Förbättra spårvägens säkerhet

Lördagen den 6 november krockade en cyklist med en spårvagn vid lasarettet. Cyklistens skador uppges dessbättre ha blivit lindriga. Men händelsen ger anledning till att se över spårvägsanläggningen för att förebygga de trafiksäkerhetsrisker som kan finnas, särskilt i korsningar med annan trafik.

Alla stora infrastrukturprojekt är behäftade med större eller mindre brister som i efterhand behöver justeras. Så blir det även om förarbetet är väl genomfört. Det handlar om små pengar i förhållande till grundinvesteringen, men kan bli avgörande för att få en trafiksäker anläggning.
Spårvägen i Lund är utformad enligt samma principer som flertalet moderna spårvägar i Europa, väl integrerad i stadsmiljön utan barriärskapande inhägnader, vilket är positivt. Utvärderingar har visat att sådana spårvägar ofta är väl så säkra som busstrafik. Det har också konstaterats att olycksriskerna vid spårvägstrafik är störst när trafiken just har öppnats och att riskerna sedan efter hand sjunker.
Skillnaden är stor mellan olika städer och detaljutformningen är av avgörande betydelse för säkerheten. I Lund finns flera smärre brister som snarast skulle behöva åtgärdas. Några exempel:
Cykel- och gångpassager behöver säkras med ljus- och ljudsignaler.
För att hindra spring över det gräsbevuxna spårområdet på särskilt utsatta platser, skulle en avskärmning kunna sättas upp mellan spåren i form av plexiglas eller ett staket med klängväxter. Förebilder kan hämtas från det s k Evenemangsstråket i Göteborg eller Djurgården i Stockholm.
På Brunnshög finns flera cirkulationsplatser som spårvägen går rakt igenom. Där bör prövas att flytta trafiksignalerna, som nu står inne i cirkulationsplatserna, till infarterna. Enligt VTI utgör cirkulationsplatser de platser där risken för kollision spårväg – bilar är störst.
Att en genomtänkt detaljutformning kan minimera trafiksäkerhetsriskerna visar inte minst Spårväg City i Stockholm, som är av samma omfattning som spårvägen i Lund. Under mer än 10 års drift har hittills allvarliga olyckor helt kunnat undvikas.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi att tekniska nämnden beslutar att förvaltningen utifrån en prioriterad lista på identifierade säkerhetsbrister vidtar åtgärder som förhöjer spårvagnstrafikens säkerhet.

Karin Svensson Smith    Shahad Lund

Skrivelsen lämnades in till tekniska nämnden i Lund, den17 november 2020

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: