MP: FÖR EN ÖPPNARE DEMOKRATI PÅ LIDINGÖ

MP: FÖR EN ÖPPNARE DEMOKRATI PÅ LIDINGÖ

Undersökningar visar att Lidingöborna har lågt förtroende för Lidingö kommun när det gäller möjligheten till inflytande mellan valen. Den moderatledda majoriteten har begränsat remissinstanser och agerat tondövt gentemot lidingöborna i viktiga frågor.

Miljöpartiet vill att Lidingöborna får bättre möjligheter att påverka framtiden för vår ö. Det skriver Patrik Sandström, Sanne Wellin, Jan Fjellander och Wiktoria Wittboldt (MP) i en debattartikel i Lidingö Nyheter.
I år är det jämnt 100 år sedan den allmänna och lika rösträtten infördes i Sverige. Ett långt och tålmodigt arbete gav till sist även kvinnor rätten att rösta i val till riksdagen. Genombrottet var resultatet av tusentals kvinnors, och mäns, engagemang. Man höll möten, skrev artiklar och samlade in namn, organiserade sig och tryckte på för förändring. Redan år 1913 hade 350 000 underskrifter överlämnats till riksdagen, samlade i dussintals tunga luntor.

Motståndet var länge kompakt. Kvinnor som engagerade sig för rösträtt hånades och förminskades av många. Föreställningen att kvinnans skyldighet var att först och främst vara kvinna, vilket betydde att ta hand om man och barn, var utbredd. Att kvinnan inlät sig i ”politiskt kvinnogräl” ansågs skada familjens ”sammanhållning och lycka”. Sådant ter sig obegripligt för oss idag och rösträttens 100-års jubileum går oss i stort obemärkt förbi.

Att vi tar demokratin för given är i grunden ett tecken på att vårt system fungerar väl. Nationella utredningar visar att den svenska demokratin står stark.

Förtroendet för regering och riksdag har stärkts de senaste femton åren. De politiska partierna har visserligen förlorat medlemmar, men antalet partiaktiva sjunker inte längre och valdeltagandet har ökat i de tre senaste riksdagsvalen. Deltagandet inom de traditionella folkrörelserna har avtagit, men människors politiska engagemang tar sig nya uttryck genom nätverk och mindre traditionellt organiserade rörelser.

Men nog har vi skäl att bättre uppmärksamma och reflektera över 100- årsjubiléet. Demokratin är ett levande ting. Den kan försvagas och grundläggande rättigheter snabbt inskränkas – något som inte bara det förflutna ger prov på, utan även vår samtid med dess uppsving av auktoritära styren runt om i världen, även Europa. Det är centralt för demokratins förtroende att den både vidmakthålls och utvecklas i takt med sin tid. Det kräver lyhördhet för medborgarnas behov.

En av de stora utmaningarna i Sverige är att det politiska inflytandet är ojämnt fördelat. Klyftan mellan de som deltar och de som inte deltar har vidgats.

Resurssvaga grupper röstar i betydligt lägre grad och känner svagare tilltro till politiken än välutbildade och resursstarka grupper. Vi behöver agera för ett mer

jämlikt inflytande och stärka allas delaktighet. Uppgiften är viktig på alla politiska nivåer.

Mycket fungerar väl i Lidingö stad. Men enligt Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning från 2019 så har lidingöborna lågt förtroende för staden när det gäller inflytande. Möjligheten att påverka ses som ringa och informationen från staden som otillräcklig. Även Sveriges kommuners och regioners (SKR) ”Kommunkompass” bekräftar att Lidingö ligger under genomsnittet för delaktighet, inflytande och kommunikation med medborgarna.

Ett särskilt uppseendeväckande exempel är den moderatledda majoritetens förslag till nytt Kulturmiljöprogram, som upprört många lidingöbor genom att kraftigt vilja begränsa fastighetsägares rätt att själva bestämma över sådant som utformning av tillbyggnader. Därtill har att antalet remissinstanser i större ärenden skurits ner över tid. När förslaget till den nya simhallen arbetades fram tog staden inte hänsyn till simklubbens önskemål. När det gamla miljöprogrammet togs fram 2011 var antalet remissinstanser 46 st. För det nya miljöprogrammet 2020 var siffran 12.

Förslag på att bredda och utveckla demokratin från oppositionen, med till exempel fler remissinstanser, allmänhetens frågestund, medborgarförslag och råd i större och viktigare frågor, som klimatarbetet, får hårt motstånd från den politiska majoriteten och röstas ned.

Miljöpartiet vill göra det lättare för lidingöborna att påverka kommunen mellan valen. Alla ska kunna göra sin röst hörd, även de som inte är aktiva i ett parti. Det är grunden för en vital demokrati. Därför vill vi se:

Fler medborgardialoger och öppen frågestund i kommunfullmäktige för att fånga upp lidingöbornas engagemang och infallsvinklar
Sammansatta råd i stora frågor som rör Lidingös framtid, såsom klimat och hur vi skapar ett så levande och trivsamt Lidingö som möjligt
Breda och transparenta remissrundor i viktiga ärenden
Rösträtt i kommunalvalet för 16-åringar och ungdomsfullmäktige som kan lägga förslag
En beredning som tillsammans med civilsamhället tar fram förslag på hur demokratin kan stärkas mellan valen
Särskilda satsningar på att nå ut till resurssvagare grupper som oftast inte gör sin röst hörd i samma utsträckning.
En av Miljöpartiets grundbultar är att vi vill lämna över världen i bättre skick till våra barn och barnbarn jämfört med hur den såg ut när vi föddes. Det gäller också demokratin, som vi själva har ärvt av de generationer som gjorde den möjlig.

Patrik Sandström (MP), gruppledare
Sanne Wellin (MP), ledamot i kommunfullmäktige
Jan Fjellander (MP), ledamot i kommunfullmäktige Wiktoria Wittboldt (MP), ersättare i kommunstyrelsen

Här finns artikeln i original.

Relaterade nyheter

Uppsala län, 22 februari 2024

Våra förtroendevalda

Örebro län, 19 februari 2024

Adam Arnesson (MP): Motståndskraften behöver stärkas

Skåne, 14 februari 2024

MP-förslag: Ge gratis TBE-vaccin till barn i Skåne

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter