Motion om rätt till skolkort

Det fria skolvalet ska inte vara en fråga om ekonomiska förutsättningar 

I Sverige har vi valfrihet när det kommer till utbildning. Skollagen ger alla rätt att välja skola. Men
systemet haltar och valfriheten är i praktiken dålig. Köer som innebär att barn som kommer nya till en ort eller har föräldrar som inte tänker på skolvalet de första månaderna av föräldraledigheten får sämre förutsättningar att välja skola. Även ekonomi spelar dock in. När skolskjutssystem bygger på att man som föräldrar kan skjutsa eller har råd att betala för att barnet ska ta sig till skolan blir valfriheten en fråga om familjers ekonomi. I en allmän och likvärdig skola kan inte barns framtid få handla om familjers ekonomiska situation.

Lagens intention är att föräldrar ska kunna välja skola åt sina barn för att öka möjligheten för alla barn att få en god utbildning. Att det blivit en fråga om socioekonomi är något som vi i Miljöpartiet verkligen vill motverka.

Idag har Östhammars kommun kanske Sveriges mest generösa skolskjutsregler i form av de
övergångsregler som Barn- och utbildningsnämnden beslutade om i december 2020, men samtidigt har kommunen ett avtal med UL, för leverans av skolskjutstrafiken, som gör att kommunen får en ökad kostnad för alla barn som inte nyttjar de särskilda skolskjutslinjerna. Det blir alltså omöjligt att ta sig till annan skola än anvisad utan att kommunen får en ökad kostnad. Tidigare nyttjades detta avtal för att avslå ansökningar med hänvisning till den ökade kostnaden. Vi vill inte gå tillbaka till hur det var innan övergångsreglerna utan fortsätta göra det möjligt för fler barn att gå i den skola de vill.

Vi befinner oss också i en klimatkris och det är därför extra viktigt att de som växer upp nu vänja sig vid att åka kollektivt. Skolkorten gör det också möjligt för fler barn att kunna åka kollektivt till
fritidsaktiviteter. Något som både medför ökad frihet för barnen och minskat beroende av vuxna som
kan köra dem.

Miljöpartiet anser att skolvalet måste vara fritt på riktigt. Med anledning av detta yrkar vi:

  • Att alla skolelever i grundskolan ska ha rätt till skolkort om de uppfyller kraven på avstånd till sin valda skola, i eller utom kommunen.
  • Att kommunen ska utreda möjligheten att ge alla grundskolelever rätt till skolkort.
  • Att kommunen verkar för att avtalet med Upplands Lokaltrafik ska vara kostnadsneutralt avseende val av busslinje för att åka till skolan.

Morkarla den 23 oktober 2021
Kerstin Dreborg
Miljöpartiet de gröna i Östhammar

Motionen behandlades av kommunfullmäktige 9 november 2021 som beslutade lämna motionen till Kommunstyrelsen för beredning.

Relaterade nyheter

Östhammar, 27 september 2021

Interpellation om skolskjutsar

Östhammar, 20 januari 2019

Interpellation om skolresultaten i Östhammars kommun

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter