Kultur och fritid

För Miljöpartiet handlar kultur och fritid om att forma vårt framtida Lund. När vi människor umgås känner vi gemenskap. Vi skapar även andra sätt att uttrycka vår identitet än genom ohållbar konsumtion.

Vi vill satsa på öppen kulturverksamhet

I Lund finns ett stort utbud av fritids- och kulturaktiviteter att ta del av och utöva. Alla som lever och verkar i Lund ska ges tillgång till ett konst- och kulturliv med kvalitet och mångfald, och uppmuntras till eget skapande. Det är viktigt att alla har möjlighet att utöva kulturella aktiviteter: sjunga, spela, dansa, utöva teater och skapa med händerna.

Kommunens roll är att stödja olika kulturformer och att ge dessa lika villkor. Vårt Lund välkomnar såväl etablerade aktörer som mindre traditionella kultur- och motionsformer. Det ska vara enkelt att utöva spontanidrott och attraktivt med breddidrott. Alla barn och unga har rätt till en meningsfull och aktiv fritid. Miljöpartiets vision är att kommunens kultur-, fritids- och idrottsverksamheter ska komma fler barn och unga till del.

En levande och attraktiv kommun

Den som vill åka på utflykt kan ta Naturbussen till Skryllegården. Den som vill lära sig skejta kan gå till Söderlyckan vid Mejeriet. Den som vill uppleva kultur kan besöka ett av stadens museer eller Lunds Konsthall. En annan dag går det bra att aktivera sig i ett lokalt aktivitetshus som Byahuset i Södra Sandby eller engagera sig i någon av teater- och kulturföreningarna på Stenkrossen.

Kulturen är en styrka för Lund och kulturperspektivet måste få en större roll i den långsiktiga stadsplaneringen. När vi bygger Lund vill vi skapa utrymmen för kulturutövning, exempelvis gatumusik och graffiti. Miljöpartiet vill att Lunds kommun också ska verka för ett närmare samarbete med andra skånska kommuner och stödja gränsöverskridande samarbetsprojekt på områden som rör idrott, natur och kultur.

Kulturhus – naturliga mötesplatser

Miljöpartiet vill skapa samlingsplatser för lokal kultur spridda över hela kommunen, i byar och stadsdelar. På så sätt skapar vi inte bara en arena för kultur, vi skapar också platser där människor kan mötas. Miljöpartiet vill utveckla Stadshallen mitt i Lund till ett kulturhus för alla Lundabor, men också stärka bibliotekens roll som lokala kulturhus. Vi tror att kulturhus i hela kommunen spelar en viktig roll för att bygga broar mellan unga och gamla, studenter och yrkesverksamma, traditionell kultur och spontankultur.

Folkhälsa genom motion och idrott

Motion ska vara enkel och rolig. Det finns ett starkt samband mellan fysisk aktivitet, folkhälsa och välmående. När kommunen planerar nya områden ska det alltid finnas möjligheter till fysisk aktivitet, exempelvis genom motionsslingor, utomhusgym och gräsområden. Under föregående mandatperiod verkade Miljöpartiet för att bygga skejtparken vid Mejeriet. Nu vill vi se till att utvecklingen fortsätter med fler aktivitetsområden runtom i kommunen.

För att stimulera breddidrott ska plan- och hallhyror hållas låga. Även personer som inte är medlemmar i en traditionell förening ska kunna söka stöd för att genomföra motions- och idrottsaktiviteter i grupp. Kommunens stöd ska fördelas utifrån ett jämställdhetsperspektiv. I Lund ska ditt kön inte avgöra din möjlighet att idrotta.

Gummigranulatet i konstgräsplanerna i kommunen ska succesivt bytas ut till ett alternativ som är bättre för miljön. Tills dess måste allt läckage från planerna aktivt motverkas.

En kulturskola för alla

Många artister har fått sin start på Lunds Kulturskola. Skolan tillhör hela kommunen och måste vara öppen för alla, oavsett bakgrund och oavsett om barnet vill ha en hobby eller specialisera sig. Miljöpartiet vill att fler barn och unga ska få ta del av Kulturskolans verksamhet. Därför vill vi utöka antalet utbildningsplatser på Kulturskolan.

Miljöpartiet vill också att kommunens kulturverksamhet ska komma fler till del, även utanför Kulturskolans lokaler. Vi vill att kommunen ska samarbeta tätare med den idéburna sektorn för att föra Kulturskolans verksamhet närmare barn och unga runt om i kommunen. Miljöpartiet vill även att fler ska få ta del av Kulturskolans verksamhet genom närmare samverkan mellan Kulturskolan och Lunds grundskolor.

Bibliotek

Lunds bibliotek är viktiga för många Lundabor. Det är platser dit du kan gå för att inhämta information, låna böcker eller studera i lugn och ro. Miljöpartiet vill arbeta för att Lunds bibliotek ska ha tillgängliga öppettider. Biblioteken ska vara tillgängliga för alla i Lund. Vi ser ett stort värde av lokala bibliotek i både stadsdelar och byar. Miljöpartiet är positivt till meröppna bibliotek, det vill säga bibliotek som kan ta emot besökare även när det inte finns personal på plats. Meröppna bibliotek gör att alla kan besöka ett bibliotek när det passar dem. Miljöpartiet är även positivt till andra lösningar som ger fler tillgång till biblioteksverksamhet, exempelvis ett utökat utbud av bokbussar.

Texten är tagen från vårt lokala partiprogram.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: