Linnéa Joandi

Ersättare i Miljö- och Hälsoskyddsnämnden samt styrelseledamot i MP Stockholms stad

Linnéas hjärtefrågor

Miljö och klimat.

Skola och utbildning.

Miljöpartiet vill att Sverige ska välja fortsatt väg framåt för skolan. Vi vill ha en jämlik skola och förskola där alla elever ges möjlighet att utvecklas och må bra. Skolsegregationen ska brytas.

Flyktingmottagande.

Äldreomsorg.

Alla äldre ska kunna må bra så länge som möjligt. Vi vill att fler får möjlighet att leva och bo som de önskar, även på äldre dagar, och att det finns en trygg äldrevård i hela Sverige.

”Utbildning är nyckeln för att alla människor ska ha lika möjligheter att lyckas.”

Mer om Linnéa Joandi

Linnéa Joandi om politik

Gällande Miljö och klimat så anser jag att man bl.a. bör:

 1. Lagstifta om hormon- och läkemedelsrening av "avfallsvatten" (WC samt BDT).
   
 2. Stötta omställningen från konventinella jordbruk till KRAV-märkta jordbruk.
   
 3. Införa statliga subventioner av kollektivtrafik för de mindre gynnade inkomstgrupperna genom höjda trängselavgifter/skatter.
   
 4. Driva förslag om att fiskare, precis som bönder, ska få ersättning för att lägga sin verksamhet i träda under en överenskommen tid så att ekosystemen ska ha möjlighet att återhämta sig.
   
 5. Begränsa flygtrafik över ekologiskt känsliga områden.
   
 6. Arbeta, rent politiskt, inom ramen för de 17 globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030 och de planetära gränsvärdena.
   
 7. Driva igenom MPs klimat- och miljöpolitik i övrigt.
  Se bl.a. rubrikerna "Miljö", "klimat" respektive "hav, vatten och fiske" på följande sida för detaljer.

 

Gällande utbildning och Lärande för Hållbar Utveckling (LHU) så anser jag att man bl.a. bör:

 1. Införa LHU som examensmål på svenska lärar- och rektorsutbildningar.
   
 2. Arrangera betald och schemalagd LHU-fortbildning för redan yrkesverksamma lärare.
   
 3. Ge Skolverket i uppdrag att granska huruvida skolorna uppnår de redan uppsatta målen för LHU.
   
 4. Inkludera ”hållbar utveckling” i kunskapskraven för redan befintliga gymnasiekurser som ej än berörs av det.
  Detta i första hand för de program som helt och hållet idag saknar kopplingen till LHU.
   
 5. Införa Hållbar utveckling (som inkluderar ekologiska, ekonomiska, kulturella och sociala aspekter) som ett obligatoriskt ämne på grundskolor, samt att införa det som ett gymnasiegemensamt ämne. Detta utan att ta bort LHU från de ämnen/kurser som idag berörs av området.
   
 6. Se till så att gymnasiekurser som berör hållbar utveckling blir meriterande m.m.

 

Gällande skolpolitik i övrigt så anser jag att man bl.a. bör:

 1. Införa obligatorisk Aktivitet & Hälsa på schemat för att gynna folkhälsan.
  Detta från förskolenivå tom tredje ring på gymnasiet.
   
 2. Införa en lägsta intagningsgräns på lärar- och rektorsutbildningar.
   
 3. Höja kraven på lärarnas ämnes-, didaktiska och pedagogiska kunskaper.
   
 4. Basera stora delar av lärarutbildningen på empirisk forskning, och ej endast på socialkonstruktivistisk forskning.
   
 5. Ge en grundläggande skolpeng till alla, samt ge en extra skolpeng efter behov.
   
 6. Införa ett valfritt utbytesprogram för lärare över socioekonomiska gränser. Detta med avsikt att överbrygga fördomar och skapa ökad förståelse mellan olika samhällsklasser. 
   
 7. Öka den formativa bedömningens betydelse i förhållande till lärares summativa arbete.
   
 8. Implementera en interkulturell studiestödsmodell liknande IDA-projektet i Västerås stad.
   
 9. Subventionera kompetensutveckling och vidarefortbildningskurser för lärare.
   

Välkomna att ta kontakt med mig för vidareutveckling av de olika punkterna ovan!

Please feel free to contact me for futher elaboration on any of the above mentioned questions!

Personligt

Jag är lärare (gymnasieelever och ensamkommande), biolog och utexaminerad hållbarhetsvetare från Stockholm Resilience Centre som vill förankra politiken i forskning och beprövad erfarenhet.

CV

Akademiska meriter:

- Kandidatexamen i biologi
- Kandidatexamen i engelska
- Lärarexamen för högstadiet, gymnasiet samt VUX.
- Masterexmen i Social-ekologisk resiliens för hållbar utveckling.
- Forskat inom zooneuroendokrinologi.
 

Politisk aktivitet (2014):

- Styrelseledamot samt kontaktperson, Gröna Studenter Stockholmsregionen
- Kongressombud, Stockholmsregionen
- Riksråd, Gröna Studenter
- Talare, Energinätverket;
   Tema, tillfälle 1: Klimat - Grundläggande klimatteori.
   Tema, tillfälle 2: Klimat & Miljö - Utmaningar och åtgärder
- Talare, Utbildningsnätverket.
   Tema, tillfälle 1: Lärande för Hållbar Utveckling
   Tema, tillfälle 2: Lärande för Hållbar Utveckling
- Kandidat till kommunfullmäktige
- Ersättare i Miljö- och hälsoskyddsnämnden (Stockholms stad)
- Styrelseledamot i MP Stockholms stad (sedan 2016).

Förtroendeuppdrag:

- Delvis ansvarig för en lärarfortbildning som KTH och Stockholms universitet arrangerade, tema: klimat & hållbar utveckling (2013)
- Referenslärare på Skansen (fr.o.m. 2013)
- Klimatledare för The Climate Reality Project (fr.o.m. 2013)
- Deltog som en av UNESCOs referenslärare i utformningen för ett svenskt LHU ramverk (Lärande för Hållbar Utveckling) (2014).

 

Jobb

Undervisar grön biologi för en del av Stockholms universitet och KTH    (Vetenskapes Hus).
- Visstidsanställd som handledare av engelsk lingvistik på Stockholms    universitet.
- Under våren 2014 jobbade jag även som naturkunskaps- och     kemilärare på en gymnasieskola i Stockholm.
- Gymnasielärar sedan höstterminen 2016.