Interpellation om skolskjutsar och nya skolupptagningsområden

På Barn- och utbildningsnämndens möte den 3e december 2020 behandlades frågan om
Skolupptagningsområde och skolskjutsorganisation. Som underlag för beslutet låg en
tjänsteskrivelse med diarienummer BUN-2020-023.

I handlingen föreslås dels att nya skolupptagningsområden ska fastställas och dels att barn
som ska placeras i ny skola ska flyttas först i samband med övergången mellan skolstadier
(t.ex. till fjärde och sjunde klass). Protokollet från samma möte visar dock att nämnden enbart
beslutade att i enlighet med underlaget ändra skolupptagningsområdena från och med
höstterminen 2021 samt om övergångsregler för skolskjuts som innebär att elever som går i
skola enligt tidigare skolupptagningsområde ska ha rätt till skolskjuts till denna skola fram till
nästa stadiebyte. Dessutom beslutades att övergångsreglerna (för skolskjuts) också ska gälla
elever som valt annat skola, inom eller utom kommunen. Inget beslut fattades om att skjuta
upp övergången från befintlig skola till annan skola först vi övergång mellan olika skolstadier.

Vid ansökan om skolskjuts inför HT 2021 hänvisar förvaltningen till beslutet om
övergångsregler vid beviljande av skolskjuts för barn som valt skola utanför kommunen.
Enligt kompletterande information ang. skolskjuts beskrivs att elever som valt skola, inom
och utom kommunen, beviljas skolskjuts fram till nästa stadiebyte. Det beskrivs vidare att
elever som börjar årskurs 4 och 7 hösten 2021 ska få skolskjuts ett läsår till p.g.a. att berörda
inte informerats om nämndens beslut på ett korrekt sätt.

Med anledning av detta ställer jag följande frågor till Barn- och utbildningsnämndens
ordförande:

 • Har samtliga berörda elever bytt skola vid starten av HT 2021 i enlighet med
  nämndens beslut om ändrade skolupptagningsområden?
 • Gäller skolskjutsreglerna eller övergångsreglerna vid beviljande av skolskjuts för
  elever som inte berörs av förändrade skolupptagningsområden?
 • Innebär den kompletterande informationen att elever som valt skola, inom eller utom
  kommunen, inte kommer ha rätt till skolskjuts efter nästa stadiebyte oavsett rådande
  skolskjutsregler?
 • Hur kommer det sig att beslutet inte delgivits berörda vilket medfört att beslutet nu
  inte kunnat följas?

Kerstin Dreborg
Miljöpartiet de gröna i Östhammar

Länk till webbsändningen, ärende 10, en timme in i mötet börjar ärendet.

Svar från Barn- och utbildningsnämndens ordförande Josefin Nilsson (protokollet för mötet)

Frågan om ändrade skolupptagningsområden har varit på Barn-och utbildningsnämndens bord
under ett flertal år. Hösten 2020 fattade nämnden beslut enligt framtagna underlag. Att göra
den här typen av förändringar innebär alltid förbättringar för många, men tyvärr också
försämring för en del. Det vi alltid kan bli bättre på är hur vi kommunicerar förändringar.

Nämnden i samarbete med Sektor Bildning arbetar med att analysera och förbättra vår
kommunikation.

Har samtliga berörda elever bytt skola vid starten av HT 2021 i enlighet med
nämndens beslut om ändrade skolupptagningsområden?
– Nej, alla elever har inte bytt skola. Nämnden kan inte bestämma vilken skola en elev ska gå
i, eftersom det råder fritt skolval. Däremot har nämnden rätt att bestämma till vilka skolor det
är möjligt att få skolskjuts.
– 31 elever har inte bytt skola för de har rätt att gå färdigt sitt stadium. (Ex. tillhörde tidigare
Gimo skolområde men nu Östhammar. Går i ex åk 3 eller 8 lå. 21/22
– 5 elever har börjat skolan eller nytt stadium i den skola som de hade i det gamla
upptagningsområdet.
– 10 elever har bytt till skolan i det nya skolupptagningsområdet.
– 32 elever gick redan tidigare i den skolan som ligger i det nya skolupptagningsområdet.

Gäller skolskjutsreglerna eller övergångsreglerna vid beviljande av skolskjuts för
elever som inte berörs av förändrade skolupptagningsområden?
– Skolskjutsregler gäller alla elever.
– Övergångsregler gäller elever som berörts av nytt skolupptagningsområde eller haft beslut
skolskjuts val av skola tidigare läsår.

Innebär den kompletterande informationen att elever som valt skola, inom eller utom
kommunen, inte kommer ha rätt till skolskjuts efter nästa stadiebyte oavsett rådande
skolskjutsregler?
– Om dagens skolskjutsregler gäller kommer elever inte ha rätt till skolskjuts när
övergångsreglerna slutat gälla.

Hur kommer det sig att beslutet inte delgivits berörda vilket medfört att beslutet nu
inte kunnat följas?
– Det är den mänskliga faktorn som ligger bakom att vårdnadshavare som har elev med beslut
val av skola läsåret 20/21 inte fått informationen i tid från förvaltningen. Det är fem i elever
detta berör.

I övrigt har alla berörda vårdnadshavare informerats enligt följande:
Via brev om elev varit berörd av ändrat skolupptagningsområde
– Via unikum 3 juni med länk till nyhet på hemsidan ”Information om skolskjuts och
elevresor inför läsåret 2021-2022”.
– Informationen om vilka busslinjer som trafikerar vilka skolor uppdaterades 6 juli på
hemsidan under rubriken ”Resa till skolan”.
– Länk till nyheten fanns också med i nyhet ”Skolstart höstterminen 2021” 10 augusti.

Relaterade nyheter

Östhammar, 11 november 2021

Motion om rätt till skolkort

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter