Äldre och funktionshindrade

Äldre och funktionshindrade

Miljöpartiet vill

God vård och omsorg

Andelen äldre blir allt fler på Lidingö. Därför behövs fler boenden och en väl fungerande hemtjänst. Boenden bör ligga i anslutning till Lidingö centrum eller stadsdelscentrum. Hemtjänsten ska inte arbeta efter tidsbestämda schabloner, utan hjälpen ska kunna anpassas till de äldres dagliga behov.

Att välja boende och ha kontakt med olika myndigheter och vårdinrättningar kan vara svårt. Därför bör staden inrätta en ny tjänst, omsorgssamordnare, som ger hjälp att hitta rätt. Det räcker inte med broschyrer.

Det ska vara en god tid i livet att bo på äldreboende. Måltider och aktiviteter ska vara positiva inslag under dagen. Vistelse i trädgård, natur och möten med andra människor ska vara en självklarhet. Likaså kulturaktiviteter och möten över generationsgränser. Läkemedelsgenomgångar ska göras regelbundet, för att undvika onödig eller felaktig medicinering.

Omsättningen av personal inom äldrevården är mycket hög. Lidingö stad ska vara en omtyckt och eftertraktad arbetsgivare för vårdpersonal. Vi vill att staden ska erbjuda bra arbetsvillkor, konkurrenskraftiga löner och kompetensutveckling. Andra viktiga pusselbitar för att locka och behålla personal är att lösa bostadsfrågan, en bra kollektivtrafik och att göra försök med arbetstidsförkortning och sabbatsår.

Närhet till vård och omsorg är viktigt för både de som har behov av hjälp och deras anhöriga. I dag saknar Lidingö en närakut. Barn och ungdomspsykiatrin, BUP, ligger också utanför kommunen. Vi vill att de ska finnas på ön, precis som det i dag finns ett Lidingö Hospice för vård i livets slutskede. Staden ska vara fortsatt garant för att det även i fortsättningen finns ett hospice med god kvalitet på eller nära Lidingö.

Oavsett om man väljer privat eller kommunal omsorg så ska den ha god kvalitet. Kommunen måste i högre grad kunna påverka kvaliteten på de omsorgsboenden som erbjuds Lidingös äldre invånare enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV. Staden bör utreda om en kommunal inspektör för äldreomsorgen behövs.

 

Ett tillgängligt samhälle

Personer med exempelvis rörelse- eller synsvårigheter möter fortfarande många hinder i samhället, så som trottoarkanter, snöröjning och trappor. Alla funktionsvariationer syns dock inte utanpå. Det kräver nytänkande i samhällsplaneringen. Tillgängligheten behöver ständigt utvecklas. Ett tillgängligt samhälle blir ett bättre samhälle för alla. En kommunal handlingsplan ska finnas för att identifiera och avhjälpa hinder för god tillgänglighet i stadsmiljön, naturen och stadens verksamheter.

Alla ska kunna vara delaktiga i samhället, oavsett funktionsvariation eller social situation. Staden ska erbjuda meningsfulla aktiviteter, mötesplatser, stöd och omsorg till människor som har svårt att klara sig själva. Det ska vara enkelt att få tillgång till stadens stöd. Förebyggande och uppsökande arbete och jourverksamheter behöver utvecklas. För många som behöver hjälp räcker det inte med tidsbokning på kontorstid. Akuta situationer behöver kunna lösas direkt. Det är också bättre på lång sikt då fler har chans att få hjälp och stöd tidigt.

Nyheter på Äldre och funktionshindrade

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter