10 åtgärder för att öka cyklingen

10 åtgärder för att öka cyklingen

Miljöpartiet prioriterar cykelfrågorna högt. Cykling har potential att minska utsläppen genom att ersätta bilresor. Dessutom bidrar cykling positivt till folkhälsan. Miljöpartiet vill öka cyklingen. Vi vill göra Lund till landets bästa cykelkommun och konkurrera med de bästa cykelstäderna i Europa. För att nå dit presenterar Miljöpartiet nu ett 10-punktspaket med cykelåtgärder:

  1. Vi vill införa bilfria zoner kring skolor och förskolor för att minska trafikriskerna för barn och deras följeslagare som går eller cyklar till skolan.
  2. Vi vill öka trafiksäkerheten genom att företeelsen ”gång- och cykelbana” mönstras ut. Gångtrafik ska fysiskt separeras från cykeltrafik genom grönremsa, nivåskillnad eller liknande. Cykelbanor måste breddas och utformas för att möjliggöra säker och komfortabel framkomst för alla typer av cyklar.
  3. Vi vill i samarbete med Skånetrafiken skapa en bike and ride för cykling. Vi vill skapa ett system där resenärer kan använda sitt kollektivtrafikkort för att hyra hyrcyklar på stationen.
  4. Vi vill förbättra cykelparkeringar och utöka cykelparkeringsplatser i tätorterna och vid kollektivtrafikens knutpunkter. Cykelparkeringar ska ha gott om utrymme för bekväm parkering av alla typer av cyklar och erbjuda möjlighet till lättåtkomlig och säker fastlåsning av fordonet. I flera mätningar svarar många Lundabor att bristen på cykelparkeringsplatser har hindrat dem från att använda cykeln i sin resa.
  5. Vi vill att prioriterade cykelstråk omvandlas till supercykelstråk, det vill säga cykelvägar av hög kvalitet med breda cykelbanor där det finns goda förutsättningar att cykla i valfritt tempo utan att hindras av andra trafikanter. Det är otroligt viktigt för att hela Lund ska få ett sammanhängande cykelvägnät med hög standard.
  6. Vi vill kraftigt utöka budgeten för cykelvägar för att kunna skilja gångtrafik från cykeltrafik och för att bygga bort felande länkar, tillföra belysning på viktiga cykelstråk där belysning saknas, tillföra bättre vindskydd genom mer växtlighet och för att ta tag i den stora underhållsskulden. Vi vill införa en särskild pott för att förbättra skyltningen. Många cykelvägar saknar skyltning och en del skyltar behöver förtydligas
  7. Vi vill göra en omfördelning av gatu- och torgytor i stadskärnan som är nödvändig om vi ska öka trafiksäkerheten och skapa mer plats till cyklister och gående och mänskliga möten. Genom det kan vi även lyckas med att öka säkerheten för barn som cyklar.
  8. Vi vill anställa en cykelsamordnare på Lunds kommun för att sätta arbetet med cykling i fokus och ta ett samlat helhetsgrepp över cykelfrågorna.
  9. Vi vill att kommunen ska ta fram en snabb digital kurs för nyinflyttade till staden kring trafikreglerna kopplade till cykling. Detta kan bland annat rikta sig till studenter.
  10. Vi vill tillämpa konceptet cykelgator på lämpliga gator i stadskärnan. På cykelgator är cykling ett prioriterat transportsätt framför motorfordonstrafik.

Relaterade nyheter

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter