Biologisk mångfald

Biologisk mångfald

Att leva på Lidingö är att bo nära naturen. För många är detta ett av de främsta skälen att bo här. Skogen och vattnet är viktiga källor till rekreation och livskvalitet.

Miljöpartiet vill

Våra skogar på Lidingö är också en viktig grön kil i Stockholmsregionen. Den länkar ihop olika grönområden för växter och djur, särskilt insekter, vilket skapar en biologisk mångfald. Skogen ska vårdas varsamt och inte brukas kommersiellt. Det finns ett antal områden på Lidingö som har höga naturvärden och bör skyddas som naturreservat.

I en framtid med förändrat klimat och extremt väder, blir det viktigare med så kallade ekosystemtjänster. Exempel på sådana tjänster är naturens förmåga att förse oss med rent vatten och ren luft, binda koldioxid och att pollinera växter. I och med klimatförändringarna blir naturen skörare. Därför måste vi stärka systemet, för att öka motståndskraften i våra omgivningar.

Många föreningar och privatpersoner är engagerade i naturen på Lidingö. Staden ska ha en god dialog med dessa. Ett råd för naturvård kan bli ett forum för dialog och utbyte av information och erfarenhet.

Naturreservat

På Lidingö har vi unika områden som behöver skyddas. Därför vill vi utöka naturreservaten på ön. Det är bland annat mycket angeläget att skydda områden i norra Sticklinge och runt Kottlasjön där man återfinner våra få områden som fortfarande har sumpskog, vilka lyfts fram i Lidingös Grönplan.

Området kring Kottla är särskilt känsligt med viktiga våtmarker, skyddade djurarter, högt klassade naturvärden och unika rekreativa miljöer. Därför bör Kottlareservatet utökas till att omfatta även Kottlas södra delar.

Högt klassade naturvärden finns i södra Sticklinge och på Elfvikslandet. De är skyddsvärda och bör undantas från exploatering och vårdas för att naturvärdena ska bestå och utvecklas.

Skogsvård – inte skogsbruk

Skogen på Lidingö ska inte ses som en ekonomisk tillgång. Istället är den en resurs för vår livskvalitet. Skogen ska vårdas, inte brukas med vinstintresse. Industriellt bruk av skogen med tunga skogsmaskiner förstör både mark och växtlighet. Där det är möjligt ska Lidingö stad använda sig av häst i samarbete med Elfviks gård.

Skogen har mått bra av de senaste årens moratorium. Skogen har då lämnats orörd och det har ej varit tillåtet att avverka den. En utvärdering bör göras för att se hur moratoriet kan kompletteras med varsam naturvård, för att planera för en långsiktigt sund skog.

Skonsam parkvård

Lidingös parker och gräsmattor bör där det är möjligt skötas med hjälp av häst. Kommunen ska undvika bensindrivna maskiner och ständigt sträva efter att minska klimatpåverkan. Dessutom ger det en tystare klippning och gräsmattor som är tätare och snyggare. Hästar används redan för gräsklippning och slåtter i flera kommuner i landet och är ett trevligt inslag i stadsbilden.

Staden ska också planera för grönområden som binder samman stadsdelar, vilket gör det möjligt för djur och växter att förflytta sig. Barriärer som till exempel Södra Kungsvägen kan byggas bort genom så kallade ekodukter över vägen, en bro med grönstråk som även kan ha cykel- och gångväg.

Stadsodling på Lidingö

Vi vill öka kunskapen och intresset för lokal matproduktion. Stads- och trädgårdsodling samt en årlig lokal skörde- och äppelmarknad kan vara en väg dit. Lidingös natur behöver fler pollinerande insekter och det kan åstadkommas genom mer varierad odling och fler bikupor på ön. Lokal odling utgör också ett kulturarv och hjälper unga generationer att förstå vårt beroende av naturen. Öns skolor och förskolor bör ha skolträdgårdar och kurser i odling, gärna i samverkan med äldre generationer och odlarföreningar på ön.

Naturskola och ekomuseum

Nu är det dags att öns barn får sin naturskola, där naturen används som klassrum. En naturskola kan också fortbilda och inspirera skol- och förskolepersonal.

Lidingö bör ha ett eget kulturhistoriskt ekomuseum. Ett ekomuseum är ett friluftsmuseum som visar hur kultur- och arbetsmiljöer påverkar landskapet.

Nyheter på Biologisk mångfald

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter