kvarter utökas till ytan genom att byggrätten väster om parken förskjuts till väster, minska eller tas bort helt i planen. På det sättet bildas ett grönstråk tvärs genom hela planen. Åtminstone om området med den utmätta eken klassas som grönområde.

6.       Planen måste tydligare beskriva trafikflöden i och runt området på kortare och längre sikt, då vi tror att Gredelbyleden kommer att bli en hårt belastad väg när Nydal börjar byggas.

Nyheter på Svar på samråd Centrala Ängby mfl 170505

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter