Alla vinner på jämlikhet

Alla beslut som tas i den kommunala organisationen skall beakta mångfald, integration och mänskliga rättigheter. Miljöpartiet vill också verka för att dialogen med medborgarna utökas.

Alla ska med Varje Mölndalsbor kan bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle.

Miljöpartiet vill

  • Att staden upphandlar, investerar och placerar pengar utifrån social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet
  • Att medborgarna ska kunna lämna förslag till fullmäktige
  • Att barnkonventionen alltid beaktas i beslut som rör barn och unga
  • Öka utbudet av aktiviteter och öka valfriheten när det gäller boendeformer för äldre och personer med funktionsvariation

Vi är övertygade om att alla vinner på jämlikhet, jämställdhet och mångfald. Forskningvisar att människor har bättre hälsa och att sociala problem är färre i jämlikasamhällen.  Kunskapen om genusperspektiv och HBTQ-frågor ska höjas.  Den ideella sektorn gör idag mycket som är viktigt i vårt samhälle och vi vill därför attstaden samarbetar och ingår partnerskap med verksamheter där mervärde kan uppnåsgenom samverkan. Det kan gälla uppsökande verksamhet för missbrukare eller attutöka öppettiderna för mötesplatser. Mölndal har idag en befolkning som består av människor från många olika länder. Detär vanligt att invandrare glömmer svenskan på ålderns höst och istället går tillbaka tillatt tala sitt modersmål. För att ge en god omsorg vill vi sträva efter att alla kan användasitt modersmål. Kopplingen till djur och natur höjer också livskvalitén, där det ärmöjligt vill vi ha djur på boenden. Äldre och personer med funktionsvariation är ofta beroende av många olika insatserfrån samhället. Flera myndigheter kan vara inblandade och byråkratin kan upplevassom oöverstiglig. Vi tror att det är bra med en funktion som hjälper till och slussar rätt ikontakterna t ex en äldreombudsman eller en funktionshinderlots. Alla Mölndalsbor kan bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. Integration innebär ettöppet samhälle där alla erfarenheter tas tillvara och alla får ta plats. Rasism ochfrämlingsfientlighet ska aktivt motarbetas, så även hedersrelaterat våld och förtryck.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: