Vänskapens hus riskerar försvinna

Vi är många som gläds åt att Svanen får vara kvar som Apotek. Lundastyrets insatser för att påverka Apoteksbolaget uppskattas. Men det är också viktigt att Lunds kommun själv tar ansvar för gamla hus med verksamheter som finns i egen ägo.

Vänskapens hus riskerar att försvinna. En Lundainstitution som bedrivit social verksamhet i frivillig form kan tvingas upphöra. Kommunen, i form av Servicenämnden/förvaltningen, har sagt upp nyttjanderättsavtalet för den kulturminnesvärda fastigheten på Bredgatan - förmodligen för att sälja den. Vi menar - att avtalet med Vänskapens hus beslöts i kommunfullmäktige 1991 och - att kommunfullmäktige nu måste få pröva uppsägningen.

Avtalet skrevs på 25 år eftersom det är maxtiden enligt jordabalken för nyttjanderättsavtal inom detaljplanelagt område. Fullmäktigebeslutet har således ingen begränsning i tid, vilket också framgår av avsnittet i avtalet om avskrivningar av investeringar. Fastigheten uppläts i befintligt skick och stiftelsen Vänskapens hus skulle svara för fastighetsunderhållet på sätt som kunde godkännas av kommunen. När det gäller underhållet konstaterades redan då "att huset av vissa bedömare ansetts vara i dåligt skick" medan de bevaringsinriktade bedömarna ansåg att det är i "relativt gott skick, underhållet däremot eftersatt i många år", vilket kräver försiktig, skonsam renovering med hänsyn till husets karaktär, lämpligen utfört av de som brukar huset. "Med ett modernt schablontänkande vid restaureringsprojekt kan möjligheten att återställa huset i ursprungligt skick omöjliggöras" skriver en av experterna. Nu hävdar serviceförvaltningen med stöd av sina konsulter att underhållet inte är skött som avsett, medan kulturminnesexperter och stiftelsen menar att underhållet ur bevarandesynpunkt fungerar bra, ja, bättre än om man med moderna metoder skulle renovera huset.

Så får en strid om husets yttre skymma den omfångsrika sociala verksamhet som huset rymmer. Olika grupper med socialt engagemang använder huset. I dag verkar förutom Föreningen Vänskapens hus ett antal
självhjälpsgrupper med 12-stegsprogram, språkcaféer i lokalen mm. Det ideella arbetet för och av forna missbrukare är en omistlig del av en rehabilitering som förebygger återfall. Kommunen har inte resurser och
förmåga att ersätta det som AA och Anonyma narkomaner uträttar. Närheten till socialhögskolans lokaler har varit en fördel för verksamheten. Viss rådgivning riktad till ungdomar och studenter bedrivs dessutom sedan gammalt i lokalen.

Samtidigt som denna verksamhet hotas lägger kommunen stora summor på Föreningarnas hus för yngre generationer - ett försök som rapporteras till kommunfullmäktige. Skulle då inte Vänskapens hus som
bevisligen är ett Föreningarnas hus öppen för de som arbetar med sociala frågor behandlas likadant. Vi anser att frågan om Vänskapens hus lyfts till kommunfullmäktige som är ansvarigt för avtalet med
stiftelsen.

Tove Klette (L) Lennart Prytz (S) Karin Svensson Smith (MP)

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: