Motioner och förslag

Motioner

MILJÖ,  KLIMAT & SAMHÄLLSPLANERING

Bara laglig trafik ska vara välkommen i Lund

Biogas i Veberöd och S Sandby

Busskörfält och förbättrad framkomlighet för busstrafik

Fasa ut parkeringssubventionerna, marknadsanpassa p-avgifter

Fler bussar till och från Skrylle

Färre lastbilar i Lund med samordnad varudistribution

Ge Kraftringen i uppdrag att lagra och avskilja klodioxid

Gör Höjeådalen till kommunalt naturreservat

Gör Lunds kommun till en pilotkommun för klimatneutralitet

Handlingsplan med anledning av klimatnödläge

Låt Vombsjösänkan bli Lunds motsvarighet till biosfärområdet Kristianstads Vattenrike

Läplantering och belysning längs med cykelvägen Lund-Dalby

Minskad försäljning av bensin och diesel

Närodlade och ekologiska livsmedel

Omvandla klippta gräsmattor till stadsängar

Parkeringsregler som uppmuntrar till cykling

Pendlarparkering i Nordöstra Lund

Spårvägsresa som del av Lundabesöket

Skapa bilfria zoner vid skolor

Snabba på snabbcykelvägen Malmö-Lund

Uppdatera resepolicyn för Lunds kommun

Utvidga området där gatuparkering är avgiftsbelagd

Utvidga Skrylleområdet och låt Rögleskogen bli en del av Skryllereservatet

Vad ska vi ha kollektivtrafiken till?

Öka takten i klimatarbetet

 

SOCIALA FRÅGOR

Aktiv mobilitet – huvudfokus i Lunds folkhälsoarbete

IT-guide och ömsesidig integration

Rädda vänskapens hus

Utred förutsättningarna för en demensby eller trygghetspark i Lund
 

Interpellationer

Interpellation om elsparkcyklar

Interpellation angående försening av projektet "Översta steget"

Interpellation angående uppföljning av regler för skyltar och varuexponering på gångbanor

Interpellation om avfart Ideon i relation till klimatet

Interpellation om följden av besparingar i barn- och skolnämnden

Interpellation om tillgänglighet

Interpellation: Varför hindra cykelstråk?

Interpellation: Skrylle och barnens bästa

Interpellation: Handlingsplaner för avfallsplanens genomförande

Interpellation om politisk styrning av digitalisering, IOT och AI-teknik
 

Skrivelser

Åtgärder för en levande stadskärna

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: