Boende & livskvalité

Boende & livskvalité

Lidingö ska vara en levande stad, inte en sovstad. Människors livskvalitet ökar med närhet till kollektivtrafik, natur och stadens service. Det är så många vill bo.

Miljöpartiet vill

När resebehovet minskar blir också utsläppen mindre. Det ska vara lätt att ta sig runt på ön med kollektivtrafik, till cykel och till fots. I Lidingö centrum och de olika stadsdelarnas centrum ska service och handel finnas med mötesplatser för kultur och andra aktiviteter. Värdefull natur ska skyddas.

Växa i takt med regionen

En levande stad behöver människor. Lidingö har inte vuxit i takt med regionen, utan har sedan 1970-talet halverat sin andel av Stockholms läns befolkning. De kommande åren kommer vår befolkningstillväxt att vara den näst lägsta i länet. Det leder till en snedvriden befolkningsstruktur med färre personer i arbetsför ålder. Andelen äldre på Lidingö ökar och många yngre flyttar från ön eftersom det inte finns bostäder. Vi behöver bli fler Lidingöbor. De nyanlända på Lidingö utgör här ett välkommet tillskott till befolkningsutvecklingen.

Vi vill att Lidingö ska växa i takt med den omgivande regionen. Med en växande befolkning ökar möjligheterna till förbättrad kollektivtrafik, klimatsmart stadsplanering, livskraftigt näringsliv och en vital lokal arbetsmarknad. För det behövs en bättre bostadspolitik och ett växande kommunalt bostadsbolag. Det är inte hållbart att bygga så få bostäder som möjligt.

En svag befolkningstillväxt och därmed snedvriden befolkningsstruktur minskar stadens skatteunderlag. Den kommunala servicen blir dyrare för varje invånare och riskerar att bli sämre. I dag betalar en Lidingöbo näst mest i länet för den kommunala servicen. Vi behöver bli fler som delar på kostnaderna.

Sammanhållen stad

Lidingö är i dag en ö uppdelad i många områden. Det har utvecklats en kultur där bilen körs från en plats till en annan, istället för att man tar en trevlig promenad. Områden behöver byggas ihop istället för att förbli separerade.

Istället för att planera för ett enda centrum, får Lidingö i vår vision ett par längre, promenadvänliga stråk med ett levande affärs- och kulturliv. Ett av dessa kan gå mellan Lidingö centrum och Skärsätra, längs med Södra Kungsvägen som en aveny med Lidingöbanan i mitten. Där kan också byggas nya bostäder, uteserveringar, gallerier och andra kulturaktiviteter. Ett annat “Lidingöströget” kan gå mellan Torsvik och Kyrkviken, via Lidingö centrum. Där går och cyklar invånare.

Stadsplaneringen ska skapa en trygg och välkomnande stad med många mötesplatser. God kollektivtrafik, samt gång- och cykelbanor gör staden mer miljö- och klimatvänlig.

Blandade boendeformer

Blandade boendeformer ger en mer levande stad. De nya bostäder som byggs ska passa för olika livssituationer och plånböcker. Lägenheterna ska vara olika stora, anpassade till yngre eller äldre boende, samt en större andel hyresrätter än i dag. Staden och det kommunala bostadsbolaget ska arbeta för detta.

Många av de som arbetar inom Lidingö stads två största verksamheter, omsorg och skola, bor inte på Lidingö utan pendlar hit. Med fler bostäder till rimliga hyror kan fler av dem bo här. Korta resor till arbetet skulle underlätta stadens rekrytering av nya medarbetare och kunna minska den höga personalomsättningen.

Kulturen i centrum

Vi vill sätta fokus på kulturen. Den ska inte placeras vid sidan av, utan finnas i samhällets kärna. Den bygger broar mellan människor med olika bakgrund och berikar oss med upplevelser vi ofta inte får i vardagen. På Lidingö bor många kulturaktiva människor och intresset är stort för stadens och föreningarnas kulturaktiviteter.

Dessvärre satsar Lidingö stad betydligt mindre på kultur än andra kommuner, bara tre procent av budgeten jämfört med ett genomsnitt på fem procent. De återkommande besparingarna slår mot de som har sämst förutsättningar. Köerna till Musikskolan och Sagateatern för barn är för långa och avgifterna höga. Alla barn ska få möjlighet att ta del av kultur oavsett familjens ekonomiska förutsättningar. Staden ska utreda möjligheten att starta en kulturskola, som tar ett samlat grepp om kulturutbudet för barn och unga.

Lidingö saknar i dag ett kulturhus. Vi vill att det ska ligga i stadshuset i anslutning till biblioteket. Som mötesplats och arena för information och kultur, fyller biblioteket en viktig funktion. Det ska vända sig till personer i alla åldrar och med olika bakgrund. Intill biblioteket ska det finnas lokaler för utställningar, föreläsningar och föreningsliv. I stadshuset vill vi också ha en stor scen för musik, teater och andra framträdanden, vilket saknas på Lidingö i dag. Öppettiderna på stadsbiblioteket ska vara generösa. Bokbussens verksamhet ska utvecklas.

Kultur i skolan ska vara en självklarhet. Alla skolor ska också ha tillgång till bemannade bibliotek med utbildade bibliotekarier.

En meningsfull fritid

På Lidingö ska det finnas ett rikt utbud av meningsfulla fritidsaktiviteter. Staden ska stödja föreningslivet och breddidrott ekonomiskt med bidrag, samt genom att tillhandahålla anläggningar. Alla barn och unga ska kunna utöva sina fritidsintressen oavsett om det gäller idrott, friluftsliv, kultur eller något annat.

Staden behöver bli bättre på att planera för aktiviteter för barn och unga. Fritidsgårdar och fritidshem spelar en viktig roll. Men de behöver kompletteras med aktiviteter runt om i staden där unga bor, vilket också kan ske i samverkan med föreningar och näringsliv. Vi vill också ha en bemannad parklek på ön.

Det finns ett behov av att rusta upp och klimatanpassa stadens idrottsanläggningar, för att bättre fylla föreningarnas behov och minska energiåtgången. En ny simhall bör ligga där flest människor enkelt kan nå den. Vi vill att Lidingö ska se om det går att bygga en stor simhall tillsammans med Stockholm i närheten av Lidingöbron. Ett kallbadhus skulle vara ett välkommet inslag på Hälsans ö.

Nyheter på Boende & livskvalité

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter