Socialt stöd, vård och omsorg

Miljöpartiet vill ha ett samhälle där vi bryr oss om varandra. Omtanken visas i att kommunala insatser ska finnas för den som är i behov av socialt stöd och vård. Vi är övertygade om att alla bidrar till samhället när de ges möjlighet. Oavsett fysisk, psykisk och social funktionsförmåga så ska alla kunna leva ett innehållsrikt och givande liv.

Bättre arbetsvillkor genom avskaffande av delade turer.

”Det behövs mer personal i äldreomsorgen för att öka kontinuiteten och kvaliteten i insatserna.”

Förebyggande och tillvaratagande
Att ta tillvara det friska och behålla människans funktioner och färdigheter är grunden i Miljöpartiets omsorgspolitik. En hållbar och långsiktig socialtjänst innebär uppsökande och förebyggande insatser. Ju mer resurser som ges till förebyggande arbete, desto mindre behövs till myndighetsutövning och vård/behandling. Fler får hjälp tidigare och slipper fara illa.

Idag erbjuds alla 80-åringar förebyggande hembesök. Vi vill även att ett aktivt förebyggande arbete riktas till äldre under 80 år. Det ska vara enkelt för alla att leva ett fysiskt aktivt och mentalt stimulerande liv oavsett ålder eller psykisk eller fysisk variation. Därför värnar vi träffpunkterna för äldre och andra mötesplatser för såväl unga som gamla, exempelvis motionsplatser och bibliotek. Många i Lunds kommun är aktiva långt upp i åren i såväl idrottsföreningar som andra föreningar, något kommunen bör uppmuntra.

Anhöriga drar idag ett stort lass inom individ- och äldreomsorgen och riskerar att själva drabbas av ohälsa. Lunds kommun behöver fortsätta utveckla dialogen med anhöriga och fortsätta att erbjuda olika former av stöd och avlastning.

Omsorg för livsinnehåll
Miljöpartiet har drivit igenom att det har anställts en dietist inom äldreomsorgen. Det är en bra förutsättning för att förhindra och åtgärda undernäring, något som är vanligt bland äldre. Vi vill utöka dietisttjänsten så att äldre-, individ- och barnomsorgen kan dra ännu mer nytta av den kunskapen. Maten på boenden i kommunen ska vara god, näringsriktig och ekologisk, med målet 100 procent ekologiskt.

Den som bor på särskilt boende ska kunna leva ett liv med socialt innehåll, möjlighet till utevistelser och kulturupplevelser. Det är väl känt att kultur och naturupplevelser så som terapeutiska trädgårdar och djur är positiva inom vård och omsorg då de stimulerar alla sinnen. Vi vill att arbeten med djur, natur och kultur inom äldre- och individomsorgen uppmuntras och vidareutvecklas.

Valfrihet och mångfald
Miljöpartiet ser positivt på en mångfald inom vård- och omsorgsverksamheten eftersom det ger större möjlighet till omsorg som passar var och en. Men det kräver att kommunen har god insyn och bra uppföljning på all verksamhet oavsett utförare. Vi är inte kunder i förhållande till välfärden, vi är medborgare. Alla utförare inom välfärden ska ha som främsta motiv att bedriva högkvalitativ verksamhet, inte att göra vinst. Eventuell vinst ska återinvesteras i verksamheten. Vi vill främja idéburna aktörer.

De sociala insatser som volontärer kan bidra med utgör ett viktigt komplement till den vård och omsorg som kommunen erbjuder. Vi vill att äldreomsorgen utvecklar samverkan med föreningar, skola och barnomsorg så att fler generationsöverskridande möten kan ske.

Stöd utformat för och med den enskilde
Den som vill bo kvar i sitt hem ska kunna göra det så länge det bara går med hjälp av hemtjänst. För den som ännu inte har så stora behov att de behöver flytta in på äldreboende är Mellanboende en bra boendeform som kan stimulera ett aktivt liv och bryta isolering. Vi vill att såväl LKF som privata aktörer bygger fler Mellanboenden.

Digitaliseringen av äldreomsorgen kan medföra större självständighet för den äldre, höjd kvalitet och minskad arbetsbelastning för personalen. Miljöpartiet vill att Lunds kommun aktivt arbetar med att införa smarta digitala lösningar inom äldreomsorgen. När det görs är det ytterst viktigt att individens integritet respekteras. Vård och omsorg får inte bli ett intrång på den enskildes integritet.

Tillgänglighet
Det ska vara självklart att kommunen är tillgänglig för alla på lika villkor. Tillgänglighet innebär olika saker för olika människor. Något som är tillgängligt för en blind person är kanske inte tillgängligt för en med autism och tvärtom. Lunds kommun måste arbeta för att undanröja såväl fysiska och psykiska som sociala hinder. Vid ny- och ombyggnation måste full tillgänglighet uppmärksammas.

Kvalitet för personal ger kvalitet i omsorg
Personalens kompetens och arbetsmiljö är grundläggande för bra vård- och omsorg. Det måste finnas tid för kompetensutveckling och reflektion. Vi vill att kommunen tar fram kompetensstegar för vård- och omsorgspersonalen så att det blir tydligt vilka utvecklingsmöjligheter som finns för de anställda. Antalet delade turer har minskat de senaste åren. Arbetet med att ta bort delade turer intensifieras nu och ska vara helt borttagna 2022, något Miljöpartiet har lyckats driva igenom.

Personalkontinuitet är viktigt både för kvaliteten i omsorgen och för personalens trivsel. Lunds kommun har påbörjat ett strukturerat arbete för att öka kontinuiteten genom att arbeta i mindre arbetslag. Det är ett arbete som behöver fortsätta. Vi vill att kommunen arbetar mer med att sprida positiva exempel. Medarbetare, omsorgstagare och anhöriga ska ges mer möjlighet att vara aktiva i utvecklingen av omsorgen.

Psykisk ohälsa
Den psykiska ohälsan i samhället ökar, framförallt bland unga och äldre män. Även nyanlända barn, vilka ofta genomlevt traumatiska upplevelser, har stor risk att drabbas av psykisk ohälsa. Vi menar att åtgärder ska sättas in tidigt och att orsakerna till psykisk ohälsa ska motverkas bland annat genom att arbeta aktivt mot diskriminering, mobbning och stress samt bryta social isolering. Skolan spelar här en ytterst viktig roll i att föra ett samtal om normer och värderingar. Hjälpen ska vara lätt att nå. Vi vill att kommunen erbjuder tillgång till digitala kanaler för stöd och hjälp.

Personer med psykisk ohälsa hamnar ofta mellan stolarna. För att förhindra att personer med psykisk ohälsa hamnar mellan stolarna vill vi att Lunds kommun fortsätter stödja Unga Vuxna och Fontänhuset. Det är två bra exempel på samverkan där personer som mår psykiskt dåligt erbjuds stöd och en meningsfull tillvaro. Vi ser gärna att kommunen går in i fler liknande samarbeten för personer som behöver stöd från flera olika aktörer.

Minska missbruket
Allt för många i Lund hamnar i drog- och alkoholmissbruk. Kommunen måste aktivt arbeta förebyggande för att hindra att folk hamnar i missbruk och erbjuda aktiv och långsiktig behandling mot användning och missbruk av droger. Miljöpartiet vill återöppna alkoholmottagningen i Lund och utveckla socialförvaltningens arbete mot alkohol och droger i samarbete med Region Skåne. Vi vill särskilt hitta former för att stödja alkohol- och drogfria aktiviteter i Lunds natt- och studentliv.

Nollvision för hemlöshet
Hemlöshet är ett mångfacetterat problem som inte får en varaktig lösning genom välgörenhet eller härbärgen. Lunds hemlöshet beror huvudsakligen på bostadsbrist. Detta ska mötas främst med ett ökat byggande av billiga hyresrätter. Tilldelningen av lägenheter till sociala ändamål från LKF har ökat de senaste åren. Kommunen ska verka för att fler privata hyresvärdar tar ett större bostadssocialt ansvar.

Lund arbetar med metoden Bostad först som innebär att de som står allra längst från bostadsmarknaden får egna kontrakt och individanpassad vård i hemmet. Miljöpartiet var drivande i att införa bostad först och är glada över att den har blivit verklighet. Arbetet med Bostad först måste fortsätta och intensifieras.

Vi är stolta över att Lund har ett av Sveriges första härbärgen för utsatta EU-medborgare. Det är viktigt med ett välutvecklat samarbete mellan kommunen och frivilligorganisationer och även deras hemländer för att få till stånd både akuta hjälpinsatser och bredare, långsiktiga åtgärder så att de slipper tigga för sin försörjning.

Samverkan för minskad utsatthet
Den ideella sektorn bidrar till socialt hållbara samhällen. Den har möjligheter att hjälpa på ett sätt som kommunen inte kan. Vi vill att Lund tecknar långsiktiga avtal med ideella föreningar såsom Kvinnojouren och Tjejjouren, för att skapa trygghet i fleråriga samarbeten.

Vi vill se ett aktivt samarbete mellan skolan, föreningar, polisen med flera, mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Projektet Barnahus, där barn kan träffa polis, sjukvård och socialtjänst i samma lokal, har varit mycket framgångsrikt. Vi vill skapa en liknande samlokalisering av verksamheter för våldsutsatta kvinnor.

Vi arbetar aktivt för en tryggare framtid för verksamheterna i Vänskapens hus.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: