Versamhetsberättelse 2018

Versamhetsberättelse 2018

Här beskriver vi vad kommunföreningen arbetat med under året 2018.
Verksamhetsberättelse för Miljöpartiet de Gröna, kommunavdelning Knivsta, 2018
Föreningen har idag 34 medlemmar, vilket är några fler jämfört med förra verksamhetsåret. I styrelsen har Rolf Samuelsson varit ordförande, Kerstin Umegård sekreterare och Mikaela Gönczi kassör. I styrelsen har även Sara Antell, David Holmberg, Germund Sjövall och Jacob Risberg ingått.
Styrelsen har haft åtta protokollförda möten under året. På flera av dessa möten har även andra intresserade medlemmar deltagit. Medlemsmöten hölls i mitten av oktober och i början av november för att diskutera och ta ställning till förslag till olika frågor vad avser samarbete med andra partier och ett nytt politisk majoritetssamarbete med fyra andra partier (se mer nedan).
Årsmötet hölls i kommunhuset den 11 mars och hade som inledande tema ”Gröna satsningar på kollektivtrafiken och annan infrastruktur för ett hållbart resande”. Inbjuden talare var Jenny Lundström, Regionråd för MP med ansvar som ordförande för regionalutvecklingsnämnden i Region Uppsala. Möteslokalen var fylld med åhörare och en livlig diskussion följde efter presentationen om samarbetet mellan regionen och Knivsta kommun för att främja gemensamma trafikfrågor som t.ex.gång- och cykelvägen utmed väg 272. 
Vår representation i kommunens politiska organ
Kerstin Umegård har varit gruppledare för fullmäktigegruppen. Miljöpartiet har haft två ordinarie platser och två ersättarplatser i Kommunfullmäktige. De ordinarie platserna innehades av Kerstin Umegård och och Rolf Samuelsson. Ersättare har varit Mikaela Gönczi och Germund Sjövall.
Miljöpartiet har haft en ordinarie plats i kommunstyrelsen (KS) som innehafts av Rolf Samuelsson och en ordinarie plats i samhällsutvecklings-nämnden (SUN) som innehafts av Kerstin Umegård. MP-Knivsta har också haft ersättarplatser i två andra nämnder, dels i utbildningsnämnden (UN) som innehafts av Mikaela Gönczi och en ersättarplats i bygg- och miljönämnden (BMN) som innehaft av Rolf Samuelsson.
I de kommunala bolagen har miljöpartiet varit representerat i Alsikebolaget av Kerstin Umegård. Mikaela Gönczi har varit ledamot i kommunens Valberedning och Germund Sjövall ledamot i Valnämnden
Samarbetet med oppositionspartierna – Kvartetten
Miljöpartiet har samarbetat politiskt i opposition med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Knivsta.Nu under samlingsnamnet Kvartetten. Samarbetet mellan dessa fyra partier har fortsatt under valåret, men minskat allt eftersom valet närmade sig. Samarbetet har särskilt gällt samordningen av budgetarbetet inför 2019 och i olika sakfrågor, f.a. synen på stadsutveckling och avtalet med staten om bostadsbyggande och utbyggnad av kollektivtrafiken, det s.k. fyrspårsavtalet. I dessa frågor har vi fortsatt samarbetet med Socialdemokraterna och lagt fram en gemensam budget för perioden 2019 – 21. 
Oppositionssamarbetet i nämnderna har varit fortsatt gott under året.
De största enskilda politiska framgångarna för oss var att några av våra tidigare motioner och förslag realiserats, f.a. att bilda ett första kommunalt naturreservat vid Gredelby hagar och Trunsta träsk, överenskommelse om formerna för framtagande av planavtal för nya bostadsområden inom kommunen och avtalet med staten om kommunens framtida bostadsbyggande och kollektivtrafikens utveckling.
Vår motion om att utvärdera och kvalitetssäkra planprocessen, som tidigare vunnit gehör i KF, har indirekt fått effekt genom att revisionen tagit sig an delar av dessa frågor. Deras rapport – Granskning av kommunens planprocess/beredskap – presenterades i september och har väckt viss medial och politisk uppmärksamhet. Den gemensamma motionen med Liberalerna om att anta en uppförandekod för politiker antogs av fullmäktige i god tid före valet.
Samarbetet med distriktsföreningen
Kontakterna med distriktsföreningen har huvudsakligen skötts av Rolf Samuelsson som varit ersättare i föreningens styrelse. Under året har vi haft besök av Niklas Malmberg, distriktsföreningens ordförande och tillika riksdagsledamot för Uppsala län, i samband med Knivsta Marknad. Rolf och Kerstin har deltagit i föreningens årsstämmor och de gruppledarträffar som distriktsföreningen arrangerat under rubriken Grönt Regionalt Forum ett par gånger under 2018.
Distriktsföreningen har under året ansvarat för två valrelaterade aktiviteter för alla medlemmar inför och efter valet 2018. Dels ett provval till Riksdagen och Region Uppsala under sommaren, dels en kommun- och landstingsdag tillsammans med MP-Gävleborg och Dalarna i december. Några av föreningens medlemmar deltog i provvalen och kom med som kandidater på valsedlarna till såväl riksdags- om regionvalet.
Flera medlemmar från föreningen har deltagit i olika valförberedande möten organiserade av distriktet. Rolf deltog även i distriktets arbetsgrupp för framtagande av ett nytt regionprogram inför valet 2018. Inför valet har några av våra medlemmar också deltagit i de utbildningar för nya politiker som distriktet arrangerat.
MP‐kongressen.
Rolf var anmäld att delta i partikongressen som representant från MP- Knivsta som ägde rum i maj i Karlstad. På grund av privata omständigheter kunde han inte delta, utan en ersättare från distriktets reservlista kallades in.
Hänt under året
• I mitten av februari arrangerade vi en kampanj på temat ”Klimatet kan inte vänta” på perrongen i Knivsta. I rykande snöstorm bjöd vi på fika med tilltugg. Mycket uppskattat av flera resenärer!
• 11 mars. I samband med årsmötet höll Jenny Lundström (MP) en föreläsning på temat Gröna satsningar på kollektivtrafiken och annan infrastruktur.
• 16 maj. På Knivsta marknad deltog föreningen med ett stånd där vi sedvanligt delade ut informationsmaterial från föreningen och partiet och diskuterade politik med besökare som passerande förbi. Grön Ungdom hade denna gång bemannat ett tält där intresserade ungdomar kunde sitta ner och prata med företrädare för GU. Våra kandidater till riksdagsvalet, Niklas Malmberg och Maria Gardfjell, fanns också på plats under dagen.
• 22 maj. I samband med dagen för biologisk mångfald arrangerade vi en kampanj på perrongen i Knivsta. En folder om vikten av biologisk mångfald för ekossystemtjänster framtagen av distriktets valgrupp delades ut.
• Xx juni. MP-Knivstas kandidater i det kommande kommunvalet intervjuades av distriktets valgrupp som underlag för en tidningsbilaga i lokaltidningen. I samband med detta besöktes även Å-rummet i Knivsta tätort där en insektsholk sattes upp och olika foton och film-spots gjordes om aktuella samhällsfrågor för publicering i olika media under valet, liksom på hemsidan.
• Augusti – september. Under valrörelsens sista fem veckor bemannade vi ett politikerstånd på Sågverkstorget varje lördag under 4 timmar där vårt eget och partiets valmaterial delades ut till intresserade medborgare. Under samma period hade vi fyra olika valkampanjer på järnvägs-perrongen tidigt på vardagsmorgnarna, den tid då flest resenärer är i rörelse.
• September – oktober. Efter valet hölls enskilda möten med företrädare för flera olika partier om förutsättningarna för ett samarbete och att ev. ingå i ett nytt majoritetsstyre. Olika alternativ diskuterades, bl.a. ett mittenstyre.
• 6 november. Alla medlemmar inbjöds till ett medlemsmöte vars syfte var att informera om förhandlingarna med olika partier efter valet och försöken att bilda ett majoritetsstyre. Vid mötet togs också beslut om att ingå i den s.k. 5-parti majoriteten (5PM), en bred koalition av partier i fullmäktige (S, M, C, V och MP).
• 12 december. Vid det extra sammanträdet med kommunfullmäktige skedde val till kommunstyrelsen, olika nämnder och kommunens olika bolag. I dessa val fick MP plats i följande organ: 
– Kommunstyrelsen, Kerstin Umegård, ersättare
– Samhällsutvecklingsnämnden, Jacob Risberg, vice ordförande
–  Utbildningsnämnden, Helena van Loosrecht, ersättare
– Bygg- och miljönämnden, Rolf Samuelsson, ordinarie ledamot
. Alsike bolaget, Kerstin Umegård, ersättare
– Knivsta bostäder, Germund Sjövall, ?
– Kommunfastigheter, Germund Sjövall, ?
Under valrörelsen har olika personer från styrelesen företrätt partiet i möten med olika föreningar i Knivsta och valdebatter kring olika aktuella politiska frågor. Ordföranden har också deltagit i de två möten som Knivsta Företagarförening årligen arrangerar mellan politiker och sina medlemmar.
Media
Miljöpartiet i Knivsta har en hemsida kopplad till mp.se och en Facebook-sida där vi kontinuerligt delar med oss av aktiviteter som vi haft, både politiska, mediala och sociala.
Under året har Miljöpartiet i Knivsta skrivit flera insändare, främst publicerade i Knivstabygden. Några av insändarna har vi skrivit själva och andra i samarbete med ett eller flera partier i Kvartetten. Dessutom har vi publicerat ett antal inlägg samt deltagit i politiska debatter i Facebookgruppen ”Knivstagruppen”, särskilt unn der valrörelsen.
Inför valrörelsen tog vi med stöd av distriktets valgrupp fram olika informationsmaterial, såväl flera kortfilmer som skrivet material. Dels ett valmanifest och en kortversion av detta, dels en tidningsbilaga som spreds genom Knivstabygden. ”Mittsläppet” delades också ut till allmänheten vid torgmöten, etc.
Valrörelsen
Mp-Knivsta deltog aktivt i de tre olika val som ägde rum i början av september 2018. Vårt fokus låg på kommunvalet för att få till stånd ett nytt majoritetssamarbete efter 15 år av Alliansstyre. Mot bakgrund av partiets dåliga opinionssiffror under året var vår målsättning att behålla de två mandat som vi haft under den senaste mandatperioden. Detta lyckades vi med, även om vi gick tillbaka i antal röster (2,26 %.  -137 röster).
Som framgår mera i detalj av vår Eftervalsanalys (bilaga 1) så gjorde vi en habil insats i valrörelsen. Styrelsen och flera av föreningens medlemmar deltog i betydligt fler riktade kampanjer om våra prioriterade valfrågor jämfört med tidigare. Mera tid än under tidigare val har även avsatts för att genomföra de planerade aktiviteterna, liksom att delta i olika valdebatter och synas på sociala medier.
Valresultatet gav som resultat att möjligheten att fortsatt bedriva blockpolitik försvann. De tidigare politiska grupperingarna fick svårt att bilda egen majoritet. Detta komplicerades ytterligare av att vissa partier i valrörelsen valt att skilja ut sig ut sig från tidigare samarbeten både i budget- och sakfrågor. Därmed kvarstod bara ett realistiskt poltiskt alternativ, nämligen ett pragmatiskt orienterat samarbete över blockgränserna.
Mp-Knivsta valda att ingå i 5-parti överenskommelsen för att kunna bidra till den framtida utvecklingen av Knivsta. I överenskommelsen har vi fått in flera av våra prioriterade frågor som fokus på Agenda 2030, helhetsperspektiv i samhällsplaneringen, större fokus på miljöfrågor och förbättrad medborgardialog. 
Politik:
Vårt arbete i Kommunfullmäktige, styrelser och nämnder har haft fokus på frågor som hållbar utveckling (Agenda 2030), klimat, miljö och social utveckling. Vi har skrivit flera motioner, yttranden och artiklar i dessa frågor. Därutöver har vi lämnat remissvar i olika detaljplaneärenden. Dessa förslag och yttranden har publicerats på vår hemsida. Här några exempel.

• Motion om att utnyttja investeringsmedel från Klimatklivet
• Enkel fråga till KSO om Knivsta kommun arbetar för en snabbladdare i Knivsta
• Samrådssvar avseende Alsike Nord, etapp 2
• Röstförklaringar kring antagandet av ÖP och avtalet om 4-spår
• Initiativ ärende i KS kring Mojjen-ärendet, begäran om redovisning av fyra frågor för KS-ledamöter
• Artikel i Knivstabygden om att förstärka kommunens arbete med hållbar utveckling
• Insändare i Knivstabygden med replik på artikel av Moderaterna av naturvård (Maria G. och Rolf S)

I flera markanvisnings- och planärenden har vi valt att reservera oss mot förslag som vi ansett inte hålla tillräckligt hög kvalitet. Vi har i de fallen alltid haft konstruktiva förslag på ändringar. Flertalet av de synpunkter och frågor som vi framfört har sällan besvarats eller tagits hänsyn till då yttranden från de som enligt förvaltningen inte anses vara sakägare (bl.a. föreningar utan överklaganderätt, politiska partier och enskilda medborgare) inte beaktas.

I debatten om Knivstas utveckling har vi stått upp för och försvarat strategiska styrdokument som antagits av KF. För detta har vi fått motta en hel del kritik, då vi fortsatt ifrågasatt Alliansens avvikelser från den Fördjupade översiktsplanen för utbyggnad i tätorten. I denna diskussion har vi stått upp för den definition av småstaden som denna plan talar om, vikten av helhetsperspektiv och långsiktighet i stadsplanering, samt behovet av öppenhet, tydlighet och konstruktiv medborgardialog under berednings- och beslutsprocessen i planärenden.

Nyheter på Versamhetsberättelse 2018

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter