Anita Thörn von Rosen

Ersättare i kommunfullmäktige och i kommunstyrelsen

Jurist, fritidspolitiker, gruppledare för MP i Alvesta, ersättare i kommunfullmäktige 2018-2022.
Anitas hjärtefrågor

Klimat- och miljöfrågor.

Ekonomi - långsiktig framförhållning och cirkulär ekonomi.

Mer om Anita Thörn von Rosen

Anita Thörn von Rosen om politik

Den viktigaste politiska frågan just

Den viktigaste politiska frågan just nu är klimatfrågan. Visst är sjukvården en jätteviktig fråga. Och skolan är en lika viktig fråga. Äldrevården är också viktig. Men viktigast är klimatfrågan, dvs frågan om vår framtiden? För vad har vi för nytta av en bra sjukvård, om naturen är så förstörd att det inte går att leva på jorden? Och vad har vi för nytta av bra utbildningar och bra studiemiljöer, om barnen inte har ett liv på jorden att se fram emot?

Hur kommunen kan påverka i klimatfrågan

Genom att byta till fossilfria transporter. Genom att sluta subventionera flyget, sluta föra över delägartillskott till Småland Airport AB varje år. Genom att göra trafiken säkrare för cyklister och gångtrafikanter, med bra gång- och cykelbanor och vid snöröjningen prioritera gång- och cykelbanor före bilvägarna. Genom att även kommunen återanvänder de tillgångar, som vi har, istället för att nytillverka/köpa nytt. T.ex. husen på Rönnedahl, som Invandrarverket har hyrt, som vissa politiker vill riva och sedan bygga nytt. Det är ren materialförstörelse och det påverkar klimatet.

Men om vi återanvänder istället för att köpa nytt minskar väl jobben?

Jag tror inte det. Renoveringar, reparationer och återbruk genererar arbetstillfällen. Och gynnar dessutom närproduktionen. Gynnar tjänstesektorn. Och istället för att förbruka ännu mer av jordens resurser för nyproduktion tar vi tillvara de redan utvunna tillgångarna och återanvänder dem fler gånger.

Men BNP minskar?

BNP är en 100 år gammal mätmetod, som starkt ifrågasätts som rätt metod att mäta välfärden. Och se på samhället idag. Trots hög BNP, höga inkomster, ekonomisk välfärd, så mår vi sämre än någonsin. Cancer och psykisk ohälsa. Social otrygghet och utanförskap. Välfärd bör mätas i något helt annat än i kronor.

Hur jag önskar att samhället ser ut om 20 år

Jag önskar att människor månar om varandra, hjälper den som behöver hjälp, både med handling och ekonomiskt. Jag önskar ett samhälle med stor social gemenskap, med tex stadsodlingar som gemensamma projekt och aktiva byaföreningar.

Personligt

Är sedan februari 2018 gruppledare i Miljöpartiet i Alvesta. Är till yrket jurist och har jobbat som skatteintendent, undervisat i skatterätt, fört process i skattemål och verkat som skatterevisor. Är 69 år och numera pensionär.

Medlem i miljöpartiet sedan mitten av 1990-talet, aktiv i partiet först år 2012.

Mitt naturintresse är stort. Örter och svampar försöker jag lära mig mer om hela tiden. Odlar våra egna grönsaker och har bin och höns för husbehov.