Attraktiva Södra Sandby hotas av trafik och täkt

Närhet till både natur och centralort samt goda pendlingsmöjligheter i en het region är några av Södra Sandbys största tillgångar. Med populära rekreationsområden som Skrylle och Måryd runt knuten är Södra Sandby attraktivt att bo i. Småskalighet och lugn är andra värden som lyfts av Sandbyborna. Men dessa värden hotas av trafiksituationen och nya täktansökningar.

För att kunna avlasta bostadstrycket inne i Lund och erbjuda lämpliga boendealternativ måste kommunen bli bättre på att ta itu med de problem som byborna upplever. Just nu genomförs ett så kallat fokusprojekt i Södra Sandby med syfte att kommunen tillsammans med invånarna ska kunna ta fram en plan för att förbättra boende, företagande och föreningsliv i byn.

Södra Sandby har, redan innan den planerade expansionen, en allvarlig och farlig trafiksituation. Tung trafik från framför allt stenbrottet i Skrylle passerar rakt genom byns kärna i det hårt trafikerade fyrvägskorset där vägarna till Dalby, Lund, Flyinge och Revinge möts. Cirka en fjärdedel av deltagarna i den enkät till Sandbyborna som är en del av fokusprojektet anger att de inte tror att de bor kvar på orten om tio år. Två av skälen som tas upp i svaren är lastbilstrafiken genom byn och risken för att stenbrotten i Skrylle byggs ut.

Vid det öppna möte som hölls i vintras med väldigt många deltagare, mötte trafiksituationen  det i särklass största engagemanget. Här är några av de förbättringsförslag som framförts av Sandbybor:
* Bättre kollektivtrafik till Malmö, Dalby och Skrylle.
* Fler busstopp i byn.
* Bygg pendlarparkeringar.
* Fler farthinder och hastighetskameror.

Alla ovan nämnda förslag bör tas om hand och förverkligas. För att öka oskyddade trafikanters säkerhet förordar MP att teknik för aktiv hastighetsdämpning införs så risken för trafikolyckor i korsningen i Södra Sandby kan minskas. Aktiva farthinder kan användas för att skyltad hastighet inte ska överskridas. Fordon som närmar sig farthindret med för hög hastighet kommer då att mötas av en nedsänkning i vägbanan. Till skillnad från upphöjda gupp är det bara de som kör för fort som märker farthindret. Flera städer och Öresundsbron använder aktiva farthinder med ett gott resultat. Även cykellösningar måste förbättras så att barn själva kan ta sig till och från skolan på ett säkert sätt utan att behöva bli skjutsade i bil.

Ökad användning av biogas kan påskynda vägen ut ur oljesamhället. I gällande Energiplan för Lunds kommun anges att fler tankställen för biogas bör upprättas inom kommunen, främst i byarna. Eftersom det redan finns ett gasnät i Södra Sandby är det förhållandevis låga kostnader att etablera och drifta en pump för fordonsgas på byns bensinstation.

Rögleskogen pekas ut som ett framtida naturreservat i den fördjupade översiktsplanen för Lunds kommun. MP anser att det nu är dags att göra en reservatsbildning och etablera ett grönt stråk från byn till Skrylleområdet. Självklart säger vi också nej till NCCs ansökan om att vidga sin verksamhet till Rögleområdet.
Karin Svensson Smith MP, oppositionsråd Lunds kommun

Lars Wirtén MP, kommunfullmäktigeledamot och medlem i styrgruppen för Fokus Södra Sandby

 

Artikeln publicerades i Skånska Dagbladet måndag 8 juni 2020.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: