Höjeådalen blir naturreservat

Höjeådalen blir naturreservat

Miljöpartiet har under mandatperioden 2018-2022 ingått en budgetöverenskommelse med den styrande kvintetten i Lund där vi bland annat fått igenom att Höjeådalen blir naturreservat.


Höjeådalen är ett av Lunds tio främsta områden för naturupplevelser. Här finns ett rikt djurliv och en unik natur. Området med dess promenadstråk utmed Höje å bjuder på avkoppling och rekreation. Åstråket är ett av de mest välbesökta i Lunds kommun, tack vare sin storlek och närhet till staden. Här rör sig ca 120 000 besökare årligen. Att skydda naturen är ett viktigt led i arbetet med lokala, regionala och nationella miljömål. På Miljöpartiets initiativ har naturområdet nu gjorts till ett kommunalt naturreservat. Genom bildandet av reservat höjs naturens status och området skyddas för framtiden.

Lund expanderar och Miljöpartiet välkomnar byggandet av bostäder. Men, när Lund nu expanderar söderut, är det viktigt att vi bibehåller det som idag är grönområde och åker längs Höjeådalen. Miljöpartiet vill värna om Höjeådalens gröna värden för nuvarande och kommande generationer och därför har det varit viktigt för oss att området blir ett kommunalt naturreservat.

Området är utpekat som riksintresse på grund av dess goda förutsättningar för berikande upplevelser i natur- och kulturmiljöer, samt goda förutsättningar för vattenknutna friluftsaktiviteter och därmed berikande upplevelser. Höje å är av riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap. 6 § Miljöbalken. Området ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter ska särskilt beaktas.

Höjeådalen är unikt som friluftsområde, med sitt läge och tillgänglighet med cykel- och gångvägar samt bussförbindelser. Här kan man knyta ihop naturen i staden med natur i det kringliggande landskapet. Höjeådalen är en grön oas. Höje å flyter genom en dalgång som till större delen är öppen med betesmarker, dammar och buskmarker. Vid platsen för den nu rivna Källby mölla har en ny damm anlagts inom Höjeåprojektet. Ån rinner förbi Lunds avloppsreningsverk som med sina stora dammar utgör en viktig rastlokal för änder och andra simfåglar. Nedströms Värpinge övergår dalgången i ett flackt odlingslandskap. Området uppfyller flera upplevelsekvaliteter. Här finns stillhet och rofylldhet, frihet och rymd, artrikedom och naturpedagogik, äventyr och utmaning, kultur, samlarglädje och samvaro.

När bebyggelsen kring området ökar, väntas också besökarantalet i Höjeådalen öka. Höjeådalen har potential att bli inte bara ett lokalt, utan också ett regionalt utflyktsmål och erbjuda rekreation och upplevelser för fler. Området kommer att bli tillgängligt för fler i samband med att den planerade pågatågsstationen på Klostergården förverkligas. Lund behöver fler rekreationsområden som är tillgängliga för personer som färdas utan bil. Här finns också stora möjligheter att utveckla områdets rekreationsvärden. Höjeådalen är ett riksintresse för rekreation och friluftsliv och genom att skapa naturreservat bidrar vi till ökad folkhälsa genom att värna om de utemiljöer som inbjuder till aktiv mobilitet och rekreation.

För skolundervisningen är Höjeådalen ett värdefullt område. För många Lunda- och Staffanstorpsbor är Höjeådalen det enda närbelägna större naturområdet som nås till fots eller med cykel. Längs Höje å finns det stigar där man kan gå en promenad med hunden, springa eller gå en avkopplande runda. Trädgårdsskötsel är en av de vanligaste fritidssysselsättningarna. Särskilt för äldre innebär trädgårdsarbetet en nyttig fysisk aktivitet. Odlingslotterna på östra sidan om järnvägen ligger på högklassig jordbruksmark och kan få ökad betydelse för livsmedelsförsörjning. Den gångna sommarens torka har påmint om behovet att säkra tillgång på föda för människor och djur.

I höjeådalen återfinns naturvärden som anses vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på lokal, regional, nationell och till och med global nivå. Här finns 44 naturvårdsarter, med skyddade arter, rödlistade arter och arter med högt eller mycket högt indikatorvärde. Kungsfiskaren är sällsynt i Skåne och en av tio arter som är skyddade enligt Artskyddsförordningen. Bland rödlistade arter återfinns 16 arter i inventeringen av Höjeådalen, bland annat hartsticka, elegant sköldlav och sommarfibbla.

Att skydda naturen för framtida generationer är ett viktigt led i arbetet med såväl lokala som regionala och nationella miljömål och internationella överenskommelser. Gröna oaser kommer att behövas ännu mer i framtiden. Grönområdet och åkrarna längs Höje å bjuder på för staden Lund unika naturupplevelser och möjlighet att följa årstidsväxlingarna med alla sinnen. En bevarad Höjeådal höjer stadens attraktionskraft.

Ett kommunalt naturreservat har bildats i Höjeådalen, för att skydda naturen för framtiden, följa miljömålen, öka stadens attraktivitet och bidra till ökad folkhälsa. Om Höjeådalen inte blivit ett naturreservat, hade istället naturen fått ge plats för asfalt och betong. Naturreservatet bildades för att skydda området mot stora utbyggnadsplaner. Flera partier såg den oexploaterade Höjeådalen som en möjlighet att förtäta staden med massiva utbyggnader av hus. Då hade vi inte haft mycket naturområde kvar. Vi i Miljöpartiet tycker därför att att naturreservatsbildning var väldigt angelägen för att skydda naturen.

Se gärna SVTs inslag från september 2020 från Höjeådalen

Nyheter på Höjeådalen blir naturreservat

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter