Det livslånga lärandet

Vi måste skapa förutsättningar för att alla barn skall få det stöd de behöver oavsett föräldrarnas utbildningsbakgrund eller möjligheter att hjälpa sina barn. Därför är det viktigt att sträva efter att minska barngruppernas storlek. Barnens ute– och inomhusmiljö ska vara trygga, säkra och stimulera till aktivitet.

Omtanke I Mölndals skolor bryr vi oss om varandra

Miljöpartiet vill

  • Minska barngruppernas storlek och öka antalet personal ha trygga och stimulerande utemiljöer med utrymmer för kreativ lek, upptäckarglädjde och välbefinnande
  • Förstärka modersmålsundervisning och studiehandledning tidigt uppmärksamma och hitta lösningar för barn som har problematisk skolfrånvaro förbättra kvalitén i fritidshemmen utveckla gymnasiesärskolan
  • Förstärka studie- och yrkesvägledningen i grundskolan

Mölndal har mycket goda förutsättningar att vara ledande i regionen när det gällerskolmiljö och skolresultat. Invånarna har en hög utbildningsnivå vilket är denenskilt viktigaste faktorn när det gäller barnens studieresultat. Vi måste dock skapa förutsättningar för att alla barn skall få det stöd de behöver oavsett föräldrarnasutbildningsbakgrund eller möjligheter att hjälpa sina barn. Därför är det viktigt attsräva efter att minska barngruppernas storlek. Barnens ute– och inomhusmiljö ska varatrygga, säkra och stimulera till aktivitet. Många barn i Mölndal har ett annat hemspråk än svenska. Flerspråkighet är en tillgångsom vi ska uppmuntra. Vi vill se över hur staden kan erbjuda modersmålsundervisningnärmare eleverna, med tider som sker i anslutning till ordinarie skoltid.Vi behöverförstärka studie- och yrkesvägledningen, i synnerhet för lägre ålder. Vi vill ocksåuppmuntra till ökad samverkan mellan grund-och gymnasieskola och näringslivet, t exgenom gymnasieprogram eller praktikplatser. Mölndal skall ha en attraktiv och stimulerande gymnasieskola där alla får gymnasieex-amen. Det betyder att vi tidigt behöver uppmärksamma och stötta de elever somriskerar att hoppa av gymnasiet. Vi behöver även fånga upp och erbjuda ungdomar sominte är behöriga till gymnasiet genom kvalitativa introduktionsprogram. Lärandet tar inte slut efter grundskola och gymnasium, därför är det viktigt att kunnaerbjuda våra invånare möjlighet till både teoretiska och yrkesinriktade studier på eneftergymnasial nivå. Vi vill att Campus Mölndal ska vara ett av regionens bästavuxenutbildningar. För att nå det behöver vi så väl samverka med näringslivet som attskapa en stimulerande och attraktiv lärmiljö.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: