Lika rätt demokrati och jämställdhet – fördjupning

Lika rätt demokrati och jämställdhet

Inflytande och transparens

En​ ​levande​ ​demokrati​ ​bygger​ ​på​ ​engagemang​ ​och​ ​inflytande.​ Kommunens​ organisation​ ska​ vara​ öppen​​ och​ transparent. Vårt mål är att Lunds kommun ska vara bäst i landet på demokrati och att involvera medborgare i beslutsfattande. Vi vill​ att​ det​ ska​ bli​ ​ännu​ enklare​ ​än idag​ att​ följa​ och​ engagera sig​ i​ den​ kommunala​ politiken​ ​och ​kommunens verksamhet.​ ​Vi vill också arbeta för att kommunen ska nå ut till grupper som i dagsläget inte kommer till tals i kommunpolitiken. Bland annat vill vi ändra reglerna för att lämna Lundaförslag, så att fler förslag från medborgarna behandlas av politiken.

För​ föreningar​ kan​ det ​​upplevas​ ​som​ ​svårt​ ​att​ ​söka​ ​stöd​ ​från​ ​kommunen.​ ​Miljöpartiet​ ​vill​ ​att​ ​all​ ​information​ ​om hur stöd​ söks​ ​​av​ ​såväl​ ​föreningar​ ​som​ ​enskilda​ ​finns​ ​på​ ​lätt​ ​svenska och​ på​ ​engelska. ​Vi​​ ​tror att ​kommunens​ ​hemsida​ ​är​ ​en​ ​stor​ ​möjlighet​ ​till​ ​inflytande​ ​och​ ​kommunikation​ som​ ​borde utnyttjas​ ​bättre​ än​​ ​den​ ​gör​ ​idag. Vi vill också utveckla de kommunala rådens roll som remissinstanser, för att göra det enklare för föreningar att påverka politiken.

Delaktighet och dialog

Miljöpartiet​ ​vill​ ​se​ ​att​ ​medborgarkontoren​ i​​ de​ ​östra​​ ​kommundelarna​ ​fortsätter​ ​utvecklas,​ för​ att ​kunna​​ ge​​ utökad​​ service​​ i​​ samverkan​​ med​​ exempelvis​​ lokal​​ biblioteksverksamhet.​ Medborgarkontoren​ ​i​ ​de​ ​östra​ ​kommundelarna​ ​kan​ ​bli​ ​levande​ ​mötesplatser​ ​som​ ​fyller​ ​en viktig​ funktion​ för​ ​​medborgarinflytande.

Det​ ​är​ ​viktigt​ ​att​ ​de​ ​som​ ​får​ ​stöd​ ​från​ ​kommunen​ ​ska​ ​kunna​ ​påverka​ ​hur​ ​detta​ ​stöd​ ​ges, därför​ är​ ​brukarinflytandet​ ​centralt​. Vi​​ ​vill ​​att ​​det​ ​genomförs​ ​brukarrevisioner​ inom​ LSS, socialpsykiatrin​ ​och​​ missbruksvården.​

Vi anser att kommunens arbete med inflytande och delaktighet behöver stärkas ytterligare. Miljöpartiet vill att ungdomar så tidigt som möjligt ska kunna vara med och påverka sin egen vardag och livssituation genom skolans elevdemokrati, civilsamhällesorganisationer, kommunens inflytande forum eller genom den öppna ungdomsverksamheten.

Jämställdhet, jämlikhet och normkritik

Miljöpartiet vill att all verksamhet i Lunds kommun ska präglas av ett jämställdhetsperspektiv. Miljöpartiet vill verka för att höja statusen för kvinnodominerade yrken, genom bättre arbets- och lönevillkor.

För att alla människor ska kunna förverkliga sina drömmar måste alla ha samma möjligheter. Varje individ ska kunna skaffa sig det liv, den utbildning, och arbete hen önskar, utan att samhällsstrukturer hindrar.

För att alla invånare ska känna sig trygga oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck vill Miljöpartiet att alla kommunala verksamheter hbtq-diplomeras. Ett normkritiskt tänkande ska genomsyra alla beslut som fattas i Lunds kommun. Normkritik handlar om att synliggöra och förändra strukturer som begränsar människors liv.

Hedersrelaterat våld

För att minska hedersrelaterat våld måste kompetensen inom området öka. Lunds kommun har anställt en samordnare mot hedersrelaterat våld och förtryck, och vi vill prioritera att anställda i Lunds kommun utbildas i dessa frågor.

Ett Lund för barnen

Barns rättigheter ska genomsyra alla kommunens verksamheter. Deras inflytande ska säkerställas och barns perspektiv ska alltid beaktas i alla beslut. Barn måste komma till tals eftersom deras åsikter är viktiga. Barn är aktiva medskapare av samhället och ska inte ses som passiva mottagare av det samhälle som vuxna skapat åt dem. En trygg barndom med möjlighet för lek ska vara en rättighet för alla.

Lund ska vara en kommun för barn och barnfamiljer. Miljöpartiets önskan att inrätta en familjecentral blev verklighet 2021 när Lunds första mötesplats för blivande föräldrar och barnfamiljer öppnade. Miljöpartiet vill verka för etableringen av ytterligare Familjecentral i Dalby. Miljöpartiet vill att Lunds kommun inrättar en barnombudsman.

Välkomna nya svenskar

Lunds​ ​kommun​ ​har​ ​en​ ​tradition​ ​av​ ​acceptans och​​ öppenhet​ som​ Miljöpartiet​ vill​ värna.​ För​ oss​ ​gröna​ ​handlar​ ​etablering​ ​av​ ​nya​ ​svenskar​ ​om​ ​att​ ​gemensamt skapa​ ett​ rikare​ samhälle.​ De​ ​som​ ​kommer​ ​till​ ​Sverige​ ​möter​ ​idag​ ​svårigheter.​ ​Vi​ ​vill​ öka​​ ​möjligheterna​ ​till​ bostad,​ ​jobb och​ ​delaktighet​ ​i​ ​samhället.

Nyanlända​ ​kvinnor​ ​är​ ​ofta ​​de ​som ​har​ svårast​ att​ etablera sig i​ ​Sverige och​ de hamnar​ på​ ​​så​ ​sätt under lång​ tid​ utanför​ det​ ​svenska samhället.​​ För​ Miljöpartiet​ är​ ​​det ​prioriterat att​​ ge​ nyanlända ​​kvinnor​ goda​ möjligheter​ att​ ​lära ​sig det​ svenska​ språket,​​ ​få ​​kontakter​ ​och ​​ta​ ​sig in​ ​på​ ​arbetsmarknaden. Miljöpartiet​ vill​ skapa​ fler​ forum​​ ​dit ​​nyanlända​ barnfamiljer​​ ​kan​ ​komma​ ​och ​träna​ ​på​ ​svenska.​ ​Ett​ ​annat​ ​sätt​ ​att​ ​underlätta​ ​för​ ​nyanlända kvinnor​ ​​är​ ​att​ ​erbjuda barnomsorg under​ SFI-undervisning,​ så​ att​ fler ​får ​möjlighet att​ ​lära sig​ svenska.​

Lunds​ ​kommun​ ​har​ ​ett​ ​stort​ ​ansvar​ ​i​ ​att​ ​inkludera​ ​nyanlända​ ​barn​ ​och​ ​unga​ ​i​ ​samhället​ ​för att​ ​undvika​ ​utanförskap.​ ​Kommunen​ ​bör​ ​se​ ​till​ ​att​ ​insatser​ ​från​ ​olika delar​ av​ samhället,​ bland​ ​annat​ ​skola,​ ​föreningsliv​ ​och​ ​vård,​ ​samordnas​ ​och​ ​skapar​ en​ trygg​ och​ givande​ tillvaro​ för​ ​barnen.​ Bland​ ​det​ ​viktigaste​ ​för​ ​nyanlända​ ​barn​ ​och unga​ är​ att​​ få​ ett​ umgänge​ i​ sin​​ ​egen ålder.​ Miljöpartiet​ ​vill​ ​att​ ​kommunen​ ​ska​ ​ta​ ​större​ ansvar​ ​för ​att​​ ​knyta​ ​ihop​ ​dem​ ​som​ ​bott​ ​i​ ​Sverige länge​ ​och​ ​dem​ ​som​ ​nyss​ ​kommit​ ​hit.​

Texten är tagen från vårt lokala partiprogram.

Nyheter på Lika rätt demokrati och jämställdhet (Lund)

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter