Giftfri miljö

Giftfri miljö

Lidingöbor ska känna sig trygga i att deras vardag är fri från gifter. Vi är omgivna av skadliga kemikalier. De finns överallt i vår miljö: i våra kläder, möbler, datorer, mat och barnens leksaker. Barn måste kunna gå i skolan och delta i fritidsaktiviteter utan att riskera sin hälsa.

Miljöpartiet vill

Vid behov ska begränsningar och förbud införas. Staden ska alltid följa försiktighetsprincipen om det råder osäkerheter kring ett ämnes skadlighet.

Genom att minska på avfallet, minskas också användningen av kemikalier och naturresurser. I slutna kretslopp återanvänds material och ämnen, istället för att bli till avfall.

Giftfria förskolor och skolor

Små barn får inte utsättas för gifter i sin förskolemiljö. Leksaker, textilier, färg och byggmaterial ska vara giftfria i både kommunala och fristående förskolor. Det är inte så i dag.

Lidingö stad ska aktivt stödja skolor och fritidsaktiviteter att ta initiativ för att säkerställa en giftfri miljö.

Föroreningar på Lidingö

Lidingö har en ovanligt stor mängd förorenad mark från gamla industrier. Denna ska hanteras försiktigt. Konsekvenser för människa och miljö ska noga utredas innan marken används. Staden ska regelbundet kartlägga och uppdatera registret över förorenad mark, så att alla Lidingöbor enkelt kan ta reda på var det finns föroreningar. Det ska ingå redan från början i stadens arbete med översikts- och detaljplaner.

Rent vatten

Staden fick 2017 en blåplan för att skydda och förbättra vår vattenkvalitet, både på och runt Lidingö. Precis som med stadens grönplan, miljöprogram och kemikaliplan, vill vi att blåplanen ska vara styrande för all stadsplanering. Det måste finnas mål som går att mäta och där förändringar över åren kan spåras.

Staden behöver bättre kontroll över gifter som släpps ut i dagvattnet som rinner ner i våra gatubrunnar och ut i vattnet på och runt Lidingö. Det kan gälla partiklar från biltrafiken, mikroplaster från konstgräsplaner och bekämpningsrester från trädgårdar.

Det omfattande båtlivet runt Lidingö släpper ut en mängd miljöfarliga ämnen. Staden har en aktiv informationsspridning om båtlivets miljöfaror som bör utvärderas. Om utsläppen inte minskar ska andra och mer effektiva åtgärder användas. Gemensamt ägande av båtar och båtpooler ska uppmuntras. Färre båtar minskar användandet av skadliga kemikalier.

Kottlasjön var tidigare reservvattentäkt för Lidingö, men i dag finns ingen sådan. Vattenförsörjningen kommer från Stockholm i två vattenledningar. Om något skulle hända med dessa, är Lidingö beroende av att vatten forslas till ön med båt. Därför bör Lidingö utreda om vi på nytt behöver en egen reservvattentäkt med rent vatten.

Lidingös omgivande vatten delas av andra kommuner. Därför bör staden samarbeta med dessa för att blåplanen bättre ska kunna genomföras. Det kan ske genom ett gemensamt vattenråd.

Käppalaverket på Lidingö renar vattnet från en halv miljon människor i elva kommuner. Utsläppen från verket påverkar vattenkvaliteten och det marina livet i den sköra innerskärgården. Investeringar behövs för bättre vattenrening, speciellt för att få bort läkemedelsrester och mikroplaster. Det finns planer på att flytta Käppalaverkets utsläppspunkt längre ut i skärgården. Konsekvenserna av det behöver utredas mycket noga för att inte orsaka nya skador.

Luft och buller

Även Lidingö måste ta ansvar för luftens kvalitet. Den är främst beroende av de lokala utsläppen från biltrafik, skorstenar och liknande.

Biltrafiken orsakar utsläpp och partiklar från däck och asfalt i luften. Dessa utsläpp orsakar många onödiga dödsfall. Trafiken är dessutom den främsta källan till störande buller. Det kan avhjälpas med hastighetsbegränsningar och andra farthinder. En aveny längs med Södra Kungsvägen skulle minska såväl hastigheter som buller och utsläpp. Luft och buller kan även förbättras genom användning av buskar och träd, samt så kallade gröna väggar.

Byggbuller kan minskas genom att bygga mer med trästommar. Det beror på att mycket av arbetet sker någon annanstans och att bara färdiga moduler sätts ihop på plats. Det kortar tidslängden för byggandet på platsen avsevärt.

Nya förskolor och skolor ska byggas med bullerdämpande arkitektur. I befintliga inomhusmiljöer ska också bullerproblem åtgärdas.

Fortums värmeverk på Lidingö måste sluta använda olja. I dag släpper det ut betydande mängder kvävedioxider, svavel, stoft och koldioxid. Värtaverket i Hjorthagen ska sluta använda kol 2022, vilket kommer att minska utsläppen över Lidingö. Vidare behöver staden undersöka i hur hög grad eldning i eldstäder och trädgårdar ger sämre luft.

Bekämpningsmedel

I trädgårdar, parker och golfbanor används ofta bekämpningsmedel med miljöfarliga ämnen. Staden ska aktivt stödja privatpersoner och företag att välja alternativ. Vid behov ska staden även kunna utfärda en lokal förordning som förbjuder exempelvis bekämpningsmedel som skadar bisamhällen. Staden ska minska sin egen användning.

Minska plastutsläppen

Plast i haven är ett globalt problem. Som ö har vi ett särskilt ansvar att minska våra plastföroreningar. På Lidingö finns ett femtontal fotbollsplaner med konstgräs som släpper ifrån sig mikroplaster, som negativt påverkar det marina växt- och djurlivet. Inte ens på Lidingö kan naturen bryta ner och omhänderta plast.

Mycket plast slängs också direkt i vattnet. Det ska finnas gott om sopkorgar och återvinning vid vatten för privatpersoner och båtliv. Våra stränder ska städas regelbundet.

Kretslopp istället för avfall

Lidingö ska bli ett kretsloppssamhälle istället för ett slit- och slängsamhälle. I ett kretslopp används saker många gånger och avfallet begränsas. Det avfall som ändå uppstår, går till återvinningen och blir material till nya saker. Då minskas även förbrukningen av jordens resurser.

Det ska vara lätt att återvinna och återbruka i närheten av ens bostad. Staden bör aktivt uppmuntra och stödja initiativ hos enskilda, föreningar, företag och fastighetsvärdar som vill öka återvinningen och återbruket. Återvinning av svinn från restauranger och butiker bör uppmuntras och stödjas. Återvinningscentralen i Stockby ska vara tillgänglig och bättre anpassad för personer utan bil.

Nyheter på Giftfri miljö

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter