Grön samhällsbyggnad

Vi vill verka för en utökad medborgardialog kring utformningen av vårt gemensamma stadsrum med fokus på hållbarhet, estetik och funktion. Vi vill arbeta för en grönare stad, urbana ekosystemtjänster och hälsosamma utemiljöer.

Mölndals innerstad Flygfoto över Mölndals innerstad.

Miljöpartiet vill

  • Behålla och utveckla grönytor i våra bostadsområden för rekreation, avkoppling och den biologiska mångfalden
  • Att staden gör strategiska markförvärv för rekreation, framtida bostäder och industri
  • Att kostnader för parkeringsplatser inte ska belasta lägenhetshyror i kommunala bostadsbolag
  • Ta fram en plan för laddningsstruktur för elfordon

Mölndal fortsätter att växa. Att fler väljer att bosätta sig i Mölndal är positivt menställer samtidigt krav på nya lösningar och nya grepp för att skapa en hållbar, öppen ochtillgänglig stad. Alla människor ska kunna ta del av staden och dess utbud. Vi vill verka för en utökad medborgardialog kring utformningen av vårt gemensammastadsrum med fokus på hållbarhet, estetik och funktion. Miljöpartiet vill arbeta fören grönare stad, urbana ekosystemtjänster och hälsosamma utemiljöer. Det är därförviktigt att förmågan att ta hand om om stora regnmängder, dämpa buller, rena luft ochinte minst bidra till folkhälsa måste stärkas. Mölndal behöver utveckla ettkretsloppstänkande inom all stadsplanering. Vi vill ha en bättre hantering av dagvattnet och en plan för hur bräddning av avlopps-vatten helt ska tas bort. Vi vill minska avfallet och underlätta återvinning. Den försämrade strandskyddslagen ger kommunerna stort inflytande över vilkaområden som ska bebyggas. Vi vill ha stränder som är öppna för alla – nu och iframtiden. Miljöpartiet vill ha en stadsplanering som gynnar hållbart resande. Vi behöver minskabiltrafiken och i högre grad stimulera till resande med kollektivtrafik, cykel och gång.Miljöpartiet vill förbättra kollektivtrafiknätet; det måste vara både enkelt och billigt attresa kollektivt. Busslinjer med separata filer ger snabb och tillförlitlig kollektivtrafik. Vivill att det ska vara säkert och smidigt att cykla i staden och vill verka för att en högreandel av stadens investeringsmedel går till att bygga ut cykelvägar i hela kommunen. Vi vill att ett hyrcykelsystem liknande “Styr och ställ” etableras i Mölndal. För attminska buller, förbättra luftkvalitén och skapa fler ytor i staden vill vi se övermöjligheten att överdäcka E6. För att främja ett jämlikt samhälle vill Miljöpartiet verka för att bostäder byggs med enjämn fördelning av hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter. Miljöpartiet villställa krav på att nybyggnation inom kommunen ska ha de mest resurssnåla ochhållbara lösningarna. 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: