Barn och skola

Barn och skola

Lidingös skolor och förskolor ska ge alla elever och barn de bästa förutsättningarna för att lära och att utvecklas.

Miljöpartiet vill

I dag minskar lusten att lära i skolan ju äldre eleverna blir. Det är en trend som måste vändas. En viss sorts undervisning kan inte passa alla elever. Därför behöver pedagogiken utvecklas för att möta elever på olika nivåer, både de som halkar efter och de som är understimulerade. 

I förskolan och lågstadiet läggs grunden till den fortsatta skolgången. För att ge barn en bra start i livet behövs lagom stora barngrupper och tillgång till förskolelärare, behöriga lärare, speciallärare och elevassistenter.Ingen ska lämna årskurs tre utan att kunna läsa, skriva och räkna. Fler ska ha möjlighet till modersmålsundervisning i sitt eget språk. Den underlättar också inlärningen av svenska. Alla ska kunna få godkända betyg när de lämnar grundskolan och gymnasiet och det ska även gälla de som går i särskola.

I skolan behöver rektorerna och så kallade förstelärare få ett tydligare ansvar för det pedagogiska ledarskapet. Istället för att rektorer och lärare ägnar dyrbar arbetstid åt administration, ska arbetet läggas upp så att de får mer tid åt pedagogik och elever, till exempel kan lärarsekreterare avlasta.

Lärarna har huvudansvaret för undervisningen. Elever och föräldrar är dock en viktig resurs för skolans utveckling. Det ska finnas en god dialog mellan lärare, elever och föräldrar. Kommunala och fristående skolor ska ha likvärdiga förutsättningar. Skolorna på Lidingö ska vara attraktiva arbetsplatser med bra arbetsmiljö dit lärare och annan personal vill söka sig. Staden ska erbjuda bra villkor, konkurrenskraftiga löner och kompetensutveckling.

Antal barn med behov av särskilt stöd ökar varje år. De riskerar att hamna i utanförskap. Skolor som tar ett större ansvar ska få resurser för att möta barnens behov. Samma ska gälla för de skolor som tar emot fler nyanlända och ensamkommande barn. Den särskilda socioekonomiska pengen, som ges till skolor som har många elever med större behov, ska höjas när det totala behovet ökar. Det ska också utredas om den pengen bör införas i förskolan.

Det är stor stress och höga prestationskrav i Lidingös grund- och gymnasieskolor. Den ökar ju äldre eleverna blir och främst hos flickor. Många mår dåligt. Denna utveckling kräver stor uppmärksamhet och måste utredas på djupet. Men redan nu kan mycket göras. Elevhälsan ska tillsammans med skolor ha resurser att arbeta förebyggande och långsiktigt. Kuratorer ska finnas på varje skola. Enligt forskningen har fysisk aktivitet under skoltid stor betydelse för elevers resultat och välmående, samt minskar stressen. Regelbunden fysisk aktivitet och korta rörelsepauser under lektionstid bör tas in mer i undervisningen. Nyttiga mellis på skolor och fritids är bra för att hålla energin uppe hela dagen.

Att kunna välja en skola man trivs med är viktigt. Gymnasieelever från Lidingö ska även fortsättningsvis kunna välja skola i hela Stockholmsområdet. Hersby gymnasium ska när elevkullarna växer ändå sträva efter att ge så många Lidingöelever som möjligt plats för att kunna studera på ön. Om öns befintliga skolor har tomma platser, ska kommunen inte stödja etablering av nya friskolor. Annars riskerar alla skolor att få för lågt elevunderlag och sämre ekonomi, eftersom skolorna finansieras genom skolpengen som följer varje elev.

Vi stödjer att elever går i den skola och förskola som ligger närmast. Kortare väg till skolan gör att färre föräldrar måste skjutsa med bil, samtidigt som det är bättre för barnens välmående. För de som går, cyklar eller åker kollektivtrafik längre sträckor är säkra skolvägar nödvändiga.

Lärandet är livslångt och alla ska få en andra chans. Vi vill satsa på komvux för att ge bland andra nyanlända förutsättningar för att kunna studera vidare på högskolan och komma in på arbetsmarknaden. De arbetsorienterade utbildningarna på komvux kan utformas i samverkan med det lokala näringslivet.

Nyheter på Barn och skola

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter