Tilläggsbudget med satsning på välfärden

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har föreslagit stora satsningar på kommuner och regioner i budgetpropositionen. För den kommunala verksamheten är detta tillskott angeläget. Lunds kommun behöver satsa resurser, både för att hantera Coronapandemin, stärka kvaliteten i välfärden och ta samhället ur den ekonomiska krisen.

Miljöpartiet menar att de tillkommande statsbidragen ska gå ut till välfärden. Under denna mandatperiod har många av kommunens verksamheter haft en tuff ekonomisk situation. Denna situation har ytterligare förvärrats av Coronapandemin. Det är dags att göra en rejäl välfärdssatsning!
Andra verksamheter runt om i vår kommun har också drabbats hårt av pandemin. Idrottsföreningar, näringsidkare och den ideella sektorn är några av de aktörer som står inför stora utmaningar. I våras genomförde Lunds kommun ett stödpaket som antogs med bred, blocköverskridande majoritet. Vi menar att kommunen borde fortsätta på den vägen. Kommunen bör så långt det är möjligt stötta de verksamheter och aktörer som behöver stöd för att överleva den kommande tiden. Nu är inte tiden för Lunds kommun att spara och lägga pengar på hög.
Vårt huvudfokus i förslaget till tilläggsbudget är att ge en ökad budgetram till socialnämnden om 35 Mkr. I första hand behövs pengarna till försörjningsstöd för att möta det stora behov som finns i Lunds kommun. Vi avsätter även medel till ett partnerskap, en IOP, med Vänskapens hus för att ge dem utrymme att driva och utveckla den omfångsrika sociala verksamhet som hålls i huset.
Inom såväl grundskole- som gymnasieutbildning lägger vi medel till extra anpassningar och särskilt stöd för att ge alla elever rätt förutsättningar att nå kunskapskraven.
Grundskolans fritidshem fyller en viktig funktion och ska ges möjlighet att ge alla barn likvärdiga förutsättningar. Genom satsningen kan elevernas utveckling och lärande stimuleras ytterligare, och de ges bästa förutsättningar för en meningsfull fritid.
Miljöpartiet vill att en del av statsbidragen läggs till ett närvaroteam med fokus på elever på högstadiet. Ett närvaroteam är en stödfunktion för alla skolor, och arbetar förvaltningsövergripande med elever som har hög frånvaro.
Elever i gymnasieskolan har drabbats negativt av distansundervisningen. Därför är det angeläget för Lunds kommun att nu göra en särskild satsning för att åtgärda de brister som uppkom i och med distansundervisningen under vårterminen 2020.
Flera föreningar i Lund har drabbats hårt av pandemin, med intäktsbortfall eller ökade kostnader p.g.a. coronaviruset och de restriktioner och rekommendationer myndigheterna utfärdat och/eller de beslut regeringen fattat förbud om. Därför lägger vi 2 Mkr på stärkt föreningsstöd med fokus på föreningar med barn- och ungdomsverksamhet.
Kommunstyrelsen ges extra medel att fördela till Coronaåtgärder utifrån de behov som kan uppstå. Räddningstjänsten Syd ges kompensation för extra kostnader och minskade intäkter i samband med pandemin. En räddningstjänst med resurser att full ut arbeta för att förebygga olyckor och med full kapacitet genomföra insatser när olyckor har inträffat är en helt avgörande trygghetsfaktor i samhället. 

Miljöpartiet föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta:
att fastställa tilläggsbudget för Lunds kommun 2021-2023 enligt tabellen nedan,

För Miljöpartiet Lund, november 2020

Karin Svensson Smith     Axel Hallberg

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: