Bostäder

Bostäder

Motion till kommunfullmäktige 23 april 2018
Norrköpings kommun behöver verka för att det ska byggas bra hyresbostäder kostnadseffektivt så att ”vanligt folk” har råd att skaffa sig bostäder till rimliga hyreskostnader.

Behovet av bostäder till rimliga hyreskostnader är stort i Norrköping idag och politiken behöver agera utifrån behoven.

När det gäller egen mark ska kommunen normalt göra detaljplanerna på egen hand – utan inblandning från byggherrar. Marktilldelning görs efter att detaljplanen är fastställd. De mindre bostads- och byggföretagen får då större möjligheter att vara med i marktilldelningen, eftersom de kan ha svårt att ligga ute med pengar i flera år för att ta fram en detaljplan. Med denna modell kommer flera företag in i nybyggnationen, konkurrensen ökar och priserna pressas.

I markanvisningarna ska krav på rimliga hyresnivåer ställas. Rimlig hyresnivå är högst en Normhyra om 1350 kronor per kvadratmeter och år. Denna Normhyra är ett av kraven för att få det statliga investeringsstödet för hyresbostäder i större kommuner som Norrköping. Det statliga investeringsstödet styr mot lägre hyra och visar statens vilja.
Norrköpings kommun bör i de flesta markanvisningarna ställa kravet att byggnationen ska uppfylla villkoren för att erhålla det statliga investeringsstödet för hyresbostäder.

Kommunens eget bostadsbolag Hyresbostäder i Norrköping AB behöver öka sin beställarkompetens så att Hyresbostäders byggande blir så kostnadseffektivt så att statliga investeringsstödet erhålls. Kommunen bör därför i ägardirektiv till Hyresbostäder AB ange att öka kompetensen hur man bygger kostnadseffektivt, genom utbildning och kontakter med bland annat andra allmännyttiga bostadsföretag, särskilt de som har fungerande strategier att bygga bostäder som hyrs ut till rimliga hyror och lyckas erhålla det statliga investeringsstödet för hyresbostäder.

Miljöpartiet yrkar

att kommunen normalt själv, utan medverkan av bostads- eller byggbolag, detaljplanerar före markanvisningar. (Gäller mark ägd av kommunen)

att kommunen via markanvisning ställer kravet att byggnationen ska utföras så att kraven för att erhålla det statliga investeringsstödet för hyresbostäder uppfylls.

att kommunen ger Hyresbostäder AB ägardirektivet att öka sin kompetens att se till att det byggs kostnadseffektivt för att kunna erbjuda bostäder till rimliga hyror.

/Ulf Nilsson/                                  /Per Almgren/

 

 

Nyheter på Bostäder

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter