Motioner och förslag

Motioner

MILJÖ,  KLIMAT & SAMHÄLLSPLANERING

Bara laglig trafik ska vara välkommen i Lund

Biogas i Veberöd och S Sandby

Busskörfält och förbättrad framkomlighet för busstrafik

Fasa ut parkeringssubventionerna, marknadsanpassa p-avgifter

Fler bussar till och från Skrylle

Från parkering till mobilitet – om ändrat ägardirektiv för Lunds parkeringsbolag LKP

Färre lastbilar i Lund med samordnad varudistribution

Ge Kraftringen i uppdrag att lagra och avskilja klodioxid

Gör Höjeådalen till kommunalt naturreservat

Gör Lunds kommun till en pilotkommun för klimatneutralitet

Handlingsplan med anledning av klimatnödläge

Inför cykelgator i Lund

Inför Sommargågator och Sommartorg i Lund

Kräv polistillstånd för uthyrning av elsparkcyklar

Låt Vombsjösänkan bli Lunds motsvarighet till biosfärområdet Kristianstads Vattenrike

Läplantering och belysning längs med cykelvägen Lund-Dalby

Minskad försäljning av bensin och diesel

Närodlade och ekologiska livsmedel

Omvandla klippta gräsmattor till stadsängar

Parkeringsregler som uppmuntrar till cykling

Pendlarparkering i Nordöstra Lund

Spårvägsresa som del av Lundabesöket

Skapa bilfria zoner vid skolor

Snabba på snabbcykelvägen Malmö-Lund

Uppdatera resepolicyn för Lunds kommun

Utvidga området där gatuparkering är avgiftsbelagd

Utvidga Skrylleområdet och låt Rögleskogen bli en del av Skryllereservatet

Vad ska vi ha kollektivtrafiken till?

Öka takten i klimatarbetet

 

SOCIALA FRÅGOR

Aktiv mobilitet – huvudfokus i Lunds folkhälsoarbete

En jämställd kommun

IT-guide och ömsesidig integration

Rädda vänskapens hus

Utred förutsättningarna för en demensby eller trygghetspark i Lund
 

Interpellationer

Interpellation om elsparkcyklar

Interpellation angående försening av projektet "Översta steget"

Interpellation angående uppföljning av regler för skyltar och varuexponering på gångbanor

Interpellation om avfart Ideon i relation till klimatet

Interpellation om följden av besparingar i barn- och skolnämnden

Interpellation om tillgänglighet

Interpellation: Varför hindra cykelstråk?

Interpellation: Skrylle och barnens bästa

Interpellation: Handlingsplaner för avfallsplanens genomförande

Interpellation om politisk styrning av digitalisering, IOT och AI-teknik
 

Skrivelser

Åtgärder för en levande stadskärna

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: