Klimat och transporter

Att klimatet håller på att förändras är ett faktum, men än finns det möjlighet att påverka hur mycket temperaturen kommer att stiga.

Klimatavtalet i Paris tar sikte på att den globala temperaturökningen ska hållas långt under två grader och att världens länder ska jobba för att den ska stanna vid 1,5 grader. För att den ambitionen ska hålla kommer det att krävas att insatser som minskar utsläppen på alla nivåer i samhället. Såväl nationellt som lokalt och individuellt behöver vi minska vår klimatpåverkan. En omställning för minskad klimatpåverkan innebär också möjligheter. Lund är en kommun som har särskilt goda förutsättningar att gå före. Kommunen är på väg att nå sitt första etappklimatmål om att halvera koldioxidutsläppen till 2020 (jämfört med 1990).

Nu måste vi ta sikte på målet om minskade utsläpp med 70 procent till 2030 och att ha nollutsläpp senast 2050. Vassa åtgärder måste därför sättas in lokalt för att minska klimatpåverkan globalt. Kommunen måste även ställa om för att klara de klimatförändringar som redan börjat ske. Vi måste exempelvis skydda oss mot skyfall och värmeböljor. Klimatmålen måste beaktas i alla beslut.

Klimatsmart transportsystem - planera utifrån mål om minskat oljeberoende

Det svenska transportsystemet drivs till 82 procent med fossila drivmedel. (Energimyndigheten, Energiindikatorer 2017, ER 2017:09). Ingen annan sektor har så stort oljeberoende. För att klimatanpassa transportsystemet behövs en övergång till förnybara drivmedel. Det behövs också en minskning av energianvändningen och effektivare transporter. En hållbar stadsutveckling förutsätter därför att biltrafiken minskar.

Men det handlar inte bara om att begränsa biltrafiken. Vi vill minska behovet av bilresor. Detta gör vi genom att erbjuda snabb och komfortabel kollektivtrafik samt säker och bekväm cykling.

Trafikplaneringen måste skifta fokus från att vara prognosstyrd till att vara målstyrd och därmed utgå från de trafikslag som minskar oljeberoende, trängsel samt förbättrar hälsa. Såväl investerings- som underhållsanslag ska stödja klimat- och hälsosmarta transporter för invånarna. Miljöpartiet i Lund vill minska biltrafiken i centrum genom att stänga av Klostergatan och Bangatan för personbilstrafik.

Cykling – snabbt, hälsosamt och effektivt

Att åstadkomma framkomliga och säkra cykelstråk där det idag färdas bilar är kanske det mest effektiva en kommun kan göra för att minska användningen av fossilbränsle. Att cykla är ett flexibelt transportsätt för den som inte vill passa tidtabeller. Dessutom bidrar cykeln till motion och förbättrad hälsa.

Vi vill att cykeln ges prioritet i planeringen. Cykelvägnätet i Lund måste erbjuda sammanhängande, gena och säkra vägar både för den som vill cykla snabbt och den som vill cykla långsamt.

Cykel ska ses som ett eget transportslag och inte buntas ihop med gående. Cykel- och gångtrafik bör i så stor utsträckning som möjligt separeras. Cykelvägarna ska ha underlag och underhållas så att det går bra att cykla året om.

Det är viktigt att underlätta framkomligheten för cyklister med signalprioritering, fler cykelöverfarter och läplanteringar. Infrastrukturen för cykel behöver anpassas bättre till de allt vanligare transportcyklarna och elcyklarna. Det gör vi genom bredare och jämnare cykelbanor utan hinder för framkomligheten. Vi är angelägna om att den planerade snabbcykelvägen mellan Lund och Malmö byggs.

Fram för kollektivtrafik

Miljöpartiet har varit pådrivande för att Lund ska få det kapacitetsstarka och miljövänliga kollektivtrafikslaget spårvagn. Snart är första etappen färdig och vi vill därför att Lunds kommun prioriterar planeringen för ytterligare etapper av spårväg.

Men spårväg är bara en del av kommunens kollektivtrafik. I kommunens dialog med Region Skåne och Skånetrafiken, som har ansvaret för kollektivtrafiken, vill vi verka för att kollektivtrafiken i hela Lunds kommun, såväl i tätorten som i de östra kommundelarna, förbättras. Vi vill att kollektivtrafiken ska vara pålitlig och punktlig samt ha täta avgångar så att resenärerna inte behöver passa en tidtabell.

I stadsmiljön är det bäst om bussarna går på el, vilket minskar buller och utsläpp. På landsbygden är däremot biogas, som bland annat produceras av vårt matavfall, fortsatt det bästa alternativet.

Vi vill inte se fler körfält på E22:an mellan Lund och Malmö, istället vill vi ha ett så kallat flytande busskörfält med skyltade signaler som frigör körbanan framför bussen. Är bussen snabbare än bilen kommer vägtrafikens klimatpåverkan att minska. För att minska klimatpåverkan och motverka olycksrisken bör kommunen verka för att Trafikverket sänker maxhastigheten på E22:an till 90 km/tim för alla fordon.

Rättvis och jämställd användning av gatuutrymmet

Bilar ges det mesta av gatuutrymmet. Den yta som är anvisad till gångtrafikanter, kollektivtrafikresenärer och cyklister står inte i proportion till hur många de är. Majoriteten av kollektiv- och gångtrafikanterna är kvinnor. Män står för en större andel av flyg- och biltrafiken. Det finns därför goda anledningar, även ur ett jämställdhetsperspektiv, att prioritera de mer hållbara transportslagen.

Ett ojämställt transportsystem understöds när bilinfrastruktur prioriteras framför infrastruktur för gång-, cykel och kollektivtrafik. Istället borde investeringar och yta avsättas till andra transportslag än bilen och flyget. Om alla i större utsträckning reste som barn, unga och kvinnor skulle stora ytor kunna frigöras. Då skulle det bli möjlighet till både mer grönska och nytt bostadsbyggande utan att dessa två önskemål skulle behöva komma i konflikt med varandra.

Frihet kan stavas bilfritt

Under lång tid har bilen varit en frihetssymbol, men det håller på att ändras. Idag menar allt fler att det istället är frihet att inte behöva äga och köra bil i så stor utsträckning. I en stad är bilen snarast ett problem: den tar plats, den bullrar och släpper ut avgaser. Den konsumerar också stora mängder energi i produktionsskedet. En stor andel bilresor är kortare än fem kilometer, en sträcka som de flesta med lätthet cyklar.

Vi i Miljöpartiet vill att städer i större utsträckning görs bilfria. Med smart stadsplanering kan helt bilfria områden inrättas. Då finns det mer utrymme både för ökat stadsliv och gång-, cykel och kollektivtrafik. Just ökat utrymme för gående är särskilt viktigt för en levande stad. Vi är självklart medvetna om att för den som bor på landet är bilen ofta en nödvändighet. Det innebär inte att städer ska byggas utifrån en norm som säger att alla familjer ska äga en eller flera bilar. Även den som bor på landet kan njuta av en bilfri innerstad och uppskatta barnvänliga, trygga och bilfria bostadsområden.

Texten är tagen från vårt lokala partiprogram.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: