Lika rätt, demokrati och jämställdhet

Samhället bygger vi bäst gemensamt. Vi är övertygade om att alla blir vinnare när fler har insyn och får vara med och påverka besluten som fattas i Lunds kommun. Tillsammans kan vi bygga ett Lund som är till för alla, oavsett kön, sexuell läggning eller bakgrund. Lund ska vara en kommun där alla kan trivas och utvecklas.

Inflytande och transparens

En levande demokrati bygger på engagemang och inflytande. Vi arbetar för att utveckla möjligheterna till inflytande på olika sätt. Kommunens organisation ska vara öppen och transparent. Det är positivt att det nu går att skicka in förslag med hjälp av en e-tjänst på kommunens hemsida.

Miljöpartiet vill att det ska bli ännu enklare än idag att följa och engagera sig i den kommunala politiken och kommunens verksamhet. För föreningar kan det upplevas som svårt att söka stöd från kommunen. Miljöpartiet vill att all information om hur stöd söks av såväl föreningar som enskilda finns på lätt svenska och på engelska. Vi tror att kommunens hemsida är en stor möjlighet till inflytande och kommunikation som borde utnyttjas bättre än den gör idag.

Delaktighet och dialog

Miljöpartiet vill se att medborgarkontoren i de östra kommundelarna fortsätter att utvecklas, för att kunna ge utökad service i samverkan med exempelvis lokal biblioteksverksamhet. Medborgarkontoren i de östra kommundelarna kan bli levande mötesplatser som fyller en viktig funktion för medborgarinflytande.

Det är viktigt att de som får stöd från kommunen ska kunna påverka hur detta stöd ges. Därför är brukarinflytandet centralt. Vi vill att det genomförs brukarrevisioner inom äldreomsorgen, socialpsykiatrin och missbruksvården.
För Miljöpartiet är det givet att eleverna i grundskolan och gymnasieskolan ska ha stort inflytande över sin arbetsmiljö och undervisning. Alla unga ska känna delaktighet i skolan och elevråden ska ha en självklar plats.

Vi vill slå vakt om och utveckla IT-servicen på medborgarkontoren.

Jämställdhet och normkritik

Miljöpartiet vill att all verksamhet i Lunds kommun ska präglas av ett jämställdhetsperspektiv. Vi verkar för att män och kvinnor ska ha samma villkor i arbetslivet.

Kommunens verksamhet påverkar alla människors vardag och därför bör kommunens personal ha hög kompetens även i hbtq-frågor. Under förra mandatperioden hbtq-certifierades bland annat Högevallsbadet. För att alla invånare ska känna sig trygga oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck vill Miljöpartiet att alla kommunala verksamheter hbtq-certifieras eller hbtq-diplomeras. Ett normkritiskt tänkande ska genomsyra alla beslut som fattas i Lunds kommun. Normkritik handlar om att synliggöra och förändra strukturer som begränsar människors liv.

Ett Lund för barnen

För Miljöpartiet är det en självklarhet att Barnkonventionen inte bara ska följas, utan också ligga till grund för kommunens arbete. Miljöpartiet vill kraftfullt verka för att barns rättigheter ska genomsyra alla kommunens verksamheter.

Barns inflytande ska säkerställas och barns perspektiv ska alltid beaktas i alla beslut. Barn måste få komma till tals och få möjlighet att uttrycka sina åsikter samt få dessa beaktade i de frågor som barn anser att de berörs av. Miljöpartiet var med och drev igenom införanden av barnkonsekvensanalyser. Vi vill utveckla detta arbete och säkerställa att barnkonsekvensanalyser väger tungt vid beslutsfattande.

Miljöpartiet vill att kommunen uppdrar åt en kommunal barnombudsman att bevaka barns behov, intressen och rättigheter. Barnombudsmannen ska också presentera ett årligt barnbokslut för Lunds kommun samt säkerställa att kommunens alla beslutsfattare har tillräckliga kunskaper för att verka utifrån Lunds kommuns strategi för barns rättigheter. Vi vill också att varje nämnd ska ha en handlingsplan för hur barnstrategins åtgärder ska genomföras inom nämndens verksamhetsområde.

Lund ska vara en kommun för barn och barnfamiljer. Hälsa och trygghet för både barn och föräldrar är en central del av att skapa en god miljö för barnfamiljer. Därför vill Miljöpartiet under nästa mandatperiod inrätta minst en familjecentral i kommunen, med uppdrag att erbjuda stöd och vård för barnfamiljer och blivande föräldrar.

Texten är tagen från vårt lokala partiprogram.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: