Trafik och tillgänglighet

Trafik och tillgänglighet

Vision: I Ockelbo ska tillgängligheten vara god med samtliga färdsätt. Investeringsmedel
bör kopplas till den kommande gång-och cykelplanen så att förutsättningarna för att
gå och cykla blir bättre, framför allt till och från skolorna. Miljöpartiet vill att den nya gång- och cykelvägen mellan centrum och Säbyggeby anläggs så fort som möjligt. Vi vill att kommunen tar över de vägföreningsägda gatunätet i Ockelbos centrala delar, eftersom statsbidrag inte utgår för föreningsägda gång- och cykelvägar. Vi kräver en bättre lösning för gående och cyklister vid övergången vid Sundsbron. Bussarna mellan Ockelbo och byarna behöver bli fler, framförallt på kvällar och helger. Vi vill också att resegaranti införs för Kuxabussar som ansluter till X-tågen och Sandvikenbussarna. Då kan resenärer vara säkra på att komma hem, trots förseningar. Kuxatrafiken
behöver marknadsföras bättre. Kommunen borde även arbeta för bättre pendlarparkeringar
för cykel och bil i anslutning till bussarna ute i byarna. Ockelbo kommun bör se över möjligheten att samordna sina tjänstebilar och göra dem tillgängliga kvällar och helger via en öppen bilpool.

Om du röstar på Miljöpartiet i Ockelbo så kommer vi att arbeta för att:
• Gång- och cykelplanen genomförs i Ockelbo kommun.
• Bättre övergång för gående och cyklister vid Sundsbron.
• Se över behov av pendlarparkering i anslutning till Kuxatrafiken.
• Öka antalet turer med Kuxatrafiken.
• Införa resegaranti för Kuxatrafiken.
• Öka marknadsföringen av Kuxatrafiken.
• Göra kommunala tjänstebilar tillgängliga för allmänheten via bilpool.
• Etablera fler tankställen för fossilfria drivmedel i kommun.

Nyheter på Trafik

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter