Protokoll från Årsmötet 2016

Årsmötet föregicks av ett allmänt möte där kommunens miljöstrateg presenterade den nästan klara Grönstrukturplanen. Därefter följde ett anförande av Sara Antell om samhällsutveckling. En diskussion om exploatering av Knivsta följde. Kvallsta var i princip fullsatt.

Protokoll fört vid MP Knivstas årsmöte i mars 2016

Tid och plats: 6 mars 2016, kl. 17.00 – 18.15, rum Kvallsta i Kommunhuset.

Närvarande: Kerstin Umegård, Sara Antell, Rolf Samuelsson, Jonas Gönczi, Germund Sjövall, Kerstin Ebbersten, Jacob Schönning, Linus Skjöldberg, Jannie Teinler, Jacob Risberg och Filip Eriksson.

1 §  Mötet öppnas av föreningens ordförande.

2 §  Jonas Gönczi väljs till ordförande för årsmötet, Rolf Samuelsson väljs till sekreterare och Kerstin Umegård till justerare.

3 §  Mötet godkänner utsändandet av kallelse till årsmötet.

4 §  Verksamhetsberättelsen för 2015 föredras av föreningens ordföranden, Rolf Samuelsson. Verksamhetsberättelsen godkänns av mötet och läggs till handlingarna.

5 §  Den ekonomiska redovisningen för året presenteras av föreningens kassör, Jonas Gönczi och godkänns av mötet. Saldot vid årets början var 11.055 kr och vid årets slut 25.600 kr. Redovisningen läggs till handlingarna.

6 §  Kerstin Ebbersten, föreningens revisor presenterar revisionsberättelsen (se bilaga 1) som godkänns av mötet.

7 §  Mötet beviljar enhetligt styrelsen ansvarsfrihet.

8 §  Valberedningen presenterar sitt förslag till ny styrelse för verksamhetsåret 2016. Rolf Samuelsson väljs som ordförande (omval). Till ledamöter väljs Kerstin Umegård (omval), Jonas Gönczi (omval), Sara Antell (omval), Mikaela Gönczi (omval) och Jannie Teinler (nyval). Filip Eriksson, Grön Ungdom väljs som adjungerad till styrelsen (nyval). Styrelsens övriga poster väljs vid ett konstituerande styrelsemöte.

9 §  Kerstin Ebbersten väljs som revisor (omval) och Germund Sjövall till revisorssuppleant (nyval).

10 §  Posterna som valberedning vakanssätts i avsaknad av förslag.

11 §  Jacob Risberg och Linus Skjöldberg väls som föreningens ombud till kongressen 2016.

12 §  Uppdraget som ersättare i Bygg- och miljönämnden överlåts till styrelsen att besluta om.

13 §  Övriga frågor. Inga sådana frågor tas upp.

14 §  Mötet avslutas.

 

Vid protokollet:                   Rolf Samuelsson

Justeras av:                         Kerstin Umegård

Ordförande för årsmötet: Jonas Gönczi  

Fördjupning i ämnet Protokoll Årsmöte 2016