E22 breddas och en ny trafikplats byggs

Lunds kommunfullmäktige har nu beslutat att bredda motorvägen E22 genom Lund och bygga en ny avfart, trafikplats Ideon. Varje krona som spenderas i ny infrastruktur måste innebära ett steg mot klimatmål och bort från fossilsamhälle. Därför sa Miljöpartiet nej. Att bygga mer motorväg är djupt oansvarigt. Utsläppen från transporter måste minska. Lund behöver inte mer motorväg, Lund behöver bättre förutsättningar för klimatsmart resande.

Det finns många argument för att inte bredda motorvägen:

För klimatets skull:
Ska vi följa Sveriges klimatmål måste utsläppen från trafiken minska med 70 % till 2030! Transporter står för nästan hälften av Lunds kommuns utsläpp av växthusgaser. Lunds klimatpolitiska råd argumenterar emot att bygga ut E22 eftersom forskningen visar att när tillgängligheten med bil ökar så ökar också biltrafiken.
Skifte till elbilar räcker inte! Ny fordonsteknik är bara en av många åtgärder som behövs för att minska utsläppen från biltrafiken i tillräcklig omfattning enligt Sveriges klimatpolitiska råd.
Ny klimatsmart teknik från Brunnshög hinner inte få genomslag tillräckligt snabbt! När utsläppen måste minska med 70% till 2030 hjälper det inte att, som förespråkarna för utbyggnad av E22 säger, att forskningen på Brunnshög kan leda till ny teknik som kompenserar för de ökade utsläppen från trafiken.

Trängsel på E22:
Styret i Lunds kommun menar att utbyggnaden av väg E22 är en förutsättning för utbyggnaden och utvecklingen som sker på forskningsbyn Ideon. Även Brunnshögs utveckling har setts som beroende av motorvägsutbyggnad, för att trängseln på E22 annars blir för stor. Men det är inget som säger att en stor andel av dem som arbetar på Brunnshög och Ideon ska pendla med bil.

Biltrafiken till Ideonområdet kommer troligen att minska på grund av spårvägens utbyggnad.

En Park-and-Ride anläggning byggs i anslutning till spårvägen, där man smidigt kan ställa bilen och åka vidare med spårvagn. Denna kommer sannolikt att ytterligare minska trafikflödet på E22 från och med 2021-2022.

Brunnshög byggs upp som helt ny stadsdel och de som kommer att arbeta där kommer till stor del vara specialiserad arbetskraft som flyttar till regionen. När de väljer boende kommer de att välja läge efter pendlingsmöjligheter. Då är det viktigt att pendling med cykel, spårväg och buss är de självklara valen.

Distansarbete ökar. Antalet som arbetar på distans har ökat från 15 procent till 57 procent under coronakrisen. Fyra av tio av de tillfrågade i en undersökning, vill fortsätta jobba mer på distans även när coronakrisen är över och lika många säger att de kommer resa mindre i tjänsten.

Att bygga motorväg är dyrt
Resurser tas som hade kunnat användas annorlunda. Det aktuella projektet väntas kosta 230 miljoner kronor. Detta motsvarar till exempel 19 kilometer bussbanor i stadstrafik eller hela 115 kilometer cykelbanor. Lunds kommun står för medfinansiering med 35 miljoner kronor, samtidigt som kommunen redan innan coronakrisen hade en ansträngd ekonomi, med stora neddragningar på skolor, förskolor och äldreboenden.

Det finns många brister i beslutsunderlaget
Enligt Trafikverkets egen fyrstegsprincip bör andra åtgärder och optimering av befintlig infrastruktur prövas innan en större ombyggnation aktualiseras. Så har inte skett i tillräcklig omfattning för att påstå att inga mindre skadliga alternativ till en breddning av E22 existerar.

Stadsbyggnadskontoret konstaterar att för att motsvara den omställning som pekas ut av IPCCs rapport krävs andra regleringar och politiska beslut än de som idag reglerar och ligger till grund för detaljplanen. Man har inte heller redovisat hur utbyggnaden påverkar EU:s klimatpolitiska mål.

När Trafikverket planerar infrastruktur räknas kostnad för koldioxidutsläpp alldeles för lågt, något som nu delvis ändrats och från 1:e april 2020 är nivån nu 7 kr per kg (jfr med 1,14 kr tidigare). Planeringen av E22-projektet är gjord med den gamla och nu inaktuella värderingen av samhällsekonomisk vinst för varje kg minskat utsläpp.

En utbyggnad leder till ökad biltrafik
Forskningen visar att när man breddar vägar får man inducerad biltrafik - en planerad ökning tenderar alltså att bli en självuppfyllande profetia. Nya vägar skapar nya bilister, som många tidigare erfarenheter visar. Genom att göra det lättare att ta bilen, väljer fler att ta bilen.

En breddning av E22:an kommer därför, baserat på denna dokumenterade erfarenhet, troligen inte att ha avsedd effekt i att avhjälpa trafikstockningar. Däremot kommer man att underlätta för biltrafik och underminera viktiga satsningar som görs för att öka andelen kollektivtrafik och cykling.

Luftföroreningar
Med en kraftig ökning av trafiken skulle också luftföroreningar och buller öka – och därmed flera hälsoproblem.
Ökad biltrafik på E22 kommer att leda till fler dödsfall på grund av smutsig luft.

Med ökad trafik ökar mängden så kallade PM2,5-partiklar, partiklar med en diameter upp till 2,5 mikrometer. Trots att utsläppen av PM2,5 från inrikes transporter har minskat över tid, har utsläppen av partiklar som uppkommer vid slitage av däck, bromsar och vägbana ökat med cirka 30 procent. 

Buller
Under senare år har flera studier pekat på att långvarig exponering för trafikbuller kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar såsom högt blodtryck, hjärtinfarkt och stroke. En handfull studier visar också att risken för övervikt och diabetes kan öka. Riskökningen kan troligtvis förklaras av att bullret orsakar långvarig stress och sömnstörningar. Kroniskt förhöjda nivåer av stresshormoner kan bl.a. leda till åderförfettning (ateroskleros), insulinresistens, ökad bukfetma och nedsatt immunförsvar. Källa Folkhälsomyndigheten

Läs mer på breddaintee22.se

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: