Kvarteret Galten

Miljöpartiets ställningstagande gällande samrådsförslag till detaljplan för kvarteret Galten. Vid sammanträde den 4 november 2020 hade kommunstyrelsen att besluta om yttrande över detaljplaneförslaget för kvarteret Galten. Miljöpartiets kommunstyrelsegrupp presenterade vid sammanträdet ett förslag till yttrande, som utarbetats av partiets fullmäktigegrupp. Förslaget vann inte majoritetens gehör utan röstades ner. Nedan återges Miljöpartiets förslag i sin helhet, dock med några smärre redaktionella ändringar. Vid kommunstyrelsemötet ställde sig partiet bakom ett antal yrkanden från andra partier. Dessa förtecknas under mellanrubriken ”MP-bifall till andra partiers yrkanden” i slutet av dokumentet.

Miljöpartiet ställer sig positiv till att en bebyggelse i kv Galten kommer till stånd. Att kvarteret bebyggs innebär att stadskärnan blir en sammanhållen helhet och att bostäder i kvarteret bidrar till en livligare stadskärna och ökar underlaget för befintlig centrumhandel. Lokaler för ”centrumändamål” bidrar till att öka stadskärnans attraktionskraft genom ett varierat utbud av kultur, nöjen, restauranger, caféer och handel.

Samrådsförslaget till detaljplan har emellertid flera svagheter.

Höghuset
Det föreslagna höghuset inne i kvarteret bryter på ett ofördelaktigt sätt av mot den befintliga bebyggelsen, varför antalet våningar kraftigt måste minska.

Ny galleria
Behovet av och bärkraften hos en galleria eller andra typer av större handelsytor i centrum är inte utrett. Redan år 2015 drog en av kommunen beställd handelsutredning slutsatsen att ” Kv. Galten har inte naturlig flöde/placering/yta för ett köpcentrum eller galleria”. Under de fem år som förflutit sedan utredningen genomfördes har e-handeln ytterligare expanderat och förstärkts ytterligare av den nu pågående pandemin. Konsekvenserna för befintlig centrumhandel av en galleria i kvarteret finns överhuvudtaget inte utredd.

Skolgården
Vårfruskolans skolgård är redan idag mindre än kommunens och Boverkets riktlinjer. En tillkommande ”takskolgård” kan endast ses som ett komplement till en skolgård i markplan.

Parkeringsmöjligheterna
Miljöpartiet anser det vara synnerligen angeläget att bilparkeringen på Mårtenstorget försvinner så att torgytan frigörs och kan bli en mötesplats för lundabor och besökare även utanför torghandelstid. Till viss del kan parkeringen på Mårtenstorget behöva ersättas genom parkeringsmöjligheter i kv Galten, men parkeringsmöjligheter finns redan i dag i de närliggande parkeringshusen Färgaren och Dammgården. För att minska efterfrågan på parkeringar på grund av tillkommande bostadsbebyggelse bör konceptet ”bilfritt boende” tillämpas för större delen av bostadsbebyggelsen. För centrumverksamheterna i kvarteret kan p-normen sänkas med hänvisning till närliggande p-hus. Ett parkeringsgarage i ett plan torde därmed kunna svara mot kraven på p-ytor.
 

Sammanfattningsvis anser Miljöpartiet att detaljplaneförslaget bör bearbetas enligt följande riktlinjer:

1. Husen bör inte vara högre än max sex våningar för att bättre anknyta till övrig bebyggelse och värna riksintresset för Lunds historiska stadskärna
2. En ny handels- och ”centrumaktivitets”utredning, som klargör förutsättningarna för en galleria och dess konsekvenser för befintlig och framtida handel bör ligga till grund för dimensioneringen av handelsytor i kvarteret. Utredningen bör breddas till att studera hur kvarterets och östra stadskärnans attraktionskraft kan optimeras genom ett varierat utbud av kultur, nöjen, kaféer, restauranger etc.
3. Boverkets riktlinje på minst 30 kvm friyta per elev bör tillämpas för Vårfruelevernas skolgård. Skolgårdens utformning ska göras enligt det koncept som utvecklats inom ramen för det mångåriga arbetet med Gröna skolgårdar i Lunds kommun
4. En eventuell takskolgård kan endast ses som ett komplement och inte en ersättning för skolgård i markplan.
5. För att göra Mårtenstorget fritt från bilparkering kan ett begränsat antal ersättningsplatser i kv Galten byggas. För merparten av tillkommande bostadsbebyggelse bör konceptet ”bilfritt boende” tillämpas för att möjliggöra ett bantat p-garage i endast ett plan.
6. Kvarteret Galten ska utformas med bl a blågröna klimatanpassningsåtgärder så att inget dagvatten lämnar tomten.

MP-bifall till yrkanden från andra partier
att husen i kvarteret Galten inte ska vara högre än sex våningar

att skolgården ovanpå busshållplatsens tak utgår

att tillse att förutsättningarna för säker dagvattenhantering undersöks och riskerna för översvämning i angränsande kvarter redovisas.

Det är olyckligt att låsa fast sig i ett underjordiskt garage med ett mycket stort antal parkeringsplatser eftersom det försvårar möjligheterna för kommunen att minska biltrafiken i stadskärnan. Ökad biltrafik minskar attraktiviteten i innerstaden. Vidare riskerar trafiksituationen på Bankgatan bli ohållbar, till nackdel särskilt för gående och cyklister.

Kommunstyrelsen anser att det ur ett näringslivsperspektiv vore positivt att detaljplanen medger handel som främst kompletterar och förstärker övrig handel i stadskärnan. Därutöver vill kommunstyrelsen framhålla vikten av att den fysiska planeringen bidrar till att minska den otrygghet som idag förekommer i eller i anslutning till området.

Miljöpartiet Lund, i november 2020

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: