Verksamhetsberättelse 2019

Verksamhetsberättelse 2019

Verksamhetsberättelsen är upprättad av styrelsen för MP Knivsta
Föreningen har idag 28 medlemmar, vilket är några färre jämfört med förra verksamhetsåret. I styrelsen har Kerstin Umegård varit ordförande, Helena van Loosdrecht sekreterare och Mikaela Gönczi kassör. I styrelsen har även Jacob Risberg, Germund Sjövall och Rolf Samuelsson ingått.
Styrelsen har haft åtta protokollförda möten under året. På flera av dessa möten har även andra intresserade medlemmar deltagit.
Årsmötet hölls i kommunhuset den 24 mars och inbjuden talare var Karolina Skog, fd miljöminister, hon berättade om sitt arbete i riksdagen om och de framgångar arbetet renderat i. Många hade frågor till Karolina. Med på årsmötet var också Susanne Fridh, från Enköping, som är vår fadder i distriktsstyrelsen.

Vår representation i kommunens politiska organ
Kerstin Umegård har varit gruppledare för fullmäktigegruppen. Miljöpartiet har haft två ordinarie platser och två ersättarplatser i Kommunfullmäktige. De ordinarie platserna innehades av Kerstin Umegård och och Rolf Samuelsson. Ersättare har varit Mikaela Gönczi och Jacob Risberg.
Miljöpartiet har haft post som vice ordförande i samhällsutvecklings-nämnden (SUN) som innehafts av Jacob Risberg, Rolf Samuelsson har haft posten som vice ordförande i Knivstavatten, en ordinarie plats i Bygg-och miljönämnden som innehafts av Rolf Samuelsson och en ersättarplats i kommunstyrelsen (KS) som innehafts av Kerstin Umegård ) samt i utbildningsnämnden vilken innehafts av Helena van Loosdrecht. MP-Knivsta har också haft ersättarplatser i de kommunala bolagen som innehafts av Kerstin Umegård (Alsikebolaget) och Germund Sjövall (Kommunfastigheter och Knivstabostäder. Mikaela Gönczi har varit ledamot i kommunens Valberedning och Germund Sjövall ledamot i Valnämnden. MP-Knivsta har en ersättarplats i Fyrisåns vattenförbund vilken innehafts av Mikaela Gönczi.

Samarbetet med majoritetspartierna
Miljöpartiet har samarbetat politiskt i majoritet med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Moderaterna och Centerpartiet under samlingsnamnet Fempartimajoriteten.  Under 2019 har Peter Evansson (S) varit KSO. Arbetet har styrts av den överenskommelse partierna slöt efter valet 2018 och har fungerat relativt väl. Fempartimajoriteten har under 2019 har två gemensamma temakvällar med efterföljande middag på tema samhällsbyggnad respektive Agenda 2030 båda träffarna var välbesökta.

Samarbetet med distriktsföreningen
Kontakterna med distriktsföreningen har huvudsakligen skötts av Rolf Samuelsson som varit ersättare i föreningens styrelse och fadder för lokalföreningen i Heby. Rolf och Kerstin har deltagit i föreningens årsstämmor och de gruppledarträffar som distriktsföreningen arrangerat under rubriken Grönt Regionalt Forum ett par gånger under 2018. Även på andra aktiviteter som regionföreningen ordnat har vi varit med, tex tematräff om sociala medier och styrelseutbildning med kurs i medlemsvärvning. Under året har distriktsföreningen också startat ett antal nätverk med olika inriktning. Rolf och Kerstin är med i två av dessa nätverk.

MP‐kongressen och andra större MP-arrangemang
Jacob Risberg deltog i partikongressen som representant från MP- Knivsta den ägde rum i maj i Västerås. Inför kongressen hölls flera seminarier som förberedelse för arbetet. Den 30/11 deltog Rolf och Germund i Kommun- och Landstingsdagen. Rolf deltog också i den inter-regionala konferensen i Uppsala där även Dalarna, Gästrikland och Hälsingland deltog

Valet till EU-parlamentet
Lokalavdelningen deltog i valrörelsen genom att genomföra en perrongaktivitet, 22/5, och genom ett större arrangemang i samband med Knivsta marknad 18/5 då också en EU-debatt ordnades i Tilassalen. I debatten deltog Jacob Risberg som också kandiderade till parlamentet. Utöver denna debatt deltog Jacob Risberg även i fyra andra debatter. I valet till EU-parlamentet fick Miljöpartiet 14 % av rösterna i Knisvta kommun, vilket inte räckte för att mäta sig med rekordresultatet 2016 på dryga 19 %, men ändå var ett bra resultat och vi blev tredje största parti.

Media
Miljöpartiet i Knivsta har en hemsida kopplad till mp.se och en Facebook-sida där vi kontinuerligt delar med oss av aktiviteter som vi haft, både politiska, mediala och sociala. Under året har även ett instagram-konto aktiverats och levererar information om aktuella händelser i kommunavdelningen.
Under året har fempartimajoriteten gjort ett antal utspel gentemot media med artiklar som följd.  Kerstin Umegård har intervjuats angående kommunens hållbarhetsarbete i en artikel i UNT.

Politik
Fempartimajoriteten har under året fokuserat på samhällsutveckling och medborgardialog.  I majoriteten har en grupp som arbetar med Agenda 2030 bildats vilken under 2019 fokuserade på att ta fram en ansökan till Glokala Sverige som avstamp i arbetet med Agendan. Tyvärr antogs vi inte till nätverket då kommunen tredan ansågs ha goda förutsättningar att arbeta  med Agenda 2030. Samhällsutvecklingsnämnden har startat ett utarbetande av övergripande utvecklingsplaner för Knivsta och Alsike Nord som går ända ner på gestaltningsnivå. Ett medborgarråd för dialog och kunskapsinhämtning från medborgare har också startats. Kommade år ska majoriteten ta fram ett klimat och miljöprogram och där kommer Miljöpartiet vara drivande.

Nyheter på Verksamhetsberättelse 2019

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter