Svar på utställning ÖP 20171022

Svar på utställning ÖP 20171022

Medlemmar i MP Knivsta har, med utgångspunkt från det förändringar som gjorts i ÖP-handlingen efter samrådet, lämnat ett yttrande över utställningshandlingen. Vi är glada att många av våra synpunkter tagits tillvara. Några synpunkter har dock inte beaktats.
Yttrande över Utställningshandling för översiktsplan för Knivsta kommun från Miljöpartiet de gröna i Knivsta

Genomförandetid och utblick

Planens långa genomförandetid, ett sikte på 2035 och med utblick mot 2050, gör med nödvändighet att planen blir väldigt allmänt hållen och rent av otydlig.

Eftersom denna ÖP dessutom är så allmänt hållen och är tänkt att ersätta FÖP anser vi även att det efter planens antagande måste startas upp ett arbete med en ny stadsplan för Knivsta/Alsike, som på ett mer konkret sätt visar hur kommunen tänker sig att tätorten ska växa fram på 5 och 10 års sikt.

Långsiktigt hållbar utveckling

Avsnittet om hållbar utveckling och klimatförändringar anser vi fortfarande vara allt för kort och handlar bara om hur kommunen ska undvika problem med översvämningar, ras och skred. Här bör det också beskrivas dels hur kommunen ska arbeta proaktivt för att dessa situationer inte ska uppkomma, t.ex. genom att undvika för mycket hårdgjorda ytor, och dels skriva om hur kommunen ska arbeta för att minska sin negativa påverkan på klimatet. Hur ÖP rimmar med utvecklingsmålen i Agenda2030 kunde vara lämpligt att nämna.

En modern småstad, hur ska den se ut?

I ÖP beskrivs på s 13 en vision av Knivsta som en modern småstad. Beskrivningen skiljer sig från den beskrivning av småstaden som fanns i FÖP. En definition av den moderna småstaden behöver därför göras. En markant skillnad är att den nya beskrivningen utelämnar grönska, som var ett viktigt inslag i FÖPens beskrivning. Vi saknar grönskan då vi anser att det är ett väldigt viktigt inslag i det Knivsta som vi vill värna.  Vi önskar förtydliga att en småstad inte bör innehålla hus med våningstal som överstiger 6-7- våningar.

Natur, ekologi och grönområden

Knivsta är känt för sin tillgång på stadsnära skog och naturmiljö i tätortsnära lägen och många olika skogs- och naturområden på landsbygden. Här finns flera sammanhängande skogsområden som Lunsen och Kölängen, vilka lämpar sig både för rekreation och friluftsaktiviteter av olika slag. Planer på att skydda några av dessa områden har ofta diskuterats, men sällan kunnat realiseras trots att kommunen ofta äger den mark som kan bli aktuell som kommunalt naturreservat. Ett undantag är det nyligen antagna beslutet att göra Gredelby hagar och Trunsta träsk till Knivstas första kommunala naturreservat.    

Medan dessa naturvärden får stor plats i vårt senast antagna styrdokument (FÖP), så anser Miljöpartiet att dessa frågor behandlas styvmoderligt i samrådshandlingen. Detta är märkligt då kommunen nyligen tagit fram och antagit en grönstrukturplan som kommer att vara en del av ÖP. Flera av de angivna skogsområdena i tätorten i utställningshandlingen är hotade av utbyggnadsplaner, liksom de skogsdungar och s.k. kilar som finns här. När nu grönstrukturplanen blir en del av ÖP måste ÖP harmoniera med denna. Därför måste tex hela Boängsskogen markeras som grönstråk .

Vi tycker att det är bra att man pekar ut viktiga grönstråk i kartmaterialet. Vi anser dock att det krävs en större detaljering av grönstrukturen närmast bebyggelse. För att bevara de gröna stråk som ännu finns i tätorten måste de gröna stråk som finns inom prioriterade utvecklingsområden definieras och beskrivas i översiktsplanen. Vid planläggning finns en uppenbar risk att grönområden/grönstråk försvinner eftersom det ofta är utveckling av bebyggelse som är drivkraften bakom en planläggning. Risken för att viktiga gröna länkar för rekreation, spridningsvägar för flora och fauna och andra ekosystemtjänster, förstörs är uppenbar För att behålla de gröna korridorerna behöver vi tänka på att skapa buffertzoner genom stödplanteringar som bidrar till stråk för djurlivets och den biologiska mångfaldens fortlevnad. Vi tycker därför även att det bör finnas ytterligare minst ett markerat grönstråk. Viktigast är ett stråk från Hammaren, via Nydal, till Ängbyskogen.

Befolkningsutveckling i kommunen

Miljöpartiet anser fortfarande att tillväxtkurvan +2,5 % per år ska benämnas hög och alternativet som nu benämns som ”hög” ska kallas ”mycket hög” för att man ska förstå hur dessa ska tolkas i ett historiskt och nationellt perspektiv, tillväxten 1,5% per år får kallas medel och ett alternativ med ännu lägre tillväxt ( under 1%), får kallas ”låg” .

Miljöpartiet anser att det är positivt att kommunen växer och fler får möjligheten att bo i vår kommun. Ökad befolkning förbättrar också förutsättningar för gemensam infrastruktur och kommersiell service. Men den mycket snabba befolkningstillväxten innebär också påfrestningar för Knivsta kommun, bland annat då den ställer stora krav på investeringar i infrastruktur, barn- och äldreomsorg och skola. De gångna årens snabba befolkningstillväxt torde vara en viktig orsak till att den kommunala ekonomin försämrats – till exempel har kommunkoncernens låneskuld per invånare mer än fördubblats under de gångna fem åren medan koncernens soliditet försämrats kraftigt. Vi ifrågasätter att en fortsatt hög befolkningstillväxt är ekonomiskt hållbar och efterlyser en djupgående analys av de ekonomiska förutsättningarna för olika scenarier för kommunens befolkningsutveckling.

Utveckling av Alsike och Knivsta tätorter

Här tycker vi också att det saknas inslag om grönskans betydelse för småstadens karaktär i beskrivningarna av Knivsta och Alsike.

Landsbygdutveckling

Vi föreslår att Knivsta kommun ser över möjligheten att i ett senare skede ta fram ett särskilt program för landsbygdens utveckling. Detta bör samordnas med liknande program för närliggande kommuner, särskilt Uppsala kommun och Region Uppsala.

Förslag vid framtagande av slutdokument

Vi tycker att framförallt den förkortade ÖP-version som brukar tas fram ska testas mot LIX så att vi kan se att dokumentet inte har alltför krångligt eller byråkratiskat språk. Många måste kunna ta del av ÖPs innehåll.

Nyheter på Svar på utställning ÖP 20171022

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter