Klimatplan för Lidingö

Grundläggande för Lidingös framtida utveckling är att vi skaffar oss en genomtänkt klimatplan. I dag saknas det.

Miljöpartiet vill

  • Lidingö som geografiskt område ska vara 100 procent klimatneutralt år 2045
  • Lidingös samlade CO2-utsläpp ska inte överstiga 1,5 ton per invånare 2045
  • Matsvinn ska minimeras i hela livsmedelskedjan och omvandlas till biogas och gödsel
  • All produktion och användning av energi i Lidingö ska vara klimatneutral år 2045

Kommunen vet inte hur mycket vi på Lidingö påverkar klimatet. För att kunna fatta kloka beslut behövs en klimatutredning avseende såväl stadens egna verksamheter som företag och hushåll. Det behövs konkreta beräkningar av Lidingös koldioxidutsläpp, värme- och energianvändning. Vårt mål är att halvera Lidingös klimatpåverkan till år 2030.

Den mest klimatvänliga resan är den som inte behöver göras. Staden bör därför planera för att minska sitt resebehov, genom att exempelvis samordna möten och att genomföra dem digitalt. Staden ska också planera för att minska behovet av resor för Lidingöborna och uppmuntra byte till klimatsmarta resor, så som tåg- eller cykelresor. Den negativa påverkan som vi ändå har på klimatet behöver kompenseras. Det kan göras på olika sätt. Ett sätt är att starta en fond för att kompensera för kommunens negativa klimatpåverkan. Genom en sådan fond kan pengar öronmärkas till lokala projekt som minskar utsläpp.

Höga miljö- och klimatkrav ska genomsyra hela Lidingö stads verksamhet. Det ska gälla även när staden upphandlar varor och tjänster. De nationella miljö- och klimatmålen, Agenda 2030, som riksdagen beslutat om ska även Lidingö arbeta efter.

All mat ska vara ekologisk i kommunens serveringar i skolor, förskolor och äldreomsorg. Matsvinnet måste minska och den mat som blir över kan skänkas till hjälporganisationer. Maten ska vara utan onödiga tillsatser och genmodifierade råvaror (GMO), bekämpningsmedel och antibiotika bör inte förekomma. Utgångspunkten för att minska Lidingös klimatavtryck ska vara mat som är vegetarisk, säsongsanpassad och helst närodlad. Det är bättre för människan, djuren och jorden.

@page { margin: 2cm }
p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120% }

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: