Cykelsatsningar

I en skrivelse till tekniska nämden föreslår Shahad Lund och Karin Svensson Smith kommunala satsningar för att fler ska välja cykel istället för bil

Redovisningen av LundaMaTs 2019 visar ett negativt utfall när det gäller två mål:

  • Cykeltrafik där målet är en ökning med 1 % år. Resultat 2019: minus 1 %
  • Motorfordonstrafik per invånare, på det statliga och kommunala vägnätet, där målet är att en årlig minskning. Resultat 2019: ökning

Lunds kommun faller i cykelranking
I Cykelfrämjandets årliga granskningsrapport Kommunvelometern har Lunds kommun under alla år varit bland topp-tre-kommunerna och ofta tagit förstaplatsen. I år bröts den trenden med en sjätteplats för Lund bland de 40 deltagande kommunerna. Lunds kommun har minskat sina poäng jämfört med 2019 i flera delområden. Lund satsar färre resurser på infrastruktur för cykling än andra stora kommuner. Lunds kommun investerade under 2019 totalt 224 kr per invånare i ny infrastruktur för cykling och 146 kronor per invånare i drift och underhåll, vilket är mindre än andra stora kommuner som i snitt investerade totalt 427 kr per invånare.
Tekniska förvaltningens årsanalys 2019 visar att Lunds kommun har överträffat målet när det gäller satsningar på belagd körbaneyta för bil med 30 %. Samtidigt har bara 75 % av målet för satsningar på belagd cykelbaneyta nåtts. Detta är anmärkningsvärt mot bakgrund av att tekniska nämnden beslutade att av de sex utvecklingsmålen för 2019 skulle vara att ”Bidra till att växthusgaserna från trafiken minskar i enlighet med kommunfullmäktigebeslut”.

Kvintetten säger nej till cykelförslag
Miljöpartiets motion om att förse cykelvägen Lund – Dalby med belysning och läplantering har blivit nedröstad. Kommunstyrelsens majoritet beslutade i juni 2019 under ärendet nord-sydligt cykelstråk att uppmana tekniska nämnden att i största möjliga utsträckning bibehålla bilparkeringar längs Kyrkogatan. För att tillgodose kvintettens önskemål togs cykelparkeringsplatser bort. På tekniska nämndens beredningsmöte i mars 2020 redovisade förvaltningen arbetet med att slutföra det nordsydliga cykelstråket genom centrala Lund. Alla förberedelser för att slutföra arbetet var klara. Trots att det dessutom finns budgetanslag för denna investering pausade kvintetten genomförandet. MP har motionerat om att aktiv hastighetsdämpning ska användas där cykelvägarna till skolor behöver bli säkrare. Frånsett ett försök i Genarp har kvintetten röstat emot detta förslag. När cykelvägsprojektet Lund – Håstad lades ner ersattes det inte av någon annan cykelsatsning. MPs förslag om att anlita ett cykelåkeri för transport av mat och varor till 70+ och riskpersoner i karantän avslogs av kommunstyrelsens majoritet. På kommunfullmäktigesammanträdet i maj 2020 blev det avslag på att byta smågatsten mot en slät vägbeläggning som är enklare att cykla på.

Fler cyklister skadas
Halka, löst grus och andra brister i underhåll av gång och cykelolyckor är enligt statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI) huvudorsak till de skador som oskyddade trafikanter får i trafiken. Enligt Lunds kommuns egen granskning är det allt fler gående och cyklister som skadas i trafiken:
2016: 51 personer
2017: 88 personer
2018: 138 personer
2019: 189 personer

Det är väl belagt att sammanhängande cykelinfrastruktur med tillräcklig kapacitet och kvalitet utgör en strategisk faktor för att människor ska välja cykel framför andra sätt att förflytta sig. Därför föreslår vi:

  • att tekniska förvaltningen tar fram underlag för ett beslut om att med en ny cykelväg längs Malmövägen knyta ihop det nordsydliga cykelstråket genom Lunds kommun med resten av snabbcykelstråket Malmö – Lund
  • att tekniska förvaltningen tar fram underlag för ett beslut om en omfattande investering för cykelvägsskyltning i hela Lunds kommun
  • att tekniska förvaltningen redovisar en uppdaterad investeringsplan för cykelparkeringar som ger alla Lunds kommuns cyklister en möjlighet till säker och bekväm parkering
  • att tekniska förvaltningen redovisar övriga kostnadseffektiva investeringar som tidigare har planerats och i närtid har potential för att fler cyklar i stället för att köra eller åka bil i Lunds kommun
  • att olycksförebyggande för oskyddade trafikanter ska vara huvudinriktningen i stället för komfort för bilister när det gäller underhåll, drift samt snöröjning av gator samt bil- och cykelvägar

Lund den 15 juni 2020

Karin Svensson Smith  och Shahad Lund

 

Kopplat till detta är även detta inslag i Radio P4 intressanat: https://p4dela.sverigesradio.se/?id=19536&fbclid=IwAR0tAxGOt3YnMaH5iDDmj...

Och en artikel i Sydsvenskan: 
https://www.sydsvenskan.se/2020-06-14/lund-redan-tillrackligt-bra-cykels...
 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: