"Hav, vatten och fiske"

Vi kämpar för ett friskt hav.

Vi måste alla ta krafttag för att minska platsen i våra hav.

Vi tänker föra Västerhavets och alla dess invånares talan, då de inte själv har rösträtt 2018.

Havet är Jordens största plats för liv. Hittills har världens ledare blundat för överfiske och utsläpp. Vi ska öppna deras ögon och genom internationellt samarbete göra haven friska igen.

Vi lånar av våra barn och barnbarn som om vi hade tillgång till tre planeter istället för en JORDEN.
Den gröna ideologin är att varje människa kan och vill ta ansvar och är en social varelse.
Vi måste gå i takt med naturen.

Vi människor och många andra djur oich ekosytemet är beroende av havet. Några av de sakerna det ger oss är syre att andas, mat att äta samt jobb inom fiske, turism och sjöfart. Västerhavet har en enorm artrikedom med många skyddsvärda organismer. Men det är hotat. Vi kämpar för ett friskt västerhav med levande kust och skärgård.

Miljöpartiet vill

  • Att den biologiska mångfalden i havet ska öka.
  • Att fler hållbara maritima näringar ska utvecklas. Och att miljöpåverkan från fritidsbåtar ska minska.
  • Utveckla/arbeta för fler koncept för ekoturism i skärgården.
  • Påbörja arbetet med att inrätta marina biotopskyddsområden för att säkra ett representativt nätverk av ålgräsängar me mera.
  • Intensifiera arbetet med strandstädning.

 

På nationell nivå pågår arbete med planering av havet genom att ta fram havsplaner. På regional nivå finns GR:s projekt med gemensam kustzonplanering för södra Bohuskusten. Utvecklingen av nya sätt att utvinna energi ur havet går framåt men ännu finns få anläggningar i drift.

 

 

Fördjupning i ämnet Hav, vatten och fiske

Miljöpartiet vill

  • göra överfiske olagligt,
  • skydda känsliga hav som Arktis,
  • införa fler marina reservat.

Varannan fisk som äts i EU är importerad. Det är ett sorgligt facit av en havererad fiskeripolitik som tömt Europas egna vatten.”

Miljöpartiet kämpar för att förbättra EU:s fiskepolitik. Vi vill se ett hållbart fiske i Sverige och hela Europa. På hemmaplan måste utsläpp minska och vattenkraften bli bättre på att skydda vandrande fisk. Friska hav spelar också en viktig roll för att bromsa klimatuppvärmningen.

Hållbart fiske

Konsumenter ska inte behöva hålla reda på vilken fisk som går att äta med gott samvete. I stället ska all fisk vara hållbart fångad. Miljöpartiet är drivande inom EU för att stoppa överfisket och plundringen av andra länders vatten. När Sverige och EU fördelar fiskekvoterna ska de i första hand gå till fiskare som använder sig av hållbara metoder när de fiskar. Upp till 20 procent av Sveriges hav behöver skyddas från fiske och FN bör ges ansvaret att skydda de internationella haven.

Vatten och hav utan gifter

Den kraftiga algblomningen i Östersjön är ett symptom på övergödning av våra vattendrag. Gifter i havet gör att det är farligt att äta till exempel Östersjölax. Miljöpartiet arbetar för att minska utsläpp av farliga ämnen, ett förbättrat avloppsnätet, att miljöfarliga produkter byts ut och att utsläppen från jordbruk och transporter ska minska.

Prata Hav, vatten och fiske

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: