Verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsberättelse 2020

Här presenteras en sammanfattning av kommunföreningens verksamhet under året 2020


Föreningen har idag 22 medlemmar, vilket är några färre jämfört med förra verksamhetsåret. I styrelsen har Kerstin Umegård varit ordförande, Helena van Loosdrecht sekreterare och Mikaela Gönczi kassör. I styrelsen har även Jacob Risberg, Germund Sjövall, Karolina Viklund och Rolf Samuelsson ingått.
Styrelsen har haft åtta protokollförda möten under året. På flera av dessa möten har även andra intresserade medlemmar deltagit.
Årsmötet hölls i kommunhuset den 22 mars. Pga situationen kring Corona fick den planerade öppna delen av Årmötet strykas och skjutas på framtiden.
Den 22 maj genomfördes en digital föreläsning om Biologisk mångfald i staden, där kommunekolog Carin von Köhler höll en uppskattat föreläsning som besöktes av både medlemmar och andra intresserade. Inbjudan hade ställts till alla Knivstabor.

Vår representation i kommunens politiska organ
Kerstin Umegård har varit gruppledare för fullmäktigegruppen. Miljöpartiet har haft två ordinarie platser och två ersättarplatser i Kommunfullmäktige. De ordinarie platserna innehades av Kerstin Umegård och och Rolf Samuelsson. Ersättare har varit Mikaela Gönczi och Jacob Risberg.
Miljöpartiet har haft post som vice ordförande i samhällsutvecklings-nämnden (SUN) som innehafts av Jacob Risberg, Rolf Samuelsson har haft posten som vice ordförande i Knivstavatten  och en ordinarie plats i Bygg-och miljönämnden . Under året ersattas Rolf Samuelsson  av Jonas Gönczi i Bygg- och miljönämnden. Vi har också haft en ersättarplats i kommunstyrelsen (KS) som innehafts av Kerstin Umegård  samt i utbildningsnämnden vilken innehafts av Helena van Loosdrecht vilken under året ersattes av Helen Wahlström. MP-Knivsta har också haft ersättarplatser i de kommunala bolagen som innehafts av Kerstin Umegård (Alsikebolaget) och Germund Sjövall (Kommunfastigheter och Knivstabostäder). Mikaela Gönczi har varit ledamot i kommunens Valberedning och Germund Sjövall ledamot i Valnämnden. MP-Knivsta har en ersättarplats i Fyrisåns vattenförbund vilken innehafts av Mikaela Gönczi.

Samarbetet med majoritetspartierna
Miljöpartiet har samarbetat politiskt i majoritet med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Moderaterna och Centerpartiet under samlingsnamnet Fempartimajoriteten.  Under 2019 har Peter Evansson (S) varit kommunstyrelsens ordförande. Arbetet har styrts av den överenskommelse partierna slöt efter valet 2018 och har fungerat relativt väl. Fempartimajoriteten har under 2020 har en gemensam digital temakväll om ”Knivsta 2035”med nämndöverskridande samhällsutveckling där alla partiernas medlemmar. Träffen var välbesökt.

Samarbetet med distriktsföreningen
Kerstin och Rolf har deltagit i föreningens årsstämmor och även andra medlemmar deltagit utan rösträtt – Kerstin har deltagit i de gruppledarträffar som distriktsföreningen arrangerat under rubriken Grönt Regionalt Forum några gånger under 2020. Under året har distriktsföreningen fortsatt med ett antal nätverk med olika inriktning. Rolf och Kerstin är med i två av dessa nätverk.
MP‐kongressen och andra större MP-arrangemang
Ingen kongress hölls detta år.

Media
Miljöpartiet i Knivsta har en hemsida kopplad till mp.se och en Facebook-sida där vi kontinuerligt delar med oss av aktiviteter som vi haft, både politiska, mediala och sociala. Föreningen har även tillgång till ett instagram-konto som några av medlemmarna har tillgång till.
Under året har fempartimajoriteten gjort ett antal utspel gentemot media med artiklar som följd.  Dagens samhälle hade under året en stor artikel om ”brokiga samarbeten” i kommunen där Knivsta styrande majoritet lyftes fram.

Politik
Fempartimajoriteten har under året fokuserat på samhällsutveckling. Under året har ett stadsutveckingsprogram tagits fram av förvaltning och konsulter, det förväntas efter olika samråd att antas under 2021. Även en Transportplan för hållbar mobilitet har med Regionen och Trafikverket tagits fram och förväntas antas 2021.
Under 2020 meddelades att Knivsta från 1/1 2021 antagits som medlem i Glokala Sverige. Majoritetens arbetsgrupp för Agenda2030 ordnade under hösten en digital fortbildning i Agenda 2030 som vände sig till både förtroendevalda och tjänstemän. Kunskapsinhämtning från medborgare i medborgarrådet har fortsatt. Begränsningen i mötesformer till följd av pandemin har gjort det svårt att ordna träffar för större grupper varför en del arbete inte fortskridit som förväntat, majoritetens klimatprogram har inte kommit vidare under 2020

Nyheter på Verksamhetsberättelse 2020

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter