Gynna bin och andra pollinatörer

Läget för de vilda pollinatörerna är allvarligt. Några av de faktorer som hotar dem är kemiska bekämpningsmedel, matbrist, ett förändrat landskap och klimatförändringar. Det kan få allvarliga konsekvenser för den biologiska mångfalden och för oss människor. Att gynna pollinatörer är viktigt för oss alla. De pollinerande bina och andra insekter är en förutsättning för fungerande ekosystem, och ekosystemtjänsterna de bidrar med är en förutsättning för bland annat vår fortsatta matproduktion.

Nyligen släppte Naturskyddsföreningen sin rapport om det arbete landets kommuner gör för att gynna vilda bin och andra pollinatörer. Det visar sig att Lunds kommun har mycket kvar att göra för att hamna på listan över Sveriges mest bivänliga kommuner. Det behövs omfattande insatser för att gynna pollinatörer och bidra till livsmiljöer för hotade arter. Naturskyddsföreningen nämner i sin rapport att kommunerna bland annat kan använda sin mark för att bevara och återskapa viktiga livsmiljöer, och även odla utan kemiska bekämpningsmedel, att stödja ekologiskt jordbruk och ändra skötseln på bortglömda gräsytor till blommande mark (något som Miljöpartiet tidigare föreslagit i en motion.)

Ett första steg är att inventera värdefulla livsmiljöer och bristområden för att få ett underlag till vilka insatser som behövs mest akut, och var. För att systematisera arbetet krävs att Lunds kommun tar fram och antar en handlingsplan och mål för att långsiktigt gynna pollinatörer, samt etablerar samverkan med andra aktörer för att åstadkomma förändring. Genom praktiska insatser och fysisk planering kan Lunds kommun skapa förutsättningar för fungerande ekosystem och biologisk mångfald. Naturskyddsföreningen uppmanar kommunerna  att genomföra ett antal åtgärder som skapar förutsättningar för ett heltäckande och långsiktigt arbete för att gynna pollinatörer.

 • Ta fram en kommunal aktionsplan för att gynna pollinatörer.
 • Ta reda på utgångsläget idag, inventera miljöer lämpliga för pollinatörer.
 • Gör om kommunala gräsytor till ängar och blommande mark.
 • Sköt kommunala planteringar med hänsyn till pollinatörer.
 • Ta bort kemiska bekämpningsmedel som kan skada bin och andra pollinatörer.
 • Ta hänsyn till pollinatörer vid planering och anläggning av nya områden.
 • Skapa blommande vägkanter genom att sköta dem med hänsyn till pollinatörer.
 • Ta bort invasiva arter som tränger ut blommor viktiga för pollinatörer.
 • Erbjud större andel ekologisk mat i kommunal verksamhet eftersom ekologisk produktion ger mer blommande marker.
 • Gynna ekologiska lantbrukare i kommunen.
 • Gynna naturbete som håller blommande marker öppna.
 • Informera och involvera företag, föreningar, vägsamfälligheter och kommuninvånare.
 • Involvera skolor och förskolor i arbetet.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi att Lunds kommun inventerar nuläget och tar fram en kommunal handlingsplan för att initiera ett långsiktigt arbete för att gynna pollinatörer.

Detta är en skrivelse till tekniska nämnden i Lund, inlämnad 5 juni 2020

Karin Svensson Smith, Ledamot MP

Shahad Lund, Ersättare MP

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: